(10.30 hodin)
(pokračuje Volák)

Již v letošním roce deficit na samostatném důchodovém účtu se bude blížit 23 až 25 miliardám Kč, a to jen ten explicitní dluh. Za vlády sociální demokracie začíná vznikat i implicitní dluh, protože jak jsem vás již několikrát informoval, vláda snižuje relaci důchod - hrubá mzda a na této snížené relaci letos vydělá 8 miliard korun, protože relace důchod - hrubá mzda klesne na 43 %. Takže když to spočteme dohromady, tak deficit na důchodovém účtu je významně přes 30 miliard.

Sama vláda připouští, že v roce 2010 tento deficit bude již 65 miliard, a chce ho hradit skutečně svérázným způsobem. Jednak platbami na náhradní doby, to by se dalo ještě s určitými úpravami akceptovat. Ale především platbami za základní výměru důchodu. Tato platba během deseti let má stoupat z 12 miliard na 37 miliard, to znamená z 30 % základní výměry až na 80 miliard základní výměry, a to je podle mého soudu naprosto nepřípustné. Takže vláda ani neví, jak by vyrovnávala deficit na důchodovém účtu.

Chci se zeptat pana ministra ještě na jednu věc. Má vzniknout rezervní fond. Kde vláda vezme těch 40 miliard v rozpočtu, aby vznik tohoto rezervního fondu garantovala?

Navíc bych chtěl panu ministrovi připomenout ještě jednu věc. V roce 1995 byla prosazena podle mého soudu velmi racionální reforma, jejímž základním záměrem mělo být prodlužování pracovní aktivity obyvatel. Tato reforma byla prosazena většinou jen několika hlasů. Pan ministr chce opakovat naprosto stejnou chybu. A právě proto, že ta reforma byla prosazena většinou jen několika hlasů, tak ve svém základním záměru selhala, protože tehdejší opozice prosadila zjednodušení a zvýhodnění předčasných odchodů do důchodu, a tím hlavní záměr reformy byl v podstatě eliminován.

Vyzývám pana ministra, aby v předvolebním období se nechoval ideologicky a nezodpovědně a nesnažil se o tu samou chybu, to znamená prosazovat část reformy, když vůbec neznáme horizonty, kam bychom měli směřovat, a když neznáme celkovou koncepci, většinou jednoho nebo dvou hlasů. To doufám, že pan ministr uzná, a je to i proti tomu, jak zde mnohdy hovořil. Důchodová reforma se přece dá prosazovat jen konsensuálně s většinou ne dvou hlasů, ale aspoň patnácti, dvaceti v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v právě probíhající rozpravě zmínila šest bodů, o které opírám svůj návrh na zamítnutí této předlohy.

Za prvé. Poslanecká sněmovna zřídila dočasnou komisi pro otázky důchodové reformy. Upozorňuji, že komise vznikla na základě velkého tlaku pana místopředsedy vlády Špidly. Tento zákon smysl komise popírá, nebere zřetel na to, jak daleko dospěla, zda se nezabývá i jinými možnostmi, které by našly v Poslanecké sněmovně politickou podporu.

Za druhé. Návrh zřizuje Sociální pojišťovnu jako veřejnoprávní instituci v okamžiku, kdy není vyřešena stabilita stávajícího průběžného systému financování. Tedy začíná od konce. Nejprve přece musí být stabilizován důchodový účet, musí být zamezeno nárůstu jeho deficitu, a teprve potom může být hledáno optimální institucionální řešení. Navržený zákon v žádném případě nepovede ke změně stávajícího penzijního systému, naopak k jeho konzervaci. Potvrzuje především rostoucí deficit na důchodovém účtu. Neřeší tedy finanční problematiku, některé nové náklady navíc přidává. Zřízení pojišťovny a útvaru dozoru bude ročně stát více než 8 milionů korun. Dodržet finanční rovnováhu bez masivních dotací ze státního rozpočtu nebude v žádném případě možné. Předpokládané dopady mohou být tyto: buď se bude muset zvýšit daňové zatížení obyvatelstva, nebo se bude muset zvyšovat schodek státního rozpočtu, nebo státní rozpočet nebude mít na nic jiného než na sociální výdaje, které vytlačí svou výší všechny výdaje ostatní. Anebo je tu ještě jedna varianta - nebudou moci být valorizovány důchody.

Za třetí. Příjem pojišťovny má být kombinací příjmu z pojistného a dotace ze státního rozpočtu. V průběhu let 2002 až 2010 se tato dotace zvýší ze 34 na 64 miliard korun, což je zhruba pětina přijatého pojistného. Celkově za devět let půjde o 400 miliard. Jde o to, že zákon pod záminkou organizační změny přidává do důchodového systému finanční prostředky poté, co se vládě nepodařilo přímo zvýšit pojistné na důchodové zabezpečení. Tedy místo snižování mandatorní výdaje dramaticky zvyšuje.

Za čtvrté. Stát ponese plnou zodpovědnost a garanci za vyplácení důchodů, ale možnost nad kontrolou a hospodařením Sociální pojišťovny, která bude hospodařit s obrovským objemem veřejných prostředků, má dle tohoto návrhu minimální. Jde o velmi nebezpečný prvek - je to ideální situace pro ty, kteří budou v pojišťovně vládnout.

Za páté. Zřízení Sociální pojišťovny odporuje ústavou danému občanskému principu uspořádání v České republice. Pojišťovna má být ustanovena nikoliv na občanském, ale na tripartitním základě. Vládnout budou tedy nikým nezvolené odbory.

Za šesté. Navrhovaná změna nepřinese zjednodušení administrativy spojené s důchodovým systémem, spíše ji zkomplikuje. Místopředseda vlády Vladimír Špidla uvádí jako argument, že po zjednodušení občané volají. Je to falešný krok z jeho strany. Není třeba zřizovat instituci - zjednodušit administrativu lze i v současném systému.

Těchto šest bodů, vážené kolegyně a vážení kolegové, mě vede znovu k tomu, abych důrazně apelovala na vás, abyste tento návrh - velmi nebezpečný ve své podstatě a přinášející nedozírné následky - zamítli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, v současné době zde pracuje mise Světové banky, která modeluje náš penzijní systém. Cituji ze zprávy této mise o České republice: "Odvody z vyplácených mezd určené na výplatu důchodů a s tím spojených administrativních nákladů činí 26 % hrubých mezd. Celkové příspěvky na sociální zabezpečení činí 34 % hrubé mzdy. Tyto sazby jsou významně vyšší než průměrné odvody z vyplácených mezd v zemích OECD a převyšují také průměrnou úroveň ostatních transformujících se ekonomik ve východní Evropě a Společenství nezávislých států."

Právě projednávaný návrh zákona o Sociální pojišťovně navrhuje, aby byl penzijní systém dotován ze státního rozpočtu, dotován z dalších daní. Čili navrhuje ještě takto vysoké daňové zatížení poplatníků zvýšit.

Pan ministr řekl, že by bylo rozumné tento návrh přijmout. Já se domnívám opak, myslím si, že by to bylo nerozumné, a proto se připojuji k návrhu na zamítnutí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Dám samozřejmě závěrečné slovo v obecné rozpravě místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimírovi Špidlovi a poté budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP