(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Odst. 5. (?) Nezpracovávají-li celní orgány žádné osobní údaje vztahující se k osobě žadatele, nebo pokud by sdělením odůvodněného rozhodnutí došlo k ohrožení plnění úkolů celní správy v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z odstavce 1, vyrozumí se žadatel písemně o tom, že celní orgány nezpracovávají žádné osobní údaje vztahující se k žadateli.

Odst. 6. Na postup při vyřizování žádosti se nevztahuje správní řád.

Poznámky pod čarou budou znít:

1) paragraf 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1a) paragraf 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.

1b) paragraf 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.

1c) paragraf 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

b) K bodům 25 a 26. Bod 25 zní: § 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou číslo 5a a 5b zní: § 20. Zdravotní způsobilost celníka a zajištění závodní preventivní péče v celní správě.

Odst. 1. K posuzování zdravotní nebo duševní způsobilosti osoby, která žádá o přijetí do služebního poměru celníka, a v souvislosti s ukončením jeho služebního poměru a průběhu trvání služebního poměru je příslušný lékař závodní preventivní péče, pokud toto oprávnění nepřísluší lékařské komisi.

Odst. 2. Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou požadavky na fyzickou, zdravotní a duševní způsobilost celníků, vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby a druhy služeb zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých.

Odst. 3. Kromě úkolů uvedených v odst. 1 poskytují lékaři závodní preventivní péče celníkům a občanským zaměstnancům závodní preventivní péči. Závodní preventivní péči celníkům a občanským zaměstnancům poskytují také pověření lékaři, a to na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Poznámka 5a.

Odst. 4. Ošetřující lékař je povinen hlásit lékaři uvedenému v odst. 3 nemoc nebo i podezření na nemoc, která omezuje výkon služby.

Odst. 5. Ministerstvo vytváří podmínky pro zajištění závodní preventivní péče, poznámka 5b, pro celníky a občanské zaměstnance celní správy a za tím účelem uzavírá smlouvy k zajištění závodní preventivní péče se zdravotnickými zařízeními odborně způsobilými poskytovat závodní preventivní péči.

Odst. 6. Náklady na zabezpečení výkonu závodní preventivní péče v celní správě jsou součástí hospodaření ministerstva.

Poznámka pod čarou 5a bude znít: § 232 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka 5b bude znít: § 18a, § 35a, § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Bod č. 26 vypustit.

c) K bodu 101. V § 127 odst. 7 písm. e) a f) znějí: e) umožnit celním orgánům vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je také užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem; f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti.

V § 127 odst. 8 zní: Odst. 8. Při následné kontrole jsou celní orgány oprávněny pořizovat kopie dokladů a písemností uvedených v odst. 3, požadovat potřebná vysvětlení od kontrolovaných osob a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení celních předpisů jsou oprávněny zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

V § 127 odst. 11 zní: Odst. 11. Převzetí dokladů a písemností podle odst. 7 písm. f) nebo jejich zadržení podle odst. 8 potvrdí celní orgán v protokolu o kontrole nebo samostatně při jejich převzetí nebo zadržení. Převzaté nebo zadržené doklady a písemnosti vrátí celní orgán kontrolované osobě nejdéle do 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené nebo zadržené doklady a písemnosti podrobit expertize, může tuto lhůtu prodloužit celní orgán přímo nadřízený kontrolujícímu celnímu orgánu. Proti těmto rozhodnutím není přípustné samostatné odvolání.

To je vše, co jsem chtěla přednést, a děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý je poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy k tisku 887.

V § 11 odst. 2 se písmena d), e) a i) včetně poznámky pod čarou zrušují a písmena f) až h) se označí jako písmena d) až f).

V § 11 odst. 3 se zrušuje. Dosavadní odst. 4 se označí jako odst. 3.

V § 37 se slova "podle § 11 odst. 2 písm. e)" zrušují a slova "uvedených v 11 odst. 3" nahrazují slovy "vyplývajících z mezinárodních smluv".

V § 80 nový odst. 4. Nový odst. 4 zní: Celními cestami, které jsou pod dohledem celních orgánů, jsou pozemní komunikace, dráhy celostátní a regionální, vodní cesty a ostatní dopravní cesty mezi celním přechodem a pohraničním celním úřadem a při letecké dopravě letové cesty mezi státními hranicemi a celním letištěm. Ministerstvo vyhláškou oznámí celní letiště a přístavy, kde je umístěn celní úřad.

V § 80 nový odst. 6 zní: Plavidla vplouvající do tuzemska mohou přistát pouze v přístavech, kde je umístěn celní úřad, a odplout z tuzemska mohou pouze z těchto přístavů. Na trase mezi celním přechodem a příslušným přístavem nesmějí plavidla bez souhlasu celního úřadu přistát ani navazovat s jinými dopravními prostředky nebo s břehem kontakt, který by umožnil, aby zboží mohlo být do plavidla naloženo nebo z něho vyloženo. Nemůže-li být tato povinnost splněna z důvodu nehody nebo vyšší moci, musí osoba, která je touto povinností vázána, nebo kterákoliv jiná osoba jednající jejím jménem nebo (?) bez zbytečného odkladu informovat celní úřad. Došlo-li v důsledku nehody nebo vyšší moci k úplnému zničení nebo ztrátě zboží, musí být celní úřad bez zbytečného odkladu informován o místě, na kterém se zboží nachází.

V § 80 odst. 7. Doprava zboží po celní cestě musí být provedena bez průtahů, beze změn nákladu a bez odbočení z celní cesty. Vstup zboží na celní cestu nebo výstup z celní cesty mimo celní prostor pohraničního celního úřadu nebo celní přechod se může uskutečnit pouze se souhlasem pohraničního celního úřadu. Pohraniční celní úřad souhlas udělí, nebude-li tím ztíženo provádění celního dohledu nad zbožím dopravovaným po celní cestě.

V § 144 odst. 2 ve větě druhé. Věta druhá zní: Žádost musí být doložena doklady umožňujícími zhodnotit finanční a majetkovou situaci žadatele, kterými se rozumí:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP