(18.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Cíl vypustit stávající ustanovení § 183b odst. 3 písm. a), který byl sněmovnou odhlasován, by tedy musel být promítnut i do návrhu vypustit z článku 11 zákona č. 370/2000 Sb. bod č. 4. To se v rámci schvalování novely obchodního zákoníku nestalo, a tudíž je v rozporu právě tato část zákona s částí, která je v § 183b.

(Velký hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Poprosil bych pana poslance Plevu, Chytku, aby zklidnili trošku svoje vášně a poslouchali pana předkladatele.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Rovněž je zřejmé, že Poslanecká sněmovna nebyla informována o důsledcích nového znění § 183b odst. 3, známé písmeno a), a rovněž v dané chvíli nebyla informována o tom, že totožné ustanovení je současně i v písmenu e).

Vzhledem k tomu, že je evidentní, že vůle zákonodárce v tomto případě je v rozporu se zákonem, tak jak byl Poslaneckou sněmovnou schválen, vzhledem k tomu, že legislativní proces nebyl ukončen a návrh zákona neopustil Poslaneckou sněmovnu, vzhledem k tomu, že náš návrh na revokaci je na legální bázi a pohybuje se v rámci Ústavy ČR, a vzhledem k tomu, že se domníváme, že tento postup není postupem precedentním, navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna postupovala následujícím způsobem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Pokud budete dávat konkrétní návrhy, požádal bych vás, abyste tak učinil až v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Jistě. Pane předsedající, já bych v tuto chvíli zřejmě pouze dokončil své vystoupení a podrobně bych tyto návrhy přednesl v podrobné rozpravě.

Čili navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna zrušila své usnesení č. 1828, což bylo hlasování číslo 532, a aby následně revokovala hlasování o pozměňujícím návrhu poslance Pilipa pod číslem hlasování 531.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. (Nikdo.) Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu a poprosím opět pana kolegu Sobotku, aby předložil návrhy, které podrobíme hlasování.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil následující čtyři návrhy na hlasování Poslanecké sněmovny.

Nejprve navrhuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o tom, že ruší své usnesení č. 1828. V případě, že tento návrh bude schválen, je možno hlasovat o druhém návrhu, kterým by Poslanecká sněmovna revokovala hlasování o pozměňujícím návrhu poslance Pilipa označeném písmenem H, a to bylo hlasování číslo 531. V případě, že tento návrh bude přijat, navrhuji, abychom znovu hlasovali o tomto pozměňujícím návrhu poslance Pilipa a abychom následně hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. (Nikdo.) Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím a budeme o předložených návrzích hlasovat.

Je zde opět žádost na odhlášení, takže jsem vás všechny odhlásil a žádám vás o novou registraci.

Máme před sebou čtyři hlasování, tak jak byla navržena předkladatelem.

 

První návrh zní: Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení č. 1828, kterým vyslovila souhlas s návrhem poslanců Karla Sehoře..., ve znění pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 108 poslanců pro 84, proti 16. Návrh byl přijat. Tím jsme revokovali celé usnesení o návrhu zákona.

 

Nyní přistoupíme k revokaci hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Pilipa.

Hlásí se pan poslanec Kühnl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za udělené slovo. Procedurální námitku je samozřejmě možné vznést kdykoliv.

Jak dobře víte, návrh na revokaci usnesení k pozměňovacímu návrhu kolegy Pilipa považuji za nehlasovatelný, protože není na schváleném pořadu schůze. Není možno o něm hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O vaší procedurální námitce rozhodneme hlasováním, pane kolego. (Oživení v sále.) Tak tady buďte, pane kolego, a podrobte tuto vaši námitku hlasování. (Poslanec Karel Kühnl opouští jednací sál.) Není tomu tak.

 

Rozhodneme hlasováním, zda sněmovna přijímá námitku pana poslance Kühnla, že nemůžeme již dále hlasovat o revokaci usnesení k pozměňovacímu návrhu pana poslance Pilipa.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 109 poslanců pro tři, proti 68. Návrh nebyl přijat, námitka se nepřijímá.

 

Budeme tedy hlasovat o revokaci hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa pod písm. H, které bylo pod hlasováním číslo 531.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 109 poslanců pro 82, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Pilipa pod písm. H.

Hlásí se pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, čekal jsem na to, zda Poslanecká sněmovna schválí návrh na revokaci tohoto usnesení. A dovolte mi, abych v tuto chvíli konstatoval, že se domnívám, že návrh pana poslance Pilipa je nehlasovatelný, protože je to duplicitní návrh a znamenalo by to, že v příslušném ustanovení budou dva odstavce totožného znění, a to je odstavec a) a odstavec e). Čili domnívám se, že tento návrh pana poslance Pilipa je nehlasovatelný, a myslím si rovněž, že je možné v tuto chvíli hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, i vy jste navrhl proceduru, že po revokaci navrhujete znovu hlasování o pozměňovacím návrhu. Myslím si, že bude jednodušší, když o tom rozhodneme hlasováním, zda přijímáme, nebo nepřijímáme návrh pana poslance Pilipa.

Hlásí se pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abychom předešli pozdějším komplikacím, vznáším námitku proti tomuto návrhu a sněmovna rozhodne o tom, co si o tom myslí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, za námitku, ale myslím si, že i hlasováním o návrhu pana poslance Pilipa můžeme rozhodnout, zda tento návrh přijímáme, nebo nepřijímáme. Nebo trváte na hlasování o vaší námitce?

 

Poslanec Petr Koháček: Trvám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, budeme tedy hlasovat o námitce pana poslance Koháčka, který není pro postup navržený panem poslancem Sobotkou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 111 poslanců pro 83, proti 14. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Pilipa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP