(15.00 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych upoutal pozornost na pozměňovací návrh označený jako N, který jsem podal při minulém druhém čtení. Teď jsem si všiml, že v předposlední větě za slovy "v § 2 zákona 513/1991 Sb." chybí čárka a slova "ve znění pozdějších předplisů". Považuji to také za legislativně technickou úpravu, která jen upřesňuje celý zákon.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Beru to jako technickou opravu. Kdo se další hlásí? Pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl tři legislativně technické úpravy a jeden návrh procedurální.

Za prvé bych chtěl požádal, aby první legislativně technická úprava byla v bodě 6 mých pozměňovacích návrhů, a sice v závorce, která je za číslicí 6, je napsáno "věta druhá", patří tam "nová věta", protože stávající věta tam je, a to za větou druhou.

Za druhé, v bodě 2 je na konci textu uvedeno "většinu pro zvolení vyšší", ale patří tam "jinou", protože většina vždycky je více než 51 % a ještě vyšší je problém. Patří tam "jiná". Omlouvám se, to je druhá změna.

Za třetí. Vzhledem k procesu, který probíhal při projednávání a podávání pozměňovacích návrhů, došlo - přiznám se, že ze strany zpracovatelů těchto pozměňovacích návrhů - k formálním chybám. Chtěl bych požádat, aby text u všech bodů, kde se odkazuje na bod, jako např. bod 125, 126 apod., byl naprosto vypuštěn, protože v závorce za jednotlivými pozměňovacími návrhy je přesný odkaz, kam pozměňovací návrh směřuje. Z hlediska vlastních pozměňovacích návrhů nedochází k sebemenší změně.

A poslední věc je, jak jsem říkal, procedurální. Navrhuji vypustit nebo odhlasovat zpětvzetí bodu číslo 7 z mých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je potřeba hlasovat o tomto návrhu? Chtěl bych posoudit stažení těch věcí.

Pana místopředsedu Langera prosím, aby jednal opravdu klidněji.

Pan zpravodaj dá návrh, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Přijal bych všechny legislativně technické úpravy od pana kolegy Macháčka s tím, že u bodu J7 bych hlasoval o stažení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, dám hlasovat o stažení bodu J7.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 477 z přítomných 175 bylo 157 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se někdo další do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby před hlasováním o pozměňovacích návrzích oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, členové vlády, přiznám se, že v úvodu poprosím o jistou míru tolerance při tak složitém postupu, který nastal tím, že tuto materii projednával nejen hospodářský výbor, ústavně právní výbor a rozpočtový výbor, ale bylo ve druhém čtení přečteno mnoho dalších pozměňovacích návrhů, které se různě doplňují nebo kříží. Pokusil jsem se ve spolupráci s legislativou sestavit určitý návrh hlasování. Byl bych velmi rád, abychom to sledovali velmi pečlivě, a pokud bychom akceptovali proceduru, pak mám pocit, že bychom se s tím mohli vyrovnat poměrně rozumně.

Takže k dané proceduře. Nejprve bych přečetl usnesení hospodářského výboru pod jednotlivými body, kde došlo k tomu, že tato usnesení jsou identická s návrhem a bylo by zbytečné o nich hlasovat. To je první věc.

Druhá věc. Ze všech usnesení hospodářského výboru bych vyňal body, které mají k sobě určitý pozměňovací návrh nebo jsou v kolizi s jiným nebo vylučují nějaké hlasování o předneseném návrhu. Poté bych hlasoval o bodech, které byly předneseny ať už v rámci výborů, které jsem zmínil, nebo přímo na plénu a mají lepší, tudíž jakoby určitou logickou vazbu, aby byly hlasovány první v pořadí. Tím dojde k vyloučení - a já na to vždy upozorním - některých dalších bodů. Poté bychom hlasovali o zbylých bodech A, tudíž bodech hospodářského výboru en bloc.

Poté bychom přistoupili k hlasování o bodech, které byly předneseny ústavně právním výborem a které jsou evidovány pod písmenem B, a to o těch, které nebudou vyloučeny. Následně bych nechal hlasovat o bodech, které jsou evidovány pod písmenem C, což je rozpočtový výbor, s doplněním o hlasování pod písmenem N. Dále bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou vedeny pod písmenem D, a to vždy o těch, které nebudou vyloučeny. Následně bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E1. Chci zde upozornit, že E1 má alternativu v číslici, tudíž budeme muset hlasovat orientačně a o číslici, která dostane většinu, se bude hlasovat jako první, pak o té druhé. Pozměňovací návrh pod písmenem E2 je dle legislativy nehlasovatelný, neboť chybí přechodné ustanovení. Jelikož F bylo hlasováním staženo, přistoupili bychom k bodům G, a to k těm, které nebudou případně vyloučeny předchozím hlasováním.

Dále, pokud by byl přijat jeden z návrhů, a to buď A89, nebo B22, tak návrh pod písmenem H, jelikož je totožný, nebude hlasovatelný. Následně bychom hlasovali o I1, 2. Domnívám se, že je možno hlasovat společně. Poté bychom přistoupili k hlasování o písmenu J, a to o těch, které nebudou vyloučeny. Následně ke konci bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem K a pod písmenem L. Úplně na závěr bychom hlasovali o doprovodném usnesení, ale to má smysl, pokud projde písmeno K.

To je návrh procedury, která myslím, že je dost složitá, nicméně jinou formu jsem nenalezl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Myslím, že pan poslanec Vojíř nám to tak zásadně zkomplikoval, že stejně nikdo nemůže objevit sebemenší chybičku v jeho vývodech, takže nám všem nezbývá, než abychom mu slepě důvěřovali. Dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 478 ze 178 přítomných 148 pro, jeden - to je ten jediný, který to pozorně poslouchal - proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP