(17.00 hodin)
(pokračuje Jílek)

Na 10. schůzi Senátu dne 26. října t. r. byl zákon schválen se 65 pozměňovacími návrhy, a to poměrem hlasů z 50 přítomných senátorů 40 pro.

Po schválení návrhu zákona v Senátu došlo k věci zcela nevídané, že ustaly všechny diskuse a nátlaky nejen písemné, ale i mediální. To mohu vzít pouze jako důkaz, že schválený návrh zákona nezvýhodňuje žádnou skupinu, že všichni jsou mírně nespokojeni a návrh v této podobě respektují.

Teď jen krátce k podstatě změn, které schválil Senát a které jste dostali v Informacích pro poslance Poslanecké sněmovny. Tato informace v blocích shrnuje všechny změny tak, jak k sobě logicky patří, a já bych se zmínil pouze o některých.

(V sále je velký hluk.)

V návrhu zákona se zavádí nový pojem "držitel honitby", který přesněji vymezuje podstatu oprávnění provádět v honitbě právo myslivosti. Dosud uváděný termín "vlastník honitby" byl přejat ze současné platné právní úpravy, kde však je používán jako legislativní zkratka. Jejím přenesením do nového návrhu zákona o myslivosti, kde je již termín "vlastník honitby" používán ve smyslu vlastnictví honitby, se změnil původní obsah a význam tohoto termínu. Pozměňovacím návrhem navrhovaný pojem "držitel honitby" přesněji a v duchu tradic myslivosti vystihuje podstatu oprávnění provádět uznané právo myslivosti.

Další skupina pozměňovacích návrhů posiluje právní postavení vlastníků honebních pozemků, kdy určitá omezení vlastnických práv budou redukována jen na případy, které jsou nezbytně nutné ve prospěch zvěře. Upravuje se též problematika prohlášení honebních pozemků za nehonební ve prospěch vlastníků.

Velmi silně diskutována byla okrajová otázka, která je ale z hlediska praxe dosti bolestivá, a to je problematika usmrcování toulavých psů a koček. Pozměňovací návrhy zužují okruh osob oprávněných tato zvířata usmrcovat a při uplatňování náhrad škody za usmrcení zvířete se posiluje postavení vlastníka zvířete.

Další pozměňovací návrhy, které byly k řízení o uznání honitby, reagují na stav, který je v mapových podkladech na katastrálních úřadech, a vypouštěním ustanovení o povinnosti dokládat souhlas vlastníka pozemku s členstvím v honebním společenství úředně uvěřeným podpisem se zjednodušuje a zlevňuje proces vytváření honebního společenství.

Další okruh pozměňovacích návrhů se týká řízení o registraci honebního společenství a dále řízení o uznání honitby a směřuje k vyloučení výjimek z režimu správního řádu a posílení procesního postavení účastníků v těchto řízeních.

Pozměňovacím návrhem bylo vypuštěno ustanovení, podle kterého by požadavky na přepravu živé zvěře a zvěřiny měly stanovit technické normy.

Velký blok pozměňovacích návrhů se týkal výkonu státní správy myslivosti pověřeným obecním úřadem v přenesené působnosti tak, aby toto pověření bylo svěřeno pouze pověřeným obecním úřadům, a ne každému obecnímu úřadu, to znamená i nejmenší obci.

Dalším pozměňovacím návrhem bylo omezení rozsahu podpory státu spolkové myslivosti pro stanovení výše nájemného pro myslivecké spolky. Dosavadní předloha, tak jak ji Senát obdržel, předpokládala pro zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášek pozdější účinnost, než je navrhovaná účinnost zákona. Navrhovaný zákon bez prováděcích předpisů však nemůže být funkční, proto se úpravou ustanovení o účinnosti zákona sjednocuje na datum nabytí účinnosti zákona s datem účinnosti zmocňovacích ustanovení pro vydání potřebných vyhlášek.

Poslední velkou oblastí jsou změny, kde se promítají legislativně technické úpravy, kterými bylo reagováno na potřebu jednoznačnosti formulací zákona, především duplicity při ukládání pokut v ustanovení o sankcích.

Závěrem bych vás, vážené poslankyně a poslanci, chtěl požádat o schválení zákona ve znění schváleném Senátem, a to ne z pýchy Senátu, ale proto, aby zákon mohl plnit zájem předkladatelů chránit práva vlastníků, práva zvířat a aby stanovil pravidla pro výkon práva myslivosti, která budou vymáhatelná.

Jak jste již slyšeli, předkladatelé i na půdě Senátu s tímto zněním vyslovili souhlas. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátorovi Jílkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o myslivosti podle sněmovního tisku 788/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 788/5."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 31, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 tento návrh byl přijat, když ze 189 přítomných se 134 vyslovilo pro a 38 proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Nečas.

(V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, chci jen pro stenozáznam uvést, že jsem hlasoval proti, ale hlasovací zařízení - přestože jsem tam vsunul kartu - mě nepřihlásilo. Nezpochybňuji hlasování, chci jen uvést, že jsem byl proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji.

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 863/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 863/5. Vítám mezi námi pana senátora Kulhánka, kterého jsem již jednou omylem přivítala v případě projednávání ústavy. Tentokrát je to již opravdu on.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych připomněla, že původním smyslem poslaneckého návrhu byla zcela malá novela zákona o vlastnictví bytů, která směřovala ke zjednodušení opakovaných převodů vlastnictví bytů. Tato sněmovna se rozhodla svým pozměňovacím návrhem korigovat přístupy vyjádřené v zákoně č. 103, který jsme přijali v loňském roce ve vztahu k společenství vlastníků, kdy cílem těchto pozměňovacích návrhů bylo zjednodušit postavení těch společenství vlastníků, která nehodlají provozovat podnikatelskou činnost, a přesto původním zákonem byla zavázána k řadě povinností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP