(18.30 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Já zde musím znovu zdůraznit, že ministerstvo dopravy po prvním lednu tohoto roku nezvládlo situaci, která existovala v důsledku přijetí zákona o odborné způsobilosti, došlo ke kolapsu řady okresních úřadů, k nefunkčnosti státní správy, k absenci správních rozhodnutí a v neposlední řadě ke komplikacím ve výuce a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění. Na to reagovala skupina poslanců v rámci podvýboru pro dopravu předložením novely v dubnu tohoto roku.

Co se týká novelizace zákona číslo 56/2001 Sb., tedy technických záležitostí, tak v době, kdy tento návrh již byl v legislativním procesu, tak se objevily naprosto stejné nebo velmi podobné problémy i u zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, tedy technického zákona, který byl účinný až od 1. 7. 2001.

Myslím si, že by bylo velkou chybou Poslanecké sněmovny, kdyby nevyřešila problémy tohoto technického zákona současně s problematikou zákona, který řešil problematiku autoškol, a proto jsme se snažili i v této věci, v technické části, najít shodu i s ministerstvem dopravy, podvýbor pro dopravu pod jeho patronací. Docházelo ke schůzkám mezi zástupci ministerstva a zástupci svazu dovozců s tím, že jsme se snažili vyřešit legislativní problémy tohoto zákona tak, aby na jedné straně dovozy podléhaly samozřejmě kontrole, ale aby šlo o kontrolu, nikoli o obtěžování či buzeraci.

Musím říci, že obecná slova o tom, že jsou kontrolní mechanismy významně narušeny, jsou slova, s nimiž v žádném případě souhlasit nemohu. Ptám se, kdo to byl, kdo například navrhoval, aby místo potvrzení o vyřazení z evidence cizího státu, navrhoval nahradit toto potvrzení čestným prohlášením. Byl to pan ministr Schling, jehož pozměňovací návrh jsme zamítli a trvali jsme na tom, že není-li potvrzení o vyřazení z evidence cizího státu, je nutné doložit celní projednání. Myslím si, že snaha pracovní skupiny v žádném případě nebyla ulehčovat situaci dovozcům tak, abychom snižovali kontrolní mechanismy, které nám zajišťují, že nebudou přihlašována do registrů vozidel vozidla kradená nebo vozidla, která neprojdou celním odbavením. Naší snahou bylo pouze umožnit, aby fungovala státní správa v těchto věcech, aby úřady aplikovaly jednotný správní postup a aby každý věděl, jaké náležitosti musí splnit k tomu, aby vozidlo přihlásil.

Co se týká těchto pozměňovacích návrhů, znovu opakuji, že byly známy ministerstvu dopravy nejméně dva měsíce před dnešním jednáním. Zástupci ministerstva dopravy se zúčastňovali schůze dopravního podvýboru, a zda pan ministr byl informován či nebyl, to si myslím, že je problém jeho úřadu, rozhodně ne Poslanecké sněmovny.

Pokud pan ministr hledá všechny možné důvody, proč tento návrh zákona nepodpořit jako celek, já si myslím, že pro Poslaneckou sněmovnu to není nic nového. Já jsem zde v prvém čtení připomínal, že se poprvé stalo, že vláda nezaslala Poslanecké sněmovně v ústavní lhůtě 30 dnů stanovisko, takže tento zákon provází zdržování ze strany ministerstva dopravy resp. vlády od samého počátku. Musím konstatovat, že z hlediska předchozího postupu se tomuto stanovisku pana ministra Schlinga vůbec nedivím a počítal jsem s tím, že bude hledat všechno možné pro to, aby zdůvodnil, že poslanecký klub sociální demokracie pro tento zákon hlasovat nebude.

Pokud tento zákon nebude přijat, vrhneme se do situace, která zde existovala předtím, než se věci ujal podvýbor pro dopravu, to znamená, bude zde existovat chaos v přihlašování vozidel, chaos ve výuce a výcviku, ve vydávání řidičských průkazů apod.

Dámy a pánové, věřím, že zvážíte svůj postoj k tomuto návrhu zákona, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní udílím slovo místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi, připraví se pan zpravodaj Švrček.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, před konečným hlasováním o této normě si znovu člověk uvědomuje, že ačkoliv se jedná o normu zdánlivě technickou, která má vyřešit některé organizační komplikace, které vznikly s autoškolami, tak na druhé straně se jedná o normu, která bude rozhodovat o životě a smrti, a to přímo i nepřímo, protože dovoz automobilů, které nejsou dostatečně technicky způsobilé, ať z hlediska životního prostředí, či pasivní nebo aktivní bezpečnosti, je velmi problematická záležitost.

Myslím si, že v debatě, kterou vedeme, se projevuje celá řada nepochopení, celá řada argumentů, které podle mého názoru musí být znovu ještě v klidu zváženy, protože v této pozdní hodině už nejsme schopni podle mého názoru rozhodnout způsobem, který by byl ve prospěch občanů. Navrhuji, abychom ukončili tuto přetahovanou debatu, a myslím, že bude výhodné získat čas vrácením zákona do druhého čtení. Proto navrhuji, aby zákon byl vrácen zpět do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, přiznám se, že teď si vůbec nejsem jist, zda tento návrh je hlasovatelný. Bylo ukončeno hlasování, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, máme před závěrečným hlasováním. Já teď nechám vystoupit další přihlášené kolegy, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, nemůžete fakticky reagovat sám na sebe.

Faktickou poznámku měl pan kolega Švrček, potom byl přihlášen pan poslanec Beneš a Plachý.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Jenom podotýkám, že co je osmiletá ojetina proti průměrnému věku českých aut, kterým je skoro 14 let.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Beneš. Promiňte, pane poslanče. Prosím všechny vás, kolegové, kteří stojíte, abyste zaujali svá místa, abyste alespoň touto pozicí vnesli více klidu do atmosféry v jednacím sále, včetně pana poslance Karla Vymětala.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, musím se přiznat, že když jsem psal interpelace na pana ministra Schlinga, tak jsem je psal s touhou vyřešit problémy, které na začátku letošního roku se objevily v souvislosti s odbornou způsobilostí, že jsem je psal s touhou, aby byly vyřešeny problémy, které se týkaly problémů nikoliv dovozců ojetých automobilů, ale lidí v této zemi.

Mám pocit, že pan ministr, když zde probíhalo hlasování, tak v drtivé většině hlasování hlasoval proti přijetí pozměňovacích návrhů, které nějakým způsobem řešily konflikty, které vyvrcholily v letních měsících letošního roku, a právě dnešní hlasování bylo o tom, jak tyto konflikty posunout, posunout je k nějakému smírčímu životu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP