(14.50 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

V čl. 2 v bodě 1, 2 a 3 se slova "dnem 1. ledna 2002" nahrazují slovy "dnem 1. října 2002". Navrhuji, aby text byl změněn takto: "dnem 1. ledna 2003".

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená nepřítomná vládo, dámy a pánové, abych učinil zadost dohodnuté proceduře, zvedám své pozměňovací návrhy, které jsem podal v průběhu druhého čtení, předtím než jsme přikročili k jeho přerušení a vrácení do výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy. Poslanec Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: V rámci podrobné rozpravy se také hlásím k návrhu, který jsem tady přednesl minule. Stejně tak se hlásím k tomu, že jsem navrhl jako legislativně technickou úpravu zahrnutí slova "závažné" do prvního řádku bodu 87 § 7 odst. 5 mezi slova "se za" a "porušení celních", neboť to bylo slovo, které vypadlo při přepisu záznamu z jednání rozpočtového výboru a byl s tím vysloven souhlas při minulém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Nevím, jestli potřebujete závěrečná slova? Pan ministr.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce chci poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří se aktivně zapojili do zdokonalení návrhu. Jak jsem řekl už minule v prvním pokusu o druhé čtení, budu podporovat pozměňovací návrhy rozpočtového výboru i dalších výborů, tzn. i hospodářského a ústavně právního výboru, s výjimkou těch změn, které byly načteny, to znamená změn, které by měly oslabit možnost celní správy vykonávat funkce v oblasti trestního řízení. Stejně tak budu protestovat proti tomu, abychom otevřeli možnost nahrazovat funkce celní správy činností soukromých firem. Myslím, že zdůvodnění jsem uvedl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dostáváme se k bodu

 

147.
Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 824/ - třetí čtení

 

Prosím poslance Sehoře za navrhovatele a zpravodaje poslance Vojíře. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 824/5.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Slovo má poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako zpravodaj ústavně právního výboru bych si dovolil přednést ve třetím čtení legislativně technická zpřesnění, a to k pozměňovacímu návrhu pod písm. B10. Pokud bude přijat pozměňovací návrh B10, doplňuje se vypuštění § 125 odst. 1 písm. a), § 187 odst. 1 písm. l), § 27A odst. 2 písm. m). Jde pouze o důsledek případně přijatého pozměňovacího návrhu.

K pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru pod bodem B15, pokud bude přijat: nahrazují se v celém § 131 - nikoliv pouze v novelovaných odstavcích - slova "žaloba a žalobce" slovy "návrh a navrhovatel".

K pozměňovacímu návrhu pod bodem B19: pokud bude tento přijat, doplňuje se za číslovku 10 číslovka 12.

Tolik legislativně technické návrhy. Dále bych prosil, abyste, pane předsedo, vyřešil, jakým způsobem budou sdělována doporučující či nedoporučující stanoviska zpravodajů vzhledem k tomu, že tento návrh byl přikázán dvěma výborům, a to hospodářskému a ústavně právnímu. Jednací řád Poslanecké sněmovny nezná žádný termín garanční výbor. Tyto dva výbory jsou si zcela rovny. Proto si dovoluji učinit dotaz, jakým způsobem budou sdělována stanoviska dvou zpravodajů k návrhům. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem ochoten vás nechat též vyjadřovat vaše stanoviska, budete-li si to mimořádně přát. Pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedo, dámy a pánové, ve svém pozměňovacím návrhu pod písmenem K na straně 36 dávám návrh legislativních zpřesnění, a to ve druhé větě na konci "koncesované živnosti skupiny číslo 314" - vypadla tam trojka.

Na straně 37 za slovem "sloupec" vypadla číslovka 5. Dále pokračuje poznámka.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Dundáčková. Já toto beru a považuji za legislativně technické připomínky, o kterých není třeba hlasovat.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, ráda bych vzala zpět svůj návrh, který je popsán v tisku 824/5 jako návrh pod bodem F. Vzhledem k tomu, že nejsme ve druhém čtení a nemohu jej účinně stáhnout sama, prosím sněmovnu, aby svým hlasováním vyjádřila souhlas s vypuštěním poslaneckého návrhu pod písmenem F.

Jen krátké zdůvodnění - v alternativním znění je tento návrh obsažen v samostatném poslaneckém návrhu zákona a já jsem přesvědčena, že je správné, abychom o něm vedli řádnou rozpravu na plénu.

Děkuji vám za pochopení.

(V sále je velký hluk, zvoní telefony.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, já dám neprodleně hlasovat o tomto návrhu.

Nevím, komu zvoní telefon. Prosím, aby si ho vypnul.

 

Dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové, aby byl vypuštěn poslanecký návrh pod bodem F.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? - Můžete vypnout ten telefon?

V hlasování pořadové číslo 476 z přítomných 164 poslanců 142 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kocourek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP