(16.40 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Nicméně vzhledem k tomu, že mluvím po panu ministru Schlingovi, nemohu si odpustit se nevyjádřit k jeho vystoupení zde ve třetím čtení. Doufal jsem, když pan ministr vystupoval ve druhém čtení, že se nám podařilo navodit už jakousi smířlivou atmosféru, kdy pan ministr akceptoval, že zde tento návrh je a že je projednatelný a hlasovatelný s tím, že pan ministr Schling v hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích dá najevo svůj postoj. Bohužel pan ministr se snaží svádět odpovědnost na Poslaneckou sněmovnu. Já musím v tuto chvíli říci, že tento návrh zákona by nevznikl, pokud by nebylo nečinné ministerstvo dopravy.

Musím zde velmi důrazně říci, že chyby v aplikaci tohoto zákona a zejména nesmyslné prováděcí předpisy a exekutivní nařízení ministerstva dopravy donutily Poslaneckou sněmovnu, a to průřezově celým politickým spektrem, na půdě podvýboru pro dopravu, abychom předložili tento návrh zákona, který před vámi je. Tento návrh zákona byl projednáván nikterak ukvapeně. Je zde od dubna tohoto roku, tedy byl předložen před více než půl rokem. Ministerstvo dopravy jako kdokoli jiný mělo možnost se s tímto návrhem seznámit a prostřednictvím autority pana ministra, případně ostatních poslanců z klubu sociální demokracie uplatňovat pozměňovací návrhy, a to jak ve výboru, tak v podrobné rozpravě ve druhém čtení.

Myslím si, že slova pana ministra ve třetím čtení nejsou příliš korektní k tomuto návrhu zákona. Přesto věřím, že se nám podaří v Poslanecké sněmovně napravit ty chyby, které ministerstvo udělalo za první řekněme třičtvrtěrok účinnosti nových dopravních zákonů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, po projednání pozměňovacích návrhů stahuji svůj pozměňovací návrh s tím, že se mi zdá, že problematika je šťastněji řešena v návrzích, které bude zpravodaj komentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Doufám, že si to pan zpravodaj poznamenal. Budeme o tom muset nechat hlasovat. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

 

Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu. Prosím, abyste všichni zaujali svá místa v lavicích, neboť na dnešním jednání Poslanecké sněmovny, neboť nám pan v tuto chvíli už bývalý kolega Pavel Tollner oznámil, že se vzdal svého poslaneckého mandátu. V tuto chvíli bychom měli přistoupit ke slibu nového poslance právě za pana bývalého kolegu Pavla Tollnera.

Chci proto požádat předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Miloslava Výborného, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, představil nám nového poslance a poté přednesl ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Prosím všechny poslance, kteří stojí, aby se posadili, dříve než udělím slovo panu poslanci Výbornému. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dnešního dne, tj. dnem 31. října 2001, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Pavla Tollnera jeho prohlášením na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 67. schůzi dnes konané přijal usnesení č. 65, ve kterém konstatoval, že panu Pavlu Tollnerovi mandát poslance zanikl a zároveň že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Pavel Plánička.

Dnes, 31. října 2001, předává zároveň s přijetím slibu poslance předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus novému poslanci Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu. V souladu s ustanovením článku 23 odstavec 1 a 3 Ústavy České republiky a § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Pavel Plánička poslanecký slib. Žádám pana poslance Pláničku, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby slib nového poslance přijal a aby mu také předal osvědčení o vzniku mandátu.

Prosím všechny přítomné, aby povstali.

Slib poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanec Pavel Plánička skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

Panu poslanci přeji hodně úspěchů v jeho práci. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru kolegovi Výbornému i panu předsedovi sněmovny. Prosím pana poslance Pláničku, aby si vyzvedl náhradní hlasovací kartu, aby se mohl hned zapojit do hlasovacího procesu.

O slovo požádal předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan kolega Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, můj návrh souvisí s tím, co jsme právě absolvovali. Mám za to, že by bylo dobře, kdyby pan poslanec Plánička byl ihned zařazen do některých z orgánů sněmovny. Stejně tak aby byla nahrazena místa, která patří řekněme po dohodách KDU po odchodu pana poslance Pavla Tollnera. Asi to není možné ihned. Dívám se na pana poslance Vidíma.

Navrhuji zařadit nový bod - Změny v orgánech sněmovny. Pan poslanec Vidím jako předseda volební komise vyhlásí lhůtu. Byl bych rád, kdyby to bylo možné stihnout ještě v této schůzi, ale nejsem si jist.

Pro informaci kolegů a kolegyň chci říci, že pan poslanec Plánička by měl podle našeho názoru pracovat ve výboru petičním, ve výboru pro vědu, vzdělání, mládež, školství, kulturu a tělovýchovu, v podvýboru pro udělování státních vyznamenání. Já bych nahradil pana kolegu Tollnera v zahraničním výboru a v delegaci do Meziparlamentní unie. Chci vás o tom informovat. Samozřejmě bude na vás, jak o tom rozhodnete.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má předseda volební komise pan Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud bychom chtěli celou tuto věc zvládnout na této schůzi, pak by sněmovna musela zařadit nový bod na svůj pořad. Tento bod by se nazýval Změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Poté co by sněmovna tento bod zařadila, já bych vyhlásil lhůtu, do které by patrně poslanecký klub KDU-ČSL - ale může kterýkoli další klub - předkládal své návrhy na změny v orgánech.

Jedinou potíž mám ve stálých delegacích. Tam ty lhůty nejsou totožné jako lhůty ostatních orgánů, které jsou 24 hodiny, zatímco u delegací jsou lhůty delší. Tam bychom patrně na této schůzi nestihli pana poslance zařadit. Ale všechno ostatní je stihnutelné na této schůzi.

Formálně v tomto okamžiku navrhuji, aby Poslanecká sněmovna zařadila nový bod pod názvem Změny v orgánech Poslanecké sněmovny s tím, že tento bod by mohl být projednán nejdříve příští úterý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP