(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Táži se, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit pan ministr Rusnok s projevem. Ano.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil - protože se jedná vlastně o přerušené druhé čtení - jenom velmi krátce pohovořit k jednomu momentu, ke kterému jsem se dostatečně nevyjádřil v tom prvním úvodním slově v první verzi toho druhého čtení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, při projednávání novely celního zákona se v některých výborech, zejména v rozpočtovém, objevil pozměňovací návrh, který směřoval k tomu, aby se na celním řízení, resp. při ověřování celní hodnoty podílel i soukromý subjekt, resp. aby byla tato možnost otevřena i pro soukromé subjekty. Tento návrh nebyl nakonec v rozpočtovém výboru přijat, což považuji za dobré. Nicméně bych se chtěl zmínit o této problematice trochu více, zejména proto, abych uvedl případné důsledky přijetí takovéhoto pozměňující návrhu.

Příslušná ustanovení celního zákona v § 73 upravují právo celních orgánů na zpochybnění celní hodnoty a jsou plně v souladu s mezinárodními závazky České republiky. Konzultovali jsme tuto věc i s Evropskou komisí prostřednictvím naší mise při Evropských společenstvích v Bruselu a stanovisko, které nám mise sdělila, je zásadně odmítavé k jakémukoli působení soukromých subjektů nahrazujících celní orgány v tomto procesu celního řízení, a to obecně, za účelem jakékoli práce jménem celní správy.

Jaké důvody vedou k zamítavému stanovisku jak našemu, tak potvrzenému Evropskou komisí. Jednak se jedná o problém důvěrnosti údajů poskytovaných při celním řízení, a právě proto se mohou celními záležitostmi zabývat pouze státní orgány, v našem případě tedy celní správa. Pouze celní orgány jako orgány státní mohou zajistit neutrální průběh řízení a zajistit tak všechny jeho náležitosti. Pouze celní orgány jakožto státní orgány se mohou zúčastňovat mezinárodních jednání, ke kterým v rámci celních řízení v rámci Evropské unie, ale i šířeji dochází. Případné použití - v uvozovkách - soukromých firem by mohlo přinést značné problémy při jednání s Evropskou komisí a Evropskou unií o kompatibilitě našeho systému. Podobným zamítavým stanoviskem již Evropská komise reagovala na žádost jiných zemí, resp. na dotazy jiných zemí, které se týkaly tohoto problému.

Tolik na doplnění mého úvodního slova z té první fáze druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Návrhem se zabýval ústavně právní výbor. Prosím Marka Bendu jako jeho zpravodaje, aby vyjádřil své stanovisko.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor se tímto tiskem zabýval včera v 7.30 ráno - byl bych rád, aby tato brzká hodina byla oceněna - abychom stačili projednat celní zákon, a přijal k němu usnesení, které jste dostali pod tiskem 887/6.

Ústavně právní výbor se nezabýval těmi pasážemi celního zákona, které se týkají cel a všech dalších věcí, které přísluší rozpočtovému výboru, případně hospodářskému výboru jako výborům garančním. Projednal pouze ty části, o kterých se mluvilo v předchozí rozpravě týkající se podpůrných operativně pátracích prostředků a poskytování informací z evidencí.

Jak je vidět z našeho usnesení, přijali jsme určité změny k usnesení rozpočtového výboru, které podle našeho názoru vedou ke zpřesnění daných oblastí a které by měly umožnit, aby tento návrh zákona byl přijat, aby celní služba mohla fungovat i v rámci předcházení trestné činnosti na jedné straně, na druhé straně aby nedocházelo ke zbytečnému porušování nebo ke zbytečným možnostem zásahu do základních lidských práv a svobod. Proto doporučuji, aby byly přijaty změny, které navrhl ústavně právní výbor ve svém usnesení 887/6.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se poslance Pilipa, zda chce vystoupit jako zpravodaj rozpočtového výboru. (Poslanec Pilip vstává ze svého místa zpravodaje.) Já se táži. Odpovězte mi ano, nebo ne.

 

Poslanec Ivan Pilip: Ano. Děkuji. Pane předsedo, vážení členové vlády, já stojím před problémem, jak dále pokračovat, z toho důvodu, že tady máme nové usnesení ústavně právního výboru a my jsme ten bod vrátili jako sněmovna ve chvíli, kdy již byla předložena v rámci druhého čtení celá řada pozměňovacích návrhů. Já bych v rámci věcného a rychlého dalšího pokračování navrhoval, aby tyto návrhy byly i dále platné. Doporučoval bych, pokud nejsou proti tomu procedurální námitky, aby tyto návrhy už nebylo nutné znovu navrhovat. V tom případě by pro další projednání platily návrhy předložené ve druhém čtení před vrácením zákona k dalšímu projednání do ÚPV plus návrh ústavně právního výboru, a to by byly zatím body, které máme k hlasování ve třetím čtení, s tím, že ještě nebyla ukončena podrobná rozprava v rámci druhého čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zpravodaji, já musím říci, že z formálního hlediska projednáváme druhé čtení znovu. To znamená, že teď jste zatím vystoupili jako zpravodajové, já se zeptám ještě zpravodaje hospodářského výboru a potom otevřu obecnou rozpravu. Mně nejde o formalistické hříčky, ale nemohu přijmout myšlenku, že nebyla ukončena podrobná rozprava k druhému čtení. Teprve bude vyhlášena podrobná rozprava k druhému čtení. Pokud jde o vaši úvahu, že by se nemusely znovu číst a mohly by se přijmout ty věty, které zazněly, promysleme si, jestli to technicky jde. Ale formálně teprve podrobná rozprava bude zahájena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP