(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Tak jak bylo rozhodnuto předcházejícími hlasováními, měli bychom se nejprve věnovat bodům 131 a 170, poté dokončit přerušený bod č. 95, dále budou následovat body 96 a 148, následně smlouvy ve druhém čtení, to jsou body 106, 107, 108, 110, poté bod 152. Dále jsme si odhlasovali, že od 17. hodiny začneme projednávat smlouvy v prvním čtení. Pro informaci, aby nedošlo k mýlce, vzhledem k tomu, že vidím pana ministra financí, sděluji, že třetí čtení celního zákona, to je bod 186, dnes želbohu projednávat není možné, neboť není splněna zákonná lhůta.

Než přistoupíme k projednávání bodu 131, uděluji slovo předsedovi volební komise panu kolegu Vidímovi, aby nám sdělil výsledky druhého kola tajné volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 161).

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, ve druhém kole druhé volby členů dozorčí rady České konsolidační agentury byly vydány 124 hlasovací lístky, odevzdány byly 124 platné i neplatné hlasovací lístky. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Miloslava Kiliána bylo odevzdáno 28 hlasů, pro pana Petra Branného byly odevzdány 54 hlasy. Ve druhém kole tedy nebyl zvolen nikdo. Tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane předsedo. Já ještě jednou zopakuji pořadí jednotlivých bodů: 131, 170, 95, 96, 148, 106, 107, 108, 110, 152. Budeme rádi, když se nám podaří k tomuto bodu dostat.

 

Prvním bodem dnešního odpoledního jednání schůze je

 

131.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb.,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 974/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru kolega Svatomír Recman.

Velmi důrazně bych chtěl požádat všechny poslance a poslankyně, aby přišli do jednacího sálu, neboť v tuto chvíli probíhá třetí čtení velmi důležitého zákona.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 974/3. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí o slovo. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Pan zpravodaj Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, já bych chtěl jenom ve sněmovním tisku 974/3 provést některé opravy legislativně technického charakteru. Na straně 17 usnesení rozpočtového výboru jsou legislativně technické připomínky. V bodě 7, kde je text, že v písmenu j) se slovo jakožto nahradí slovem jako, při přepisu došlo k chybě a místo písmene j) má být písmeno i).

Na str. 20 - pokud se mnou bude pan poslanec Chytka souhlasit, jsou jeho varianty A, B. Ve variantě B je odst. 1, který je označen vnitřně na g) až l). Já jsem přesvědčen o tom, že to označení má být a) až f), stejným způsobem jako ve variantě A.

Na str. 23, která se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana, který přednesl pod označením H, je odst. č. 3, který končí textem "dodatečně přiznanou, ani příslušenství daně". Za tímto textem má být odkaz 4a, který je následně uveden právě pod tímto textem.

Pane předsedající, to jsou mé připomínky legislativně technického charakteru, které je třeba, aby si poslanci opravili a vyslovili s nimi souhlas v případě, že bude o těchto připomínkách hlasováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Pan kolega Urban má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP