(17.20 hodin)
(pokračuje Pilip)

Já jsem samozřejmě rád, že navrhujícím poslancům se nic takového nestalo, ale přesto se musím jednoznačně ztotožnit s názorem pana poslance Výborného, s tím, že tento navržený postup by znamenal znásilnění mechanismů fungování tohoto parlamentu a velmi účelové vykládání ústavy a jednacího řádu, a pokud k něčemu takovému dojde, pak ani já, ani poslanci Unie svobody se takovéhoto jednání na protest nebudeme zúčastňovat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já děkuji zejména za citát. Mrzí mě, že jste ho použil, protože jsem ho chtěl použít sám ve svém vystoupení, ale samozřejmě tím citátem jsem chtěl mířit přesně proti vám, a nikoliv opačným směrem, takže já si to ještě vyberu. (Oživení v sále.)

Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub sociální demokracie jménem 41 svých členů v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny požádal o svolání této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Pro toto svolání jsme měli dva základní důvody. Tím prvním byla žádost vlády o to, aby vládní návrh zákona o platech byl projednán ve stavu legislativní nouze, tím druhým důvodem byl náš návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1828 ze dne 31. října roku 2001.

V tuto chvíli vedeme rozpravu k návrhu programu této schůze, ale je zřejmé, že se nevyhneme debatě o meritorním obsahu onoho návrhu na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny, tak jak bylo v návrhu našeho poslaneckého klubu předloženo.

Domnívám se, že bychom se tedy v tuto chvíli měli vrátit k onomu 31. říjnu letošního roku a vrátit se k tomu, jakým způsobem probíhalo hlasování v Poslanecké sněmovně, jakým způsobem byly hodnoceny a předkládány jednotlivé pozměňující návrhy a jaké byly všechny doprovodné okolnosti, které toto hlasování Poslanecké sněmovny doprovázely.

Je zřejmé, že problém se týká rozhodování především o pozměňujících návrzích k bodu 52 poslaneckého návrhu zákona. Účelem těchto pozměňujících návrhů bylo rozšířit okruh osob, které nemají povinnost akcionáře, který získá buď sám, nebo společně s jinými osobami jednáním ve shodě podíl na hlasovacích právech, který mu umožňuje ovládnutí společnosti. Okruh těchto osob je v dosavadním ustanovení § 183b odst. 3 stanoven takto, zejména se jedná o odst. a) tohoto paragrafu odst. 3. Odst. a) říká, že povinnost podle odst. 1 se nevztahuje na Českou republiku, státní organizace Fond národního majetku ČR, Pozemkový fond ČR, obce, vyšší samosprávné celky, Českou národní banku a další osoby, jestliže na ně byly účastnicky cenné papíry převedeny nebo je získaly v souvislosti s privatizací majetku státu.

Vůči tomuto bodu 52 byly předneseny pozměňující návrhy, zejména pak pozměňující návrh pana poslance Pilipa. Tak jak jsme si mohli ověřit porovnáním stenozáznamu ze schůze Poslanecké sněmovny a následného tisku, podle kterého probíhalo jednání a hlasování Poslanecké sněmovny, došlo při přepisu tohoto tisku k chybě, tj. v tisku byl mylně uveden jako písmeno, k němuž se pozměňující návrh poslance Pilipa vztahoval, nikoliv písmeno a), ale bylo tam uvedeno písmeno e). K opravě této chyby došlo až bezprostředně v průběhu hlasování ve třetím čtení o tomto návrhu zákona.

V této věci je evidentní, že nebylo zcela možno připravit stanoviska, připravit dostatečně fundovaně stanoviska k tomuto pozměňujícímu návrhu, jestliže byl směřován k jinému písmenu, než bylo uvedeno v tisku, který byl rozdán v této Poslanecké sněmovně. A musím říci, že platí pravidlo, že tomuto tisku, podle kterého hlasujeme, členové Poslanecké sněmovny zpravidla důvěřují a již nedochází k tomu, že by si jednotlivé poslanecké kluby nechávaly zpracovávat stanoviska, zda tento tisk je skutečně zcela ve shodě se stenozáznamem o příslušné schůzi Poslanecké sněmovny a o jednotlivých návrzích, které byly ve třetím čtení podávány.

Slyšeli jsme zde z úst pana kolegy Pilipa tlumočení stenozáznamu o tom, jakým způsobem probíhala rozprava v rámci třetího čtení a jakým způsobem bylo postupně hlasováno o jednotlivých návrzích, i o tom, jakým způsobem bylo zpochybněno stanovisko zpravodaje, že návrh poslance Pilipa je v dané chvíli nehlasovatelný. Musím říci, že došlo k vážné chybě v tom smyslu, že nebyla podána námitka proti tomu, že návrh poslance Pilipa v dané chvíli je hlasovatelný. Podle mého názoru tento návrh v žádném případě v dané chvíli hlasovatelný nebyl a domnívám se, že tím, že Poslanecká sněmovna o tomto návrhu poslance Pilipa hlasovala, porušila pravidla jednání Poslanecké sněmovny, a myslím si, že to je další vážné pochybení, k němuž došlo v rámci procesu schvalování jednotlivých pozměňujících návrhů.

Domnívám se, že není obvyklé, aby Poslanecká sněmovna schválila v rámci téhož paragrafu dva zcela shodné odstavce, dva odstavce, které mají naprosto identické znění. Je zřejmé, že zde došlo k pochybení, že zde došlo k pochybení jednotlivých odpovědných činitelů, kteří se podíleli na zpravodajování tohoto návrhu zákona, a že je zřejmé, že Poslanecká sněmovna zcela zřetelně nevěděla, o kterém návrhu hlasuje.

Další věc, která je řekl bych velmi zvláštní, ale dokresluje obtížnost situace, ve které jsme se ocitli, je skutečnost, že pokud se podíváme na příslušné ustanovení § 183b odst. 3, tak zjistíme, že text tohoto odst. 3 a konkrétně jeho písm. a), tak jak je uveden ve Sbírce zákonů, která odráží platné znění tohoto ustanovení, a tak jak je uveden v systému ASPI, se kterým pracuje jak legislativa Poslanecké sněmovny, tak zřejmě všichni členové Poslanecké sněmovny, zjistíme, že tyto texty se liší, že došlo k poměrně řídké a velmi neočekávané odlišnosti mezi textem v systému ASPI a mezi textem ve Sbírce zákonů. A tato odlišnost je v tom, že právě chybí ono rozšíření o slova "a další osoby" v odst. 3 § 183b, takže rovněž nebylo zcela zřejmé, o vypuštění jakého odstavce v tuto chvíli Poslanecká sněmovna hlasuje, zda hlasuje o vypuštění odstavce, v němž jsou uvedena slova "a další osoby", nebo zda hlasuje o vypuštění odst. a, kde nejsou tato slova uvedena. Opírali jsme se o dva různé zdroje a většinově jsme se bohužel opírali o mylný zdroj, kterým byly údaje uvedené v systému ASPI.

To je třetí důvod pro to, abychom se velmi vážně zamysleli nad tím, zda proces schvalování jednotlivých pozměňujících návrhů a zejména návrhu poslance Pilipa byl v dané chvíli skutečně regulérní.

Domnívám se, že je samozřejmě důležité, abychom hovořili i o věcné podstatě onoho návrhu zákona, i když debata a hlavní důvody, pro které v tuto chvíli náš poslanecký klub navrhuje revokaci příslušného ustanovení, spočívají v oněch argumentech, které jsem před malou chvílí uvedl.

Domnívám se, že vůle většiny členů této Poslanecké sněmovny, pokud by byla vyjádřena hlasováním za zcela regulérních podmínek bez toho, aniž by se zde koncentrovala tři významná pochybení, která nemají zdroj v této Poslanecké sněmovně, ale do značné míry mají svůj zdroj i mimo tuto Poslaneckou sněmovnu, tak by většinová vůle Poslanecké sněmovny byla vyjádřena zcela proti tomuto návrhu poslance Pilipa, tak jak byl předložen. To mohu prohlásit i sám za sebe, a prohlásím to v době, kdy budeme případně tento bod projednávat, protože musím říci, že jsem oprávněn jménem poslaneckého klubu sociální demokracie podat tento návrh na revokaci, neboť velká část našeho poslaneckého klubu byla uvedena touto situací v omyl a hlasovala pro tento pozměňující návrh, i když bychom za regulérních podmínek projednávání takovéhoto návrhu v žádném případě pro návrh poslance Pilipa nehlasovali.

Domnívám se rovněž - a byla o tom debata v té části, kde jsme se bavili, zda jsou podmínky pro stav legislativní nouze u novely zákona o platech - že přijetí pozměňujícího návrhu poslance Pilipa, a takto bychom se na něj nepochybně dívali, může způsobit značné hospodářské škody, může způsobit značné škody právě v probíhajícím procesu privatizace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP