(11.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Tím jsem vás nechtěl zdržovat. Chtěl jsem jen velmi stručně reagovat na vystoupení pana poslance Korbela, který podle mého názoru zde odvážně tento institut deklaroval jako nástroj podpory malého a středního podnikání. Já se přiznám, že si umím představit mnohem efektivnější nástroje podpory malého a středního podnikání než nákladové břemeno, které bychom ze zákona asi tak ve výši 10 mld. Kč na malé a střední podnikatele schválením tohoto zákona uvalili.

Nepochybně bychom podpořili skupinu, která se těší na to, že by příslušné registrační pokladny dodávala a v dalším období servisovala. To by byla jistě ze zákona podpora významná. Ale to bych si netroufl nazvat podporou malého a středního podnikání. Takové podpoře se neříká podpora malého a středního podnikání, takové podpoře se běžně říká lobbismus. Tolik k věcné stránce návrhu tohoto zákona.

Nyní prosím o soustředění na stránku procesní. Dvakrát zde byl vládní návrh zabývající se tímto návrhem. Dvakrát Poslanecká sněmovna konstatovala, že registrační pokladny jsou vážné téma pro diskusi, vážné téma pro systém daňové kázně, ovšem současně jsme jasně konstatovali, že je to někde na konci, kdy už ten systém je téměř dokonalý a cizeluje se, tak má smysl hovořit i o takových jemnůstkách, jako jsou registrační pokladny. Rozhodně to nemá smysl v období, kdy se bavíme o stamiliardách ve výši vymáhání daňových nedoplatků. Vládě tudíž její návrh nikdy nebyl zamítnut. Vládě byl vždy vrácen k dopracování, protože si zaslouží diskusi a zaslouží si, abychom přemýšleli o tom, jak i tato jemnůstka bude mít své místo v systému daňové kázně, aniž by byla likvidační pro malé a střední podnikatele.

Poslední vůle této Poslanecké sněmovny řekla vládě "dopracovat" a já stále čekám, kdy vláda tuto vůli Poslanecké sněmovny splní a předloží přepracovaný nebo dopracovaný návrh. Z toho důvodu ryze ze stránky procesní pokládám za nemoudré, aby do toho vstupovala poslanecká iniciativa a snažila se to jistě odpovědné uvažování vlády přerušit, popřípadě korigovat.

Z toho důvodu si dovoluji poděkovat předkladatelům návrhu této poslanecké iniciativy a požádat je, aby se spojili s vládními experty a společně s nimi pracovali na onom dopracovávání návrhu podle posledně projevené vůle Poslanecké sněmovny, a přesně v duchu této procesní logiky navrhuji vrácení tohoto návrhu k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda klubu sociální demokracie, který má přednost. Hovoří tedy pan poslanec Sobotka, pan poslanec Doktor zůstane připravený.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, rád bych se vaším prostřednictvím otázal pana poslance Kalouska, kdy přijde ona zlatá doba, kdy bude možné položit tuto třešinku na dort a zakončit naše legislativní snažení v tom směru, aby byla zavedena povinnost mít fiskální pokladny, jestli to bude za pět let, jestli to bude za deset let, nebo jestli to bude za dvacet let, nebo jestli to nebude nikdy.

Kolega Kalousek pouze používá takovou taktiku k tomu, aby definitivně odvrátil možnost omezit krácení tržeb a omezit daňové úniky zavedením registračních pokladen. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktickou poznámku má pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, vaším prostřednictvím odpovídám kolegovi Sobotkovi, že se tak stane nepochybně v okamžiku, kdy vláda předloží kvalitní návrh. Obávám se však, že už to bude muset být úplně jiná vláda. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, naše Poslanecká sněmovna má své evergreeny. Mezi ně patří i tato předloha zákona, resp. toto téma, které projednáváme už potřetí. Já už potřetí zde vznesu stejné argumenty, které jsem uváděl již dvakrát na půdě Poslanecké sněmovny. Tyto argumenty vždy přispěly k přijetí návrhu usnesení, kterým jsme vrátili projednávaný tisk vládě k dopracování.

Musím říci, že je mi trochu líto, že toto břemeno, které uložila Poslanecká sněmovna svým usnesením vládě, tentokrát uchopila skupina poslanců, mezi nimiž je i poslanec Unie svobody, a tak namísto vlády se odhodlala dopracovat téma, které je nepochybně velmi konfliktní, a jak už uvedl pan poslanec Kalousek, svoji diskusi si naprosto zaslouží.

Každý asi vyhledáváme jiné způsoby, jak do této diskuse vstoupit, a každý díky svému příspěvku do diskuse slibujeme veřejnosti a svým voličům jiné důvody, proč buď návrh zákona podporujeme, nebo návrh zákona odmítáme. Já patřím mezi ty poslance Poslanecké sněmovny, kteří tento návrh odmítají a takříkajíc s ním věčně bojují.

Myslím si, že největší chybou předkladatelů je to, že i oni stejně jako jejich vláda - v případě poslance Korbela to jeho vláda není - se snaží vytvořit falešné očekávání, kdy existuje přímá úměra mezi zavedením registračních pokladen a zvýšením výběru nebo dovýběru nedoplatků určitého typu daní. Teď můžeme mít na mysli pouze dvě daně - daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. Žádnou jinou uvádět nemůžeme.

Obávám se vzhledem ke zkušenostem v zahraničí, že tvrdí-li předkladatelé, tvrdí-li vláda, že zavedením registračních pokladen dosáhneme zvýšeného výběru daní, pak jediné, co tím způsobíme, je to, že způsobíme disproporci na finančním trhu, způsobíme tím falešnou objednávku určitého typu zařízení a jediným, kdo může očekávat s plným nadšením odhlasování a přijetí tohoto zákona, jsou výrobci registračních pokladen.

Považuji případné přijetí tohoto zákona za výrazné omezení podnikání zákonem, a pak přece musí platit - mám-li hlasovat pro přijetí takového zákona - že to musí být za nějakou úlevu, za nějakou formu toho, že přistoupím-li já jako podnikatel na to, že mi vláda nabízí, že za určitých okolností budu pro určitý typ výkaznictví, evidenci plateb, užívat určitý nástroj, určitý instrument, pak na oplátku jako protiváhu musí nabídnout formu daňové úlevy ať ve formě zkrácených odpisů, jednorázových odpisů, nebo jiného typu úlevy, jiného typu pobídky, abych na takovou dohodu přistoupil.

Protože tento návrh zákona jako návrhy zákonů, které předložila vláda, nic takového nenabízí, nemohu souhlasit s tím, že takový zákon může být přijat. Tento zákon není o tom, že mám uzavřít smlouvu mezi slušnými podnikateli, slušnými plátci daně a státem o tom, že tady vytvoříme rovné prostředí. Tento zákon je o tom, že ti slušní podnikatelé, kteří se pohybují v rozmezí zákona a v reálné ekonomice, mají doplatit zvýšenými náklady na to, že zde samozřejmě existuje nějaká nereálná ekonomika, ekonomika lidí, kteří bohužel do systému odvodů daní nepřispívají takovým dílem, jak by přispět měli. Zavedení tohoto zákona ovšem tento problém ani o píď nevyřeší, ani o píď neposune směrem ke zvýšenému výběru daní.

Myslím, že si hrajeme se slovíčky. Jestliže předkladatelé tohoto zákona i vláda říkají, že teprve přijetím takového zákona dojde k podvázání fiskálních toků a k úplnému výkaznictví, pak říkám, že všichni, kteří toto uvádějí jako argument, lžou. V režimu "zákona o účetnictví" se pohybují všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na to, jestli účtují v režimu jednoduchého, nebo podvojného účetnictví. Všichni musejí vykazovat úplné účetnictví, které věcně a časově souvisí s daným daňovým plátcem, s danou účetní jednotkou.

Není tedy pravda, že potřebujeme další instrument pro to, abychom dokázali odlišit slušné od neslušných. Stačí jenom, aby správce daně vyžadoval dodržování zákona o účetnictví, byl schopen jednoduchými instrumenty zhodnotit, zda se daná účetní jednotka pohybuje v rámci tohoto zákona, nebo zcela evidentně jej obchází, a jestliže ho zcela evidentně obchází, pak má podle zákona o správě daní a poplatků dostatek nástrojů, aby ji díky nejrůznějším sankčním opatřením dokázal přinutit, aby tento zákon uplatňovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP