Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
28. listopadu 2001 v 9.03 hodin

Přítomno: 165 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo vlády, pane ministře Kužvarte, zahajuji druhý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Přeji dobré ráno.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan Václav Grulich - rehabilitace po náročné operaci, Jiří Havlíček - hospitalizace, Karel Kühnl - pracovní zahraniční cesta, Vladimír Laštůvka - hospitalizace, Zuzka Rujbrová - rodinné důvody. Z vlády jsou omluveni: pan ministr Karel Březina - zahraniční pracovní cesta, Pavel Dostál - svědecká výpověď u Městského soudu Praha, Miroslav Grégr - oficiální zahraniční cesta, Stanislav Gross - společné cvičení policejních útvarů České republiky, Saska a Polska, Jan Fencl - zahraniční pracovní cesta, a myslím i premiér Miloš Zeman - zahraniční služební cesta.

Radko Martínek má náhradní kartu č. 2, paní poslankyně Brynychová č. 12.

Podle schváleného programu bychom dnes měli zahájit bodem č. 10. Dále budeme pokračovat v projednávání dalších návrhů zákonů ve druhém čtení. O slovo se ale přihlásil místopředseda vlády Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a poslanci, s ohledem na průběh včerejšího pravidelného jednání s předsedy všech klubů bych jménem vlády, která to též dnes ráno projednala, poprosil asi pana předsedajícího, aby si osvojil návrh na vyřazení bodu č. 101, sněmovní tisk č. 1112, to je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, z pořadu této schůze. Důvod je mimo jiné ten, že ratifikační proces není možný bez změny ústavy a navrženou změnu ústavy odmítla sněmovna na svém minulém zasedání. Pro tuto chvíli je potřeba tento bod vyřadit.

Druhý návrh se týká toho, že podle schváleného pořadu jednání bychom měli nyní pokračovat bodem č. 9 - novela zákona o Ústavním soudu, tisk č. 885. Leč s ohledem na to, že usnesení garančního výboru bylo rozdáno až včera v poledne, lhůta uplyne dnes v poledne, prosil bych tedy, aby se místo teď, protože to nelze, projednal tento tisk jako první bod po obědě.

Poslední je informace. Bod č. 11, vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikaní, tisk 938, nemůže uvést pan ministr Grégr, protože je právě na cestě do Bruselu. Uvedu ho jeho jménem já.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Jak jsem sdělil na základě prezidiálky, že budeme začínat bodem 10, je automatické, že bod č. 9, který nemá splněnou lhůtu, ale až po obědě, osvojuji si váš návrh a předkládám sněmovně návrh zařadit pevně bod č. 9, to znamená Ústavní soud, tisk 885, jako první bod po polední přestávce dnešního dne. O tom rozhodneme hlasováním.

Všechny vás ještě jednou žádám, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 9 na dnešní odpolední jednání jako první bod po polední přestávce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 101 poslanců pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme také o návrhu, který si osvojuji, a to vyřadit z programu této schůze bod č. 101, Římský statut, tisk 1112, z důvodů, které uvedl pan místopředseda vlády Pavel Rychetský.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 107 poslanců pro 99, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k prvnímu dnešnímu bodu, kterým je bod

 

10.
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší)
/sněmovní tisk 912/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, základním cílem návrhu zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů je především zlepšení kvality ovzduší na územích s překračováním imisních limitů a udržení kvality ovzduší tam, kde je dobrá. Za druhé jeho cílem je řídit kvalitu ovzduší pomocí národních emisních stropů a imisních limitů, dále snižovat objem vypouštěných znečišťujících látek u zdrojů znečišťování do ovzduší a také snižování výroby, dovozu, vývozu a používání látek ohrožujících nebo poškozujících ozónovou vrstvu země. Zároveň si klade za cíl snížit množství látek, které nepříznivě ovlivňují klimatický systém Země, plnit mezinárodní závazky v oblasti ochrany ovzduší. Také, což je určité novum, tento návrh zákona má jako jeden z cílů chránit životní prostředí před světelným znečištěním.

Návrh zákona předpokládá proti současné právní úpravě v oblasti ochrany ovzduší a ozónové vrstvy země řadu změn, ze kterých poukazuji zejména na zajištění souladu s ostatními zákony v oblasti životního prostředí včetně návrhu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a na zdokonalení systému nástrojů orgánů ochrany ovzduší v návaznosti na probíhající reformu územní veřejné správy.

Dne 7. listopadu tohoto roku ukončil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny rozpravu nad návrhem zákona o ochraně ovzduší a doporučil jeho projednání a schválení ve znění komplexního pozměňovacího návrhu zveřejněného jako usnesení č. 266 tohoto výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP