(14.20 hodin)

Poslanec Ivan Pilip: Nechci zdržovat procedurálními námitkami, jen upozorňuji, že podrobná rozprava již jednou probíhala. Pokud ji z hlediska dnešního jednání formálně znovu zahájíte, asi o tom nemá cenu vést spor. Jen jsem uváděl, že podrobná rozprava již v nějaké podobě probíhala před vrácením do ústavně právního výboru. Ještě dodám, že rozpočtový výbor se rozhodl znovu neprojednávat, čili z pohledu rozpočtového výboru je dnes možné dokončit druhé čtení, nebo ho znovu udělat, to záleží na vás.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dnes zahajujeme druhé čtení. Podle formálních regulí našeho jednacího řádu jsme 18. října zákon vrátili výborům k novému projednání, tudíž teď zahájilo druhé čtení. Podle mého názoru jediný možný výklad je, že minulé ztratilo jakoukoli platnost a jakýkoli význam. Nemohu to interpretovat jinak.

Druhá věc by byla gentleman agreement, že to, co tady zaznělo, přetahujeme dál, ale to je jiná debata.

Poslanec Benda a poslanec Vymětal, máte-li technické připomínky.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím si pane předsedo, že máte pravdu, musí proběhnout nová obecná rozprava a být zahájena nová podrobná rozprava. Myslím, že na začátku podrobné rozpravy můžeme na návrh zpravodaje souhlasit s tím, že přednesené pozměňovací návrhy v minulé podrobné rozpravě se pokládají za přednesené.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je přesně to, co jsem navrhoval. Pan poslanec Vymětal nechtěl nic jiného. Dokončil pan poslanec Pilip své vystoupení? Ano, na začátku podrobné rozpravy může přijít návrh přijmout pozměňovací návrhy, které tehdy zazněly. Vidím kývání celé sněmovny takto to interpretovat.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pokud to bude kývání celé sněmovny, také se k tomu kloním. Po konzultaci s legislativou zazněla informace, že v některých takových minulých případech všichni, kteří tady v rámci předchozího druhého čtení předložili nějaký návrh, pouze vystoupí a potvrdí, že se k tomu hlásí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zdálo by se mi to dokonce čistší. Nyní zpravodaj hospodářského výboru poslanec Vymětal. Rozumím, že se ještě přihlásí zpravodaj menšiny hospodářského výboru poslanec Švrček? Ano, pan poslanec Vymětal, a poslanec Švrček si to zatím rozmyslí.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, hospodářský výbor se rozhodl znovu tento materiál neprojednávat. Znamená to, že je v platnosti usnesení hospodářského výboru, které přijal na své předminulé schůzi.

Po prostudování usnesení hospodářského výboru mám jako zpravodaj hospodářského výboru doporučení. Myslím si, že pasáže, které projednal ústavně právní výbor a jsou obsaženy v tisku 887/6, by měly mít při hlasování ve sněmovně přednost. Jsou lepší, kvalitnější, přijatelnější, potřebné co do obsahu. Toto jsem chtěl za hospodářský výbor sdělit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se pana poslance Švrčka, zda chce uvést menšinové stanovisko hospodářského výboru.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po poradě s kolegy, kteří předkládali toto stanovisko, a potom, co ústavně právní výbor provedl jisté úpravy, nebudeme trvat na zamítnutí, vyčkáme, jak se celá věc vyvine. V případě, že by se to vyvíjelo dobře, nebudeme takovouto věc vznášet a budeme usilovat o konečné hlasování tak, jak se nám bude líbit a bude nám vyhovovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je spravedlivé. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první hlásí poslankyně Němcová. Prosím, aby to bylo pojato způsobem, který zde byl navržen, aby ti, kteří přednesli své pozměňovací návrhy, zopakovali na mikrofon, že na nich nadále trvají v té podobě, jak byly předneseny 18. října.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k projednávání tohoto zákona v předchozím zasedání Poslanecké sněmovny jsem nepřednášela pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, byť jsem je měla připraveny. Poprosím vás nyní o shovívavost, protože je přečtu až nyní. Týkají se zejména dvou oblastí, které zde byly diskutovány nejvíce, to je oblast zpracování osobních údajů celními orgány, možnost zpracovávání nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů a třetí oblast se týká zdravotní způsobilosti a zajištění závodní preventivní péče v celní správě. K těmto třem oblastem směřuji své pozměňovací návrhy, které budou znít takto:

K bodu 8. Bod 8 zní: Za § 4 se vkládají nové paragrafy 4a, a 4b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 1a, 1b a 1c zní:

§ 4a. Zpracovávání osobních údajů celními orgány.

Odst. 1. Celní orgány zpracovávají osobní údaje bez souhlasu subjektu včetně údajů vypovídajících o trestné činnosti, vyplývá-li to z jejich působnosti stanovené zákonem nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen mezinárodní smlouva).

Odst. 2. Celní orgány jsou oprávněny postupovat při zpracování osobních údajů podle odst. 1 u fyzických osob

a) u kterých je nebo byl prováděn celní dohled, služební úkon nebo služební zákrok;

b) které porušily celní a daňové předpisy nebo jsou důvodně podezřelé z jejich porušování;

c) které jsou účastníky řízení před celními orgány nebo se tohoto řízení jinak zúčastnily.

Odst. 3. Předávají-li celní orgány osobní údaje do jiných států, mohou tak učinit bez povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů - poznámka 1c.

§ 4b. Nepravdivé nebo nepřesné údaje.

Odst. 1. Celní orgány jsou oprávněny zpracovávat i nepravdivé, nepřesné nebo neověřené osobní údaje a sdružovat osobní údaje, které - jde-li o osobní údaje subjektů

a) důvodně podezřelých z trestné činnosti nebo jiných forem porušování celních a daňových předpisů,

b) o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou zapojeny do nedovoleného obchodu s omamnými, psychotropními látkami nebo do jiných forem nezákonného dovozu nebo vývozu zboží, k jejichž odhalování a stíhání zavazuje mezinárodní smlouva.

Odst. 2. Celní orgány na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje vztahující se k osobě žadatele, a to do 30 dnů od jejího doručení.

Odst. 3. Celní orgány na písemnou žádost provedou bezplatnou likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních úpravu vztahujících se k osobě žadatele, a to neprodleně po jejím doručení.

Odst. 4. O žádostech podle odstavců 2 a 3 rozhoduje ministerstvo. Novou žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od podání žádosti předchozí.

Odst. 5. Celní orgány žádostem podle odstavců 2 a 3 nevyhoví, pokud by tím došlo k ohrožení

a) plnění úkolů celní správy v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z odst. 1,

b) oprávněných zájmů třetí osoby.

Nevyhovuje-li se žadateli, musí být rozhodnutí o žádosti písemně odůvodněno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP