(9.50 hodin)
(pokračuje Brousek)

V § 11 odst. 1 písm. h) nahradit slovo "inspekce" slovy "orgán kraje". O tom jsem zde již hovořil.

V § 11 odstavec 3 se vypouští. Požadavky kladené při autorizaci prakticky dublují požadavky kladené na povolování provozu zdroje. Zdroj a technologie jsou dané konstrukcí a provoz je zajišťován více pracovníky. Odpovědnost za provoz zdroje je daná legislativou. Proto autorizace zde postrádá reálný smysl. Dojde zde jednak k finančnímu zatěžování provozovatele poplatkem za autorizaci a k nárůstu pracovníků ministerstva - což je možná důvod - potřebných na provádění této autorizace, čili k dalšímu zbytečnému zatěžování poplatníků placením zbytečných úředníků.

Totéž se týká § 15 odst. 1 písm. c), které se vypouští, a vypouští se odst. 5. Naprosto ze stejného důvodu.

V § 18 odst. 1 a 2 písm. c) se nahrazuje slovo "inspekci" slovy "příslušným orgánem ochrany ovzduší".

Poslední pozměňovací návrh - vypouštějí se § 19, 20, 21 a 22 a příloha 1. Jedná se o poplatky. Důvod je následující: Zpoplatnění nemá oporu ve směrnicích Evropské unie. Poplatky v první fázi po roce 1990 byly jedním z motivačních prvků ke zlepšení kvality ovzduší. V současné době, kdy jsou do návrhu přejímány emisní limity dané směrnice Evropské unie, které už respektují možnosti moderních technologií maximálně omezit znečištění ovzduší, se stávají tyto poplatky v podstatě úplatkem za znečišťování. Nepřispívají k dalšímu omezení znečištění ovzduší, ale naopak odčerpávají prostředky, které by bylo možno investovat u těchto zdrojů do zlepšení technologie. Dochází k přerozdělování prostředků, a to navíc většinou do oblastí, které nemají nic společného s ochranou ovzduší.

Doufám, že všichni chceme, aby se neznečišťovalo, a že nechceme úplatky za znečišťování, ale aby ovzduší znečišťováno nebylo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Karel Šplíchal, připraví se pan poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl také pozměňovací návrh k tomuto tisku.

V § 21 odst. 1 se mění slova "ve výši 60 % z celkové výše poplatku" na slova "ve výši 80 % z celkové výše poplatku".

V ustanovení § 21 odst. 2 písm. b) a c) se doplňují a mění tato slova: "nebo prací na realizaci požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění".

Ještě v ustanovení § 21 odst. 2 písm. d) se doplňují tato slova: "nebo prací na realizaci požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění nejdéle do 3 let od jejich započetí".

§ 22 odst. 2 se mění a doplňuje následovně: "Jestliže provozovatel před jejich uplynutím prokáže dosažení stanovených úrovní emisí nebo realizaci požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění."

Ještě § 22 odst. 4 se mění a doplňuje následovně: "Pokud došlo ke zpoždění prací na snížení emisí u stacionárního zdroje nebo na realizaci požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění."

A naposledy § 22 odst. 4 mění se a doplňuje následovně: "Nedosáhne plánovaného snížení emisí nebo požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění."

Dovolte, abych přednesl zdůvodnění. Tím, že poplatky v současné podobě plní fiskální funkci jako zdroj finančních prostředků Státního fondu životního prostředí a jejich stimulační role v procesu ochrany ovzduší je zanedbatelná, odčerpávají nedostatečné finanční prostředky provozovatelů zdrojů potřebné pro zavádění vyžadovaných nových technologií. Poplatky za znečišťování ovzduší v současné době představují dodatečnou finanční zátěž pro český průmysl ve výši cca 1 miliarda Kč ročně. Dle odhadů řady odborných studií bude v českém průmyslu a komunální sféře nezbytné vynaložit do konce roku 2007 cca 60 miliard korun na dosažení plného souladu s aquis v oblasti ochrany ovzduší. Proto odčerpání cca 6 až 7 miliard v inkriminovaném období ve formě poplatků za znečišťování ovzduší a odvodů do resortního Státního fondu životního prostředí může implementaci nových požadavků ochrany ovzduší jenom ztížit a zbrzdit.

Z uvedených důvodů se tedy navrhuje rozšířit možnost odložení platby poplatků z 60 % na 80 % a rozšířit podmínky pro prominutí platby poplatků o realizaci opatření na splnění požadavků uplatnění nejlepší dostupné techniky dle zákona o integrované prevenci znečištění.

Děkuji za pozornost a za trpělivost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jan Bláha. Jiné písemné přihlášky nemám.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, navázal bych na obecnou rozpravu, vystoupení jak pana ministra, tak předsedy výboru Ing. Beneše. V souvislosti s jejich upozorněními na problematiku výkladu navrhovaného § 54 odst. 10 v tisku 912/2 si dovolím navrhnout tři varianty řešení jiné úpravy.

Navrhuji v tisku 912/2, komplexní pozměňovací návrh výboru, v § 54 odst. 10 navrhnout variantu č. 1, která by zněla: "Provozovatelé všech spaloven odpadů a dalších stacionárních zdrojů provozujících spoluspalování paliva s odpadem jsou povinni plnit emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů stanovené prováděcím právním předpisem a ve lhůtách v něm stanovených podle druhu znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin."

Je to v podstatě zkrácení původního textu dost významné, a to z toho titulu, že se to řeší odkazem - prováděcím právním předpisem jak vlastní spalovny, tak v tomto předpise mohou být řešeny i konkrétní spalování v cementárnách.

K tomu navrhuji, pokud by tento návrh nebyl přijat, variantu 2. Budu opět číst nový návrh znění § 54 odst. 10: "Provozovatelé všech spaloven odpadů a dalších stacionárních zdrojů provozujících spoluspalování paliva s odpadem jsou povinni plnit emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů stanovené prováděcím právním předpisem a ve lhůtách v něm stanovených podle druhů znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin.

Do 1. ledna roku 2003 jsou provozovatelé povinni plnit emisní limity platné u stacionárních zdrojů ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Prováděcí právní předpis zvláště upraví podmínky spoluspalování paliva s odpadem v zařízeních s teplotou spalování vyšší než 1300 °C. Provozovatelé všech spaloven odpadů a dalších stacionárních zdrojů na spoluspalování paliva s odpadem, pro které bude vydáno stavební povolení po 20. prosinci roku 2002 a kolaudační rozhodnutí po 28. prosinci 2004, jsou povinni plnit emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů stanovené prováděcím právním předpisem od data uvedení do provozu."

Tato úprava, kterou jsem právě citoval, hovoří o tom jemném rozlišení. Náš výbor měl dobrý záměr celou věc vyřešit, ale zcela se to nepovedlo - i směrem ke stanovisku Parlamentního institutu, které jsme obdrželi - a řeší to právě tím, že říká prováděcí právní předpis a nejzákladnější kmenovou podmínku, to je to spalování od 1300 stupňů výše, což samozřejmě všechny cementárny splňují, protože jejich teploty se pohybují ve výši 1500 až 1800 °C.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP