(18.30 hodin)
(pokračuje Páralová)

Příští rok je totiž rok volební a jedna vláda rozpočet připravuje, druhá jej schvaluje a předkládá sněmovně. Kromě toho musíme vzít v úvahu, ať chceme nebo nechceme, mezinárodní situaci, a proto se domnívám, že bude vhodné působnost tohoto paragrafu ještě odložit o další rok. Toto předložím v podrobné rozpravě.

Mrzí mě některá slova zástupců čtyřkoalice, protože jejich zástupci slyšeli na jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jaké problémy by způsobilo nepřijetí tohoto zákona, kdy vlastně by veškeré osobní ohodnocení přešlo do tarifů a plně by se ztratila motivace pracovníků ve státní správě.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Padly zde dva návrhy na zamítnutí, které musíme podrobit jedinému hlasování, protože jsou identické. Opět se pokusím vás všechny svolat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Štraita a pana poslance Cyrila Svobody o návrhu na zamítnutí návrhu tohoto zákona.

Na základě žádosti pana Kasala vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 142 poslanců pro 30, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám opět přihlášku pana poslance Cyrila Svobody a paní poslankyně Páralové. (Poslanec Svoboda stahuje přihlášku.) Nehlásíte se do podrobné rozpravy. Slovo má paní kolegyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložila pozměňovací návrh.

V čl. I odst. 1 se číslovka 2002 mění na 2003. V odst. 2 a v odst. 3 se číslovka 2003 mění na 2004.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně, a poprosil bych vás, abyste svůj návrh dala zpravodajce, protože podle § 99 odst. 7 po druhém čtení okamžitě může následovat třetí čtení a budeme neprodleně o těchto pozměňovacích návrzích hlasovat.

Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu bude ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a poprosím paní zpravodajku Jitku Kocianovou, aby se mnou sledovala rozpravu, pokud se do ní někdo hlásí. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji opět končím.

Zeptám se pana místopředsedy vlády, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, takže paní kolegyně Kocianová nás seznámí s pozměňovacími návrhy, které padly ve druhém čtení.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Pozměňovací návrh paní poslankyně Páralové zní, že se odkládá účinnost zákona o jeden rok, takže nabude platnosti až v roce - že se číslice 2003 nahrazuje číslicí 2004.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zeptám se předkladatele pana místopředsedy vlády Vladimíra Špidly na stanovisko. (Neutrální.) Pan ministr neutrální. Paní zpravodajka? (Doporučuji.)

 

Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu paní poslankyně Páralové. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 141 poslanců pro 46, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1143."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 142 poslanců pro návrh 94, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu místopředsedovi i paní zpravodajce. Končím první bod dnešního jednání.

 

Přistoupíme k druhému bodu, kterým je

 

2.
Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1828 ze dne 31. října 2001

 

kterým jsme vyslovili souhlas s návrhem poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 824, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Prosím pověřeného zástupce navrhovatelů tohoto bodu, poprosil bych pana předsedu poslaneckého klubu, aby se ujal slova k tomuto bodu.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v tuto chvíli shrnul stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie v záležitosti navržené revokace usnesení č. 1828 ze dne 31. října letošního roku.

Předmětné hlasování, které se týkalo novely obchodního zákoníku, skončilo s následujícím výsledkem, který bych v tuto chvíli chtěl zrekapitulovat. Výsledkem tohoto hlasování je, že ustanovení § 183b odst. 3 jsou dvě totožná ustanovení. Jsou to ustanovení písm. a), a to na základě pozměňovacího návrhu poslance Pilipa, a ustanovení písm. e) na základě pozměňovacího návrhu hospodářského výboru, přičemž dosavadní ustanovení § 183b odst. 3 písm. a) vylučující veřejnoprávní subjekty, například Českou republiku, státní organizace, Fond národního majetku a dále, z povinnosti učinit nabídku převzetí účastnických cenných papírů všem majitelům bylo těmito návrhy vypuštěno.

Za druhé. Domníváme se, že je obtížné na základě výsledků tohoto hlasování usuzovat na záměr poslance Pilipa docílit takovýto výsledek hlasování, neboť v systému ASPI je nesprávně ustanovení § 183b odst. 3 písm. a) označeno jako zrušené, přičemž ustanovení § 183b bylo do obchodního zákoníku zapracováno novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001. A v jejím čl. 11 v bodě 4 se stanoví, že ustanovení § 183b odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP