(9.30 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Chtěl bych se dotknout toho, o čem zde běžně diskutujeme, to jsou vyhlášky, které jsou přílohou tohoto zákona. Totiž o tom, jestli ten zákon bude aplikovatelný, nerozhodují limity, které jsou uloženy někde, o tom nerozhodují lepší nebo méně dobré formulace ve vlastním zákoně, ale o tom rozhodují vyhlášky. Protože v těch vyhláškách se říká - např. tabulka shody - jaké jsou limity pro jednotlivé druhy pecí, a ve vyhlášce, kterou se stanovuje seznam látek znečišťujících ovzduší, se dokonce setkávám s tím, že tam jsou poněkud proházené věci, které se týkají speciálně sklářských pecí. Já bych chtěl jenom upozornit, že k tomu zákonu jsou vyhlášky, které rozhodují o tom, jestli bude aplikovatelný, jestli u periodických pecí, zejména se jedná o pánvové pece, měření bude skutečně reprezentativní, anebo jestli na základě špatné vyhlášky pánvové pece v naší republice prakticky odepíšeme.

Za druhé bych chtěl poznamenat, že je třeba, aby tyto věci byly dříve, než ty vyhlášky v definitivní podobě vyjdou na veřejnost, konzultovány s odbornou veřejností, konkrétně s těmi, kteří tepelné bilance měří, kteří přihlašují emise, to znamená s provozovateli velkých i menších sklářských pecí, protože tam je to velmi specifické a to, co je zde o pecích psáno, je - když budu velmi slušný - poněkud nekvalifikované.

Nebudu dávat žádné návrhy. Domnívám se, že moji kolegové se vypořádají s těmi drobnostmi, které se případně ve vlastním zákoně vyskytnou, ale byl bych velmi rád, kdyby dříve, než vyhlášky Ministerstva životního prostředí vyjdou a budou platné, byly skutečně konzultovány s odborníky v daných oblastech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Požádám Poslaneckou sněmovnu, aby svým hlasováním rozhodla, že pro podrobné čtení bude vzat za základ tisk 912/2, tak jak uvedl zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan Jiří Drda, a předkladatel tohoto návrhu zákona pan ministr Miloš Kužvart s tímto souhlasí.

 

Budeme tedy hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 151 poslanců pro 131, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Žádné jiné návrhy nezazněly. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeny tyto paní poslankyně a páni poslanci. Jako první vystoupí paní poslankyně Emmerová. (Námitky.) Omlouvám se, já dávám přednost písemným přihláškám, ale pan zpravodaj Drda má procedurální přednost, paní kolegyně tedy vystoupí jako druhá, poté pan poslanec Fischer, pan poslanec Kohlíček, pan poslanec Beneš, pan poslance Brousek, pan poslanec Šplíchal. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedající, já se omlouvám, že jsem takto zasáhl, ale já jsem avizoval to, že na začátku této podrobné rozpravy přednesu technicky legislativní změny, které je potřeba v našem tisku provést. Dovolte mi, abych je přednesl.

V § 6 odst. 6 v první větě na konci vypustit slova "odstavce 7 a", ponechat "§ 17" a za slovo odstavec doplnit číslici 9. To je věc, která vznikla při přepisu, odst. 7 a spojka "a" tam zůstala z předchozího tisku.

V § 9 odst. 1 na konci druhé věty vypustit slova "v přenesené působnosti". To vypouštíme z toho důvodu, že je před tím vysvětlena legislativní zkratka orgán kraje.

V § 11 odst. 1 písm. g) na konci odstavce doplnit čárku.

V § 12 odst. 1 chybí označení písm. e) na počátku odstavce, to je tedy za odstavcem d) končícím slovy "§ 38 odst. 1,".

V § 17 odst. 2 písm. f) vypustit slova "v přenesené působnosti". Platí k tomu ta poznámka, kterou jsem říkal před chvílí.

V § 17 odst. 2 písm. i) vypustit slovo "povolení".

V § 46 odst. 1 písm. g) se za označením g) text vypouští a nahrazuje se textem novým. Ten text zní: "g) upozorňuje orgán kraje na nedostatky ve způsobu zjišťování emisí znečišťujících látek podle § 9 odst. 1". Tato změna je nutná, protože jsme měnili kompetence ČIŽP a kraje. Chtěli jsme, aby ČIŽP byl pouze kontrolním orgánem.

V § 51 odst. 1 za slovy "§ 5 odst. 7 a)" vypustit číslici 9.

V § 54 odst. 6 za slova "spalovacích zdrojů" doplnit čárku před slovy "na která".

V § 55 odst. 1 doplnit slovo "a", tedy spojku "a".

V § 55 odst. 3 nahradit slova "§ 18 odst. 2" slovy "§ 18 odst. 3" a v § 35 odst. 4 udělat změnu na "§ 35 odst. 3". To vyplynulo z přečíslování odstavců.

To jsou všechny legislativně technické změny, které vyplynuly z usnesení, které přijal náš výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní bude hovořit paní poslankyně Emmerová, připraví se pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, k návrhu zákona o ochraně ovzduší, resp. k tisku 912/2 bych chtěla uvést několik doplňujících ustanovení, která v podstatě filozofii zákona nemění.

V celém zákonu namísto termínu "orgán kraje či obce" považuji za lepší používat označení "krajský úřad", popř. "obecní úřad".

Dále § 1 odst. 1 písm. b) doporučuji doplnit, namísto "nepříznivým účinkem" nahradit "škodlivým vlivem na život a zdraví lidí a zvířat".

§ 3 odst. 5 doporučuji doplnit "lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem". Tady chci upozornit na existenci zahradních grilů, které spalují plynná paliva.

§ 9 odst. 2 větu první nahradit: "Měření emisí se provádí v místě vypouštění (vyústění) odpadních plynů do vnějšího ovzduší."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP