(10.10 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jistě jste si prostudovali sněmovní tisk 938/2, ze kterého jste zjistili, že hospodářský výbor předložený návrh zákona projednal a přijal k němu usnesení a řadu pozměňovacích návrhů. Možná že stojí za to zmínit z pozměňovacích návrhů to, že hospodářský výbor doplňuje povinnost vlády, aby sněmovnu seznamovala také se záměry na další zdokonalení účinnosti podpor malých a středních podnikatelů, a to, co zde již zmínil místopředseda vlády, že soustřeďujeme podporu malého a středního podnikání do jednoho ústředního orgánu státní správy.

Chtěl bych říci, že toto usnesení bylo schváleno ve svých částech i jako celek drtivou většinou hospodářského výboru.

Při diskusích, které jsme v hospodářském výboru vedli, jsme s lítostí museli konstatovat, že nelze do zákona zapracovat, aby do limitů do 250 pracovníků, do 50 pracovníků, se nezapočítávali pracovníci se změněnou pracovní schopností nebo pracovníci těžce zdravotně postižení. Je to zvláštní kategorie, která podle mého názoru je tématem pro jednání i v rámci Evropské unie, ale nelze to promítnout do tohoto zákona, protože bychom z hlediska Evropy byli obviněni z nedovolené podpory. To prostě není možné. Doufám, že vývoj dá za pravdu těmto požadavkům a že bude možné následně po dohodě v Evropě i tento záměr realizovat.

Musím také říci, že jsme se marně pokoušeli zapracovat do tohoto zákona možnost podpory v oblasti daní. Byť jsme se snažili sebevíce, ani poslanecká síla nestačila na zapracování tohoto návrhu do návrhu zákona a ani intenzivním jednáním na Ministerstvu průmyslu a obchodu se nám nepodařilo tuto otázku vyřešit. Myslím, že to je problém, který by mělo uchopit Ministerstvo financí a pokusit se novelou příslušných zákonů o daních i tento problém připravit a zapracovat do zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Na závěr bych za hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby projednala ve druhém čtení tento zákon a schválila jej ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj pan poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, výbor pro evropskou integraci projednal na své 49. schůzi konané 8. listopadu letošního roku vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání, sněmovní tisk 938, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila, jelikož je to návrh zákona, který je kompatibilní s evropskými směrnicemi, které se týkají legislativní úpravy malého a středního podnikání v zemích Evropského společenství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Žádný návrh nezazněl. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil zpravodaj pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Já jen z formálního hlediska potvrdím pozměňovací návrhy uvedené hospodářským výborem ve sněmovním tisku 938/2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Závěrečná slova nezazní, nemáme o čem hlasovat. Končím druhé čtení projednávaného tisku 938, končím projednávání bodu 11.

 

Přistoupíme k bodu

 

12.
Návrh poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové
a dalších na vydání zákona o náhradním výživném
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 848/ - druhé čtení

 

Prosím Kancelář Poslanecké sněmovny, případně zástupce poslaneckého klubu ČSSD, zda by mohli zjistit, kde je předkladatelka paní poslankyně Jana Volfová.

(Poslankyně Volfová po chvíli přichází do sálu.)

Paní poslankyně, prosím vás, abyste uvedla návrh zákona.

 

Poslankyně Jana Volfová: Dobrý den, dámy a pánové, já se hluboce omlouvám, neb jsem v předsálí ještě stále řešila ten problém, který nastal včera, kdy jsem se snažila vysvětlit sněmovně, že se usnesla minule, nebo na můj návrh hlasovala o tom, že odloží projednávání zákona o náhradním výživném do projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a sněmovna - přestože tak jednou hlasovala - ve včerejším hlasování rozhodla jinak. Dodnes se domnívám, že to hlasování bylo zmatečné.

Důvod, proč jsem tak učinila, byl ten, že při prvním projednávání tohoto tisku vyslovila sněmovna poměrně velké výhrady k návrhu a naší snahou bylo všechny tyto výhrady zapracovat a snažit se o to, abychom v rámci nového znění skutečně zajistili co největší konsensus a především abychom všechny chyby, kterých jsem si byla vědoma při prvním projednávání, odstranili.

Proto vznikl v podstatě úplně nový text návrhu zákona o náhradním výživném a změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Ten text má cca 15 stran včetně nové důvodové zprávy. My jsme se snažili předložit jej do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby mohl být zodpovědně projednán. Tento výbor v době projednávání, protože dostal onen text do ruky právě v době projednávání, přerušil jednání, aby měl čas na prokonzultování.

Je tedy mou povinností, abych v případě, že se podaří tento návrh zákona dostat do podrobné debaty, vás seznámila s úplným textem. Upozorňuji, že v tom případě budu číst celý text návrhu zákona v podrobné rozpravě, neboť mi nic jiného nezbývá, protože jedině tak jej můžete dostat do svých materiálů před třetím čtením.

Nicméně protože se domnívám, že tato cesta není úplně dobrá, není dobrá ani pro návrh, ani pro ženy, které na takové zákony čekají, a včerejší hlasování bylo podle mého názoru spíše hlasováním politickým než hlasováním věcným, prosím vás, abyste po mé úvodní zprávě a po zprávě zpravodajky přerušili jednání o tomto bodu do projednání ve výboru, tak jak to v podstatě už minulá sněmovna rozhodla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Návrh měl projednat na základě usnesení sněmovny i ústavně právní výbor. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 848/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, my už jsme včera, když jsme schvalovali návrh pořadu schůze, o tento "problémový" návrh zákona trochu zavadili a zjistili jsme, že tam je určitý problém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP