(10.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona zamítli ve druhém čtení.

O slovo se hlásí opět místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, vzhledem k výsledku hlasování je jistě na místě stáhnout následující bod, který spočívá v zákonech, které navazují. Ale dovolte mi, abych krátce okomentoval toto rozhodnutí. Je to rozhodnutí, které prostě má své osudové důsledky, má své osudové důsledky a znamená pro většinu politických stran, které hlasovaly proti tomuto návrhu, opuštění deset let hlásaných politických zásad. Tyto zásady byly opuštěny na můj vkus až příliš snadno. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Námitky k hlasování jsem nezaznamenal. Končím projednávání druhého čtení.

O slovo se přihlásil ještě předseda Poslanecké sněmovny. Já předtím ukončím bod 36.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, já jsem se přihlásil ke komentáři na slova pana místopředsedy vlády, protože my jsme prostě vyjádřili názor na absurdnost této zcela svévolně a zbytečně vytvářené nebo navrhované instituce. My jsme nepošlapávali žádné politické principy. My věříme, že vy si můžete, pane místopředsedo, myslet, že to byl užitečný návrh. My jsme přesvědčeni, že to byl zhoubný návrh. S politickými zásadami a principy to nemá vůbec nic společného. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: S faktickou poznámkou se opět hlásí místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Musím konstatovat, že jsem měl příležitost prostudovat vládní prohlášení všech vlád včetně těch vlád, které byly pod vedením Václava Klause. Měl jsem možnost prostudovat programy všech politických stran v období, které předcházelo všechny vlády, a politické strany jasně hovořily o tom, že je správné oddělit systém od státního rozpočtu. Nemohu si pomoci, ale zde došlo bez nějaké hlubší debaty a hlubšího odůvodnění k zásadní změně postoje. Myslím si, že ta změna souvisí s mnoha jinými argumenty, nikoliv s argumenty, které tkví v problému samém. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jak bylo sděleno, vzhledem k zamítnutí bodu č. 36, místopředseda vzal zpět i návrh pod tiskem č. 37, a budeme tedy pokračovat podle schváleného programu, a tím je bod číslo

 

86.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka a Milana Cabrnocha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 999/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložil k posouzení poměrně jednoduchou novelu zákona, kterým se mění jednak zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a také zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Cíle návrhu, který předkládám, jsou tyto: za prvé změnit postup vůči osobám bez zdanitelných příjmů, za druhé zjednodušit celý proces zmírnění či odpuštění sankcí při neúmyslných, chybných či opožděných platbách zdravotního pojištění, za třetí - návrh zákona současně upravuje podmínky pro postup zdravotních pojišťoven vůči plátcům pojistného, kteří se vyhýbají komunikaci se zdravotními pojišťovnami.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil všechny kolegy stojící a diskutující…

 

Poslanec Václav Krása: Vláda předkládaný návrh projednala na svém jednání 27. července a vyslovila s návrhem zákona souhlas s tím, že upozornila, že návrh zákona nestanoví den nabytí účinnosti zákona a že v zákoně je duplicitně upraveno doručování písemností.

Jako předkladatel souhlasím s tím, že v zákoně chybí doba nabytí účinnosti, a domnívám se, že tuto drobnost je možné odstranit v průběhu dalšího projednávání návrhu zákona ve sněmovně. Pokud jde o duplicitu úpravy doručování písemností, domnívám se, že tady se vláda trochu mýlí, protože předkládaný návrh zákona novelizuje jak zákon o veřejném zdravotním pojištění, tak i zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a domnívám se, že systém doručování písemností musí být upraven v obou těchto zákonech.

To je moje krátká předkládací zpráva. Dámy a pánové, věřím, že návrh zákona postoupíte do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Projednáváme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, kolegů Krásy, Janečka a Cabrnocha, sněmovní tisk 999.

Podle mého názoru, názoru zpravodaje, jde o text precizně zpracovaný, precizně zpracovaný od kolegů, kteří pracují ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tedy kolegů znalých problematiky. Jde o materii, kterou jsem si zařadil do kategorie KISS. KISS nikoliv coby polibek, ale KISS coby zkratka počátečních písmen, tedy požadavků moderní doby "Keep it simple and short". Ta hledá jednoduchou podstatu, která snadno vysvětlí fungování organizací a její problémy a ukáže návod, jak tyto problémy řešit. Domnívám se, že jde o kategorii vhodnou pro jakýkoliv poslanecký návrh.

Cílem předloženého návrhu zákona je podle předkladatelů zejména zjednodušit postup placení zdravotního pojištění u pojištěnců, kteří jsou zákonem označeni jako osoby bez zdanitelných příjmů, za druhé, umožnit zdravotním pojišťovnám upustit od vyměřování penále v případě, kdy plátce pojistného zaplatí pojistné nepříslušné pojišťovně nebo uvede nesprávný variabilní symbol, a za třetí, upravit doručování rozhodnutí zdravotní pojišťovny i ostatních písemností obdobně, jak je upraveno doručování v oblasti daní a poplatků.

Domnívám se, milé kolegyně a vážení kolegové, že nám nic nebrání v tom, abychom tuto materii postoupili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Nezazněly žádné návrhy na hlasování - jak o zamítnutí, tak vrácení - budeme se tedy zabývat přikázáním. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahajuji hlasovaní a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 467 z přítomných 188 poslanců pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Končím prvé čtení tohoto návrhu, končím projednávání bodu č. 86.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP