(10.20 hodin)
(pokračuje Müllerová)

Problém spočívá v tom, že se výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tímto návrhem zákona zabýval a já jsem v obecné rozpravě ve výboru navrhla zamítnutí tohoto návrhu zákon. Důvody, které mě k tomu vedly, tady paní předkladatelka uvedla, a sice proto, že vlastně jednotlivé tisky, které nám byly pro projednávání dodávány, ztrácely na přehlednosti, nebyly správně značeny, a domnívám se, že by takto předloha zákona neměla vypadat.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh na zamítnutí neakceptoval a posléze přijal doporučení k přerušení projednávání tohoto zákona. Musím říci, že se dosud k tomu nevrátil, a já si potom v obecné rozpravě dovolím zopakovat návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Já se sněmovně omlouvám, protože jsem nyní v materiálech nalezl usnesení ústavně právního výboru z 80. schůze z 2. května, číslo 176, takže požádám pana zpravodaje Stanislava Křečka, aby se ujal své role, i když ve druhém usnesení mělo být opakované projednávání v ústavně právním výboru a k tomu dosud nedošlo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, je tomu přesně tak, ústavně právní výbor projednal tento návrh zákona na své schůzi 2. května a doporučil sněmovně, aby tento návrh zamítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Takže to je usnesení ústavně právního výboru. Otevírám obecnou rozpravu.

Paní kolegyně, v obecné rozpravě musíte tento požadavek vznést znova jako procedurální první návrh. Budeme o něm hlasovat dříve než o návrhu paní poslankyně Müllerové i ústavně právního výboru.

 

Poslankyně Jana Volfová: Právě proto, že ta situace byla včera velmi komplikovaná, navrhla jsem, abychom ještě před otevřením obecné rozpravy hlasovali o přerušení tohoto bodu do vyřešení problému ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pokud toto nelze - domnívám se, že by to v tomto případě jít mělo, protože včera to byl takový precedens, který se této sněmovně podařil vůbec poprvé, kdy hlasovala o něčem, o čem vlastně hlasovat vůbec neměla - tak potom samozřejmě dám v obecné rozpravě návrh na hlasování o přerušení, nicméně se domnívám, že bychom měli tento bod skutečně vyřešit tak, aby byl v souladu se všemi hlasováními sněmovny v celém průběhu jednání sněmovny, to znamená, že bychom měli teď hlasovat o přerušení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, já s vámi naprosto souhlasím. Nyní zazněl váš procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, o kterém dám neprodleně hlasovat, pokud se dostaví dostatečný počet poslanců. Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu předkladatelky na přerušení projednávání sněmovního tisku 848 do doby projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v ústavně právním výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 165 poslanců pro 78, proti 83.

 

Ani nyní, paní kolegyně, tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, kam je přihlášena paní poslankyně Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, dovolím si podat návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní navrhovatelka kolegyně Volfová.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pochopila jsem z tohoto hlasování, že politické rozhodnutí zamítnout návrh zákona o náhradním výživném je větší než snaha pomoci ženám-matkám, často i mužům-otcům, kteří se dostávají do velmi svízelné situace. Je větší než snaha předkladatelek, abychom řešily problém, který v této společnosti je, který je palčivý a který znamená, že řada dětí žije na hranici životního minima. Přestože veškerá usnesení Rady Evropy upozorňují na to, že takové dítě by mělo žít na hranici životního minima maximálně šest měsíců, příklady dětí, které doplňuje do životního minima - (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní poslankyně. Prosím pravou stranu o ztišení atmosféry. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Volfová: - se táhnou často 10 i 15 let, takže tyto děti nemají šanci si například uspořit na studia, nemají šanci si zajistit úsporami byt, nemají šanci se rozvíjet prostě proto, že je tento stát a jeho legislativní úprava žene na pokraj chudoby.

Snažily jsme se o to, abychom dokázaly pomoci dětem a především abychom oddělily sociální dávky od dávek, které jsou pro dítě nárokové, abychom nemusely nutit ženy žebrat a pravidelně chodit k soudům, nejen ony, ale i stát, protože jistě víme, že v případě, že se dohrazuje do životního minima, jsou tu soudy dva. Jeden soudí žena, druhý soudí stát a často o částky 700, 300 nebo i méně. Chtěly jsme tedy snížit množství soudů a v tomto případě pomoci státu.

Je mi velice líto, že tato sněmovna upřednostňuje možná před volbami politické řešení před řešením věcným, a proto si dovolím jménem předkladatelek stáhnout zákon z jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Pokud předkladatelé vezmou svůj návrh zpět, to znamená stáhli jej z jednání, nemáme o čem jednat ani o čem hlasovat. Děkuji přesto paní kolegyni Volfové i paní zpravodajce Müllerové. Končím tento bod č. 12. (Námitka ze sálu.) Říkal jsem, pane kolego, že jde o zpětvzetí zákona, nejen stažení z jednání.

Hlásí se pan poslanec Ambrozek s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout, aby bod 15, zákon o integrální prevenci, tisk 960, druhé čtení, byl zařazen jako první bod v úterý odpoledne. Včera jsme ho zařadili na konec druhých čtení, ovšem výbor ho projednává dnes, a protože dnes už budou druhá čtení vyčerpána, domnívám se, že je to korektní návrh, abychom ten tisk mohli projednat a neprojednávali ho až těsně před Štědrým dnem, proto dávám návrh na zařazení na úterý odpoledne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je, pane kolego, až na příští týden.

Hlásí se místopředseda sněmovny Ivan Langer. Pan místopředseda se nehlásí.

Zazněl procedurální návrh, nezbývá mi, než o něm dát hlasovat. To znamená přeřadit bod č. 15, sněmovní tisk 960, jako první bod odpoledního jednání v úterý 4. prosince. Je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP