(16.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

Myslím, že těch deset minut bude stačit, a po těch deseti minutách bychom měli přistoupit ke slibu nového poslance.

 

Předseda PSP Václav Klaus: A je potřeba, abychom přerušovali jednání? My tady budeme dělat řadu technických věcí.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pokud s tím budou členové mandátového výboru souhlasit, vyzývám je, aby se shromáždili u mě v kanceláři.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, jděte. (Smích.) Místo pana místopředsedy Rychetského pan poslanec Koudelka dá návrh jiného typu.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, navrhuji na návrh pana místopředsedy vlády Rychetského, aby body 98 a 99, které se týkají referenda - jsou to vládní návrhy ústavního zákona a vládní návrh prováděcího zákona - a které mají být zařazeny dnes, ale v takové posloupnosti, že na ně zřejmě nepřijde řada, byly zařazeny jako první a druhý bod zítra ráno. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem protestoval proti tomu, abychom předřazovali něco jiného, ale je fakt, že jsme toto určili na dnešní odpoledne, a předřadili jsme najednou několik bodů. Opravdu to nebylo záměrem, když jsme původně určovali toto pořadí. Dám hlasovat o návrhu pana poslance Koudelky.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 534 z přítomných 176 bylo 98 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Takže pana místopředsedu jsme propustili. Děkujeme, můžete odejít, pane místopředsedo. (Pobavení v sále.)

 

Dostáváme se k bodu

 

153.
Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka
a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
/sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan poslanec Němec a zpravodaj Švrček se usadili u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 910/3. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se hlásí do rozpravy, prosím? Pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli uvedl velmi stručně své vyjádření k tomuto poslaneckému návrhu zákona.

Tato novela byla navržena skupinou poslanců brzy poté, co zákon o provozu na pozemních komunikacích a o získávání, stručně řečeno, řidičských průkazů v autoškolách nabyl účinnosti na jaře. V tu dobu Ministerstvo dopravy a spojů odmítalo předložit vládní návrh novely těchto zákonů, protože jsme, a domnívám se, že právem, tvrdili, že je příliš brzy, že je potřeba získat určité zkušenosti s fungováním zcela nové právní úpravy.

Poslanci reagovali předložením vlastního návrhu, který poměrně široce, široce zasahuje jak do zákona 247 a postupně se to rozrostlo během druhého čtení i na zásah do dalších zákonů. To podle mého názoru samo o sobě není dobře a bohužel v této době, kdy už by byl čas na to, aby i Ministerstvo dopravy a spojů přišlo s vlastní iniciativou, protože se zákonem autoškolským je už dostatek zkušeností, je možno už říci, co je jen otázka výkladu, co je opravdu dobře a co naopak špatně, tak v tuto chvíli, když jsme byli připraveni v hospodářském výboru se podílet na dopracování tohoto návrhu, který je poznamenán určitými nepřesnostmi a nedostatky, tak se bohužel stalo, že tento návrh byl v hospodářském výboru projednán bez nás. Byl projednán na schůzi výboru, na jejímž programu projednávání tohoto návrhu zákona původně nebylo. Tudíž pracovníci Ministerstva dopravy a spojů nebyli přítomni.

Návrh se rozrostl dále o celou řadu návrhů, které někteří poslanci sebrali od nejrůznějších lobbistických skupin. Je to opakování některých návrhů, které neprošly, ani když se tyto návrhy poměrně dlouho projednávaly v Poslanecké sněmovně, a mezitím se samozřejmě narodily některé další, které bohužel ten původní zákon nevylepšují. Máme před sebou návrhy, které mají v sobě řadu pozměňovacích návrhů, které jsou vylepšením původních zákonů, ale máme zde rovněž návrhy, které velmi zásadním způsobem narušují celou koncepci dopravního zákonodárství, tak jak jsme ho sami přijali v loňském roce a na začátku letošního roku.

Chtěl bych upozornit jen na několik málo návrhů. Jsou to např. návrhy, ať už pod F11, F15 nebo I1 zvláště, které zcela zásadním způsobem vracejí podmínky pro dovoz ojetých automobilů několik let zpátky, dokonce i mnohem dál, než byl původní stav před přijetím zákonů, o kterých teď jednáme, před stav, který tady byl v minulém roce, než nabyl účinnosti zákon 56. Bylo by možno dovážet karburátorová vozidla, která by dokonce nemusela splňovat ani normy Euro 1 nebo dokonce Euro 0. Prostě něco takového doufám, velmi doufám, že Poslanecká sněmovna nepřijme, protože by to znamenalo, že by se sem dováželo téměř cokoli a že bychom se stali skutečně vrakovištěm Evropy a dováželi bychom sem vozy, kterých se na západ od nás budou rádi a velmi lacino zbavovat. Doufám, že takovýto pozměňovací návrh nepřijmeme. Doufám také, že nepřijmeme návrh H1, který by umožnil, aby historická vozidla neschválená do provozu se běžně pohybovala na našich komunikacích. Tato tematika bude řešena vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů naprosto uspokojivým způsobem, takže vlastníci veteránů nebudou mít problémy s provozem svých vozidel, ale nelze to řešit způsobem, jaký je popsán v pozměňovacím návrhu H1.

Dámy a pánové, mohl bych zde dlouze hovořit o tom, co všechno na tom návrhu je dobře nebo špatně, ale myslím, že taková debata se měla odehrát v hospodářském výboru, a je mi velmi líto, že k ní nedošlo. Nenavrhuji vrácení do druhého čtení, přestože si myslím, že by to návrhu velmi prospělo a že by to byl velmi správný způsob, jak návrh projednat. Ale protože se zdá, že autoři tohoto návrhu nejsou ochotni přistoupit na takové řešení, tak tento návrh nepodávám a pokusíme se pravděpodobně odstranit ty nejhorší nedostatky legislativně technického charakteru, které tento návrh obsahuje, případně při projednávání v Senátu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nejprve jsem v podrobné rozpravě chtěl vystoupit pouze se svým návrhem na zpětvzetí svého pozměňovacího návrhu uvedeného pod označením B20, a to z toho důvodu, že tento pozměňovací návrh reagoval na chybu, která byla uvedena v usnesení hospodářského výboru. Tím, že tato chyba byla v usnesení hospodářského výboru opravena, ztrácí tento pozměňovací návrh opodstatnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP