(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

a) osvědčení příslušných orgánů ne starší 60 dnů, že daňové povinnosti žadatele, jakož i dávky na pojistné a sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou řádně a včas splněny,

b) kopie daňových přiznání žadatele za dva roky nazpět,

c) účetní uzávěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích sestavené k poslednímu dni účetního období, které předcházelo účetnímu období, v němž byla žádost celnímu orgánu doručena.

V §144 f) v odst. 1 se doplňuje věta druhá, která zní: "Osvědčení se nevydává, jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí obsaženy v informačním systému celní správy."

V § 260 a) odst. 1 zní: "Žádost o povolení ručitele a užívání globální záruky se podává:

a) ministerstvu, jedná-li se o režim společného tranzitu,

b) celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu má žadatel bydliště nebo sídlo, jedná-li se o režim národního tranzitu,

c) celnímu úřadu, u něhož bude záruka používána v případech jiných než uvedených v písmenu a) a b)."

V § 260b), v § 260 c) a § 260 d) se slova "§ 260" nahrazují slovy "§ 260a)".

V § 260e) se slova "§ 260" nahrazují slovy "§ 260a)" a doplňuje se věta druhá, která zní: "Osvědčení se nevydává, jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí obsaženy v informačním systému celní správy."

Mám ještě další pozměňovací návrhy, a to je zákon číslo - které se doplní - Sbírky, kterým se mění zákon 13/1990 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

Další pozměňovací návrh. V § 5 na konci odstavce 3 se doplňuje věta, která zní: "Jiným subjektům se informace uvedené ve větě první poskytují v případě, pokud tak stanoví tento zákon."

V § 29 a) se v odst. 2 vkládají za slova "o poskytnutí pomoci" slova "nebo o ověření celní hodnoty dováženého zboží".

V § 51 se v odst. 7 vkládají za slova "učinit" slova "podle tohoto zákona".

(pokračuje Vlček)

V § 73 odst. 2 se za slova "stanovené neobdržel", (?) za slova "může celní orgán požádat o prošetření pravdivosti nebo přesnosti údajů o celní hodnotě uvedené v celním prohlášení pověřenou právnickou osobu, a to i bez souhlasu osob, kterých se údaje uvedené v celním prohlášení týkají".

V § 73 se vkládá nový odstavec 6: Ministerstvo může postupem podle zvláštního právního předpisu uzavřít smlouvu s právnickou osobou specializující se na ověření celní hodnoty dováženého zboží a pověřit ji výkonem takové činnosti pro celní orgány, odkaz 7h), který je na začátku, ministerstvo může postupem podle zvláštního právního předpisu, odkaz 7a), je zákon 199/1990 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (?)

V článku 2 v § 127 doplnit odstavec 15, který zní: "Celní orgány mohou v rámci prováděné následné kontroly požádat o osvědčení pravdivosti nebo přesnosti údajů o celní hodnotě dováženého zboží pověřenou právnickou osobu."

Za článek 2 zařadit článek 3.

Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/ 2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, se doplňuje takto:

V § 3 odst. 6 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f) včetně poznámky pod čarou, které zní: "pověřenou právnickou osobou podle zvláštního zákona". Odkaz 9 a) zní: "Zákon číslo - které schválíme - /2001 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb."

Ještě jeden malý pozměňovací návrh. V příloze B, Územní působnost celních úřadů, v odst. 2 se název "Celní úřad Brno I" mění na název "Celní úřad Brno I".

V odst. 3 se název "Celní úřad Brno II" mění na název "Celní úřad Brno II". Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Prosím pana poslance Vymětala, aby zde nerušil. Slovo má pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jen drobný návrh k usnesení ústavně právního výboru.

V bodu C § 51a) Poskytování informací z evidencí - na závěr prvního odstavce doplnit větu: "Pokud zvláštní zákony nestanoví jinak."

Jde o ten problém, že doposud v § 51 byla součinnost třetích osob, kde státní a jiné orgány a právnické osoby, které vedly evidenci, byly povinny poskytovat celní služby a informace z evidence právě s tímto dovětkem, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

V současné chvíli se odst. 3 § 51 vypouští a doplňuje se nový § 51a), který specifikuje způsob přístupu k evidencím. Zdá se mi ovšem, že tam může docházet k pochybnostem, o jaký rozsah evidencí se jedná, zda se jedná jen o evidence volně přístupné, jako jsou právě evidence obyvatel, centrální registr vozidel apod., nebo zda by se mohlo jednat o evidence typu finančních úřadů, daňových dokladů a dalších. Proto doporučuji, aby tam byla doplněna tato část věty, aby bylo jasné, že ani celní správa nemá možnost průniku do výrazněji chráněných evidencí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan místopředseda Brožík, potom pan poslanec Vymětal.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážený pane minstře, kolegyně a kolegové, já jsem při minulém druhém čtení přednesl krátký pozměňovací návrh týkající se určitého režimu v celništích. Byl předán i panu zpravodaji písemně, takže bych se chtěl k němu dnes opět přihlásit a považovat ho za platný pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Chtěl bych potvrdit platnost usnesení hospodářského výboru č. 887/2, kde jsou uvedeny pozměňovací návrhy, které platí i pro toto druhé čtení.

Dále bych chtěl potvrdit své pozměňovací návrhy, které jsem přednesl ústně při minulém druhém čtení, a to - bylo to šest legislativně technických úprav.

Nyní bych rád přednesl jeden nový pozměňovací návrh, a sice k usnesení ústavně právního výboru, které je uvedeno v tisku 887/6, a to k písmenu f) k první větě, která podle usnesení ÚPV zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP