(12.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, budu mít velice krátké závěrečné slovo. Prováděcí předpisy jsou připraveny, a pokud se propustí zákon do druhého čtení, budou předloženy před projednáním ve výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Dámy a pánové, počet diskutérů k této kauze se zastavil na čísle dvanáct, ke třináctce jsme nedošli. Možná je to štěstí. Někteří byli pro návrh zákona, druzí byli proti návrhu zákona. Byla zde vyřčena i slova, zpochybnění toho, že by tento návrh zákona byl podporou malých a středních podnikatelů. Mohl bych otočit otázku. Zdá se, že jsou v této sněmovně názory, že zamítnutí tohoto zákona - a já se k takovému názoru hlásím - je podpora nepoctivých podnikatelů, kteří neplatí daně. A to se zřejmě považuje některými za podporu malých a středních podnikatelů. Já chápu kterých, ale s tím těžko mohu souhlasit.

Je obtížné a nebyla tady provedena reakce na usnesení Poslanecké sněmovny k předchozím dvěma vládním návrhům. Je už takovým zvykem v této sněmovně, že členové vlády, když se projednává poslanecký návrh a týká se jejich resortu, tak většinou zásadně nejsou přítomni. Těžko tedy někdo z vlády může reagovat a taky nikdo nereagoval. Je mi to líto, protože si myslím, že by bylo skutečně fér od vlády, kdyby na tyto otázky a na usnesení sněmovny reagovali, odpověděli, řekli, zda jsou ochotni nebo nejsou ochotni akceptovat usnesení sněmovny.

Pokud tady byly vyřčeny vážné výhrady, že očekávané přínosy navrženého zákona jsou jenom teoretické, když tady byly řečeny mnohé odpory k tomu, že to není pravda, že to je jenom teorie, byl bych pro to, že jde o střet stanovisek dvou, a myslím si, že v tomto případě by mělo platit, že kritériem, na čí straně je pravda, by měla být praxe. Nechť udělají výbory, kterým bude přikázán tento sněmovní tisk k projednání, seminář. Na něj pozvěme podnikatelskou veřejnost, ať ona buď předkladatelům vypráší kožich, anebo demokraticky přiznejme - mýlili jsme se, návrh zákona je v pořádku. Myslím si, že tomu bychom se neměli bránit.

Jinak, paní předsedající, dámy a pánové, v rozpravě padly návrhy na zamítnutí tisku a na vrácení k dopracování předkladatelům. V tomto pořadí by bylo možno o návrzích hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pokud se nemýlím, návrh na vrácení nebyl dán jako návrh podmíněný, to znamená, že se o něm bude hlasovat jako o prvním.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tak tak. Nejdřív si ho podmínili, ale pravda je, že původně to tak bylo předloženo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích. Nejprve tedy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Odhlašuji vás a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 470 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 470 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 188 pro něj vyslovilo 94 a 91 bylo proti.

 

Vidím, že bude potřeba chvíli počkat.

(Po krátké pauze:) Ptám se, zda bude nějaká procedurální námitka. Jestliže žádná procedurální námitka nebude, beru to na vědomí a můžeme hlasovat dále. Upozorňuji na to, že jsem dala dostatek času na překontrolování výsledků hlasovací listiny.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 471, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 471 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 189 pro něj vyslovilo 93 a 93 bylo proti.

 

Prosím o klid ve sněmovně. Vidím, že žádná procedurální námitka nebude. Byl opět dán dostatek času na to, aby nebylo možné zpochybňovat tyto návrhy později.

 

(Opět po krátké pauze:) Tím jsme ukončili toto hlasování a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Slovo má pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Chtěl bych navrhnout přikázání ještě rozpočtovému výboru a chtěl jsem požádat o prodloužení lhůty o 40 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 472 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 472 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 190 pro vyslovilo 176 a 3 byli proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 473 a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 473 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 105 a 53 bylo proti.

 

Pan poslanec Doležal navrhl prodloužit lhůtu pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 40 dnů. Prosím o vyjádření pana navrhovatele.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP