(11.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Ale já zde nepředstupuji proto, abych vám dával školení o významu koalic, o tom, zdali náš právní systém na ně pamatuje, zdali koalice jsou správně potom promítnuty a existence koalic správně promítnuta do volebního zákona. O tom tady bylo řečeno mnohé. Předstupuji před vás s tím, abych se pokusil nalézt spolu s vámi řešení, které by umožňovalo, aby volební zákon přežil nejen příští volby, ale aby byl trvalou součástí našeho právního systému. Protože tak, jak hodláte přijmout volební zákon s § 49 a s některými dalšími ustanoveními, bohužel musím říci, že přílišná jistota na dlouhověkost tohoto zákona není dána. Takže vystupuji proto, abych se pokusil vám nabídnout dvě varianty, které by snad umožnily, aby byla zachována alespoň zčásti ta vaše idea - teď myslím vaše v tom smyslu těch, kteří hlasovali pro ten původní návrh zákona. Ta první nebo řekl bych ještě nultá varianta, která by mně přišla logická, normální a akceptovatelná - zrušte koalice vůbec a tento problém odpadne. Jsou-li koalice, tak se domnívám, že v souladu s prohlášením některých ústavních soudců je potřeba tuto skutečnost zohlednit i při formování § 49.

A teď dovolte, abych přistoupil ke konkrétnímu přednesení návrhu, a omlouvám se za to, že to mám písemně. Protože to nemáte všichni, tak tu budu muset přednést několik čísel, tak se dopředu omlouvám. První varianta - řekl bych, že to je v podstatě návrat k té původní variantě, která se osvědčila, tuším že ve čtyřech minulých volbách - řekněme jí 5, 7, 9, 11, 13 atd. - v tom je změna. Čili čtu:

V § 49 odst. 1 písm. b) se číslovka 10 % mění na 7 %. V § 49 odst. 1. písm. c) číslovka 15 % se mění na 9 %. V § 49 odst. 1. písm. d) zní: "které koalice složené ze 4 politických stran, popř. politických hnutí, získaly méně než 11 % z celkového počtu platných hlasů". Dále se § 49 odst. 1 doplňuje o další písmeno e), které zní: "V případě koalic složených z více než 4 politických stran, popř. politických hnutí, se přičítají k procentu hranice uvedené v odst. d) vždy 2 % za každou politickou stranu nebo politické hnutí, jež tvoří koalici, z celkového počtu platných hlasů."

Na tento návrh nutně musí navazovat změna odstavce 3 § 49, který pamatuje na případy, kdy nejsou zvoleny dvě volební strany v prvním skrutiniu. Takže dále v § 49 odst. 3 mění procentní hranice, a to vzhledem k předchozí navrhované změně - § 49 odst. 3 písm. b) se hranice 10 % mění na 7 %. V § 49 odst. 3 písm. c) se hranice 15 % mění na 9 %. V § 49 odst. 3 písm. d) se hranice 20 % mění na 11 %. V § 49 odst. 3 se doplňuje nové písmeno e), které zní: "U koalic podle odst. 1 písmeno e) hranici takto vypočtenou sníží Český statistický úřad vždy o jedno procento."

Čili to je varianta, kterou všichni dobře známe, až na to rozšíření.

Druhá alternativa, druhá varianta, kterou předkládám, dámy a pánové, jde opravdu velmi vstříc vašemu původnímu záměru a není sice aditivní, je degresivní, ale vzápětí poznáte, že ta degrese je pozoruhodná, resp. zaznamenáníhodná, a doporučuji ji vaší přízni. Nazval bych tu druhou alternativu 5, 9, 12, 14, 15 a pak při každé další politické straně či hnutí o jedno procento navíc. Omlouvám se, zase budu muset chvilku citovat.

V § 49 odst. 1 písm. b) číslovka 10 % se mění na 9 %. V § 49 odst. 1 písm. c) se číslovka 15 % mění na 12 %. § 49 odst. 1 písm. d) zní: "které koalice složené ze 4 politických stran, popř. politických hnutí, získaly méně než 14 % z celkového počtu platných hlasů". Dále se § 49 odst. 1 doplňuje o další písmeno e), které zní: "V případě koalic složených z více než 4 politických stran, popř. politických hnutí, se přičítá k procentní hranici uvedené v odst. d) vždy jedno procento za každou politickou stranu nebo politické hnutí, jež tvoří koalici, z celkového počtu platných hlasů."

Na to musí nutně navazovat i pozměňovací návrh týkající se § 49 odst. 3, kde se mění procentní hranice vzhledem k předchozí navrhované změně. Tedy v § 49 odst. 3 písm. b) se hranice 10 % mění na 9 %.V § 49 odst. 3 písm. c) se hranice 15 % mění na 12 %. V § 49 odst. 3 písm. d) se hranice 20 % mění na 14 %. V § 49 odst. 3 se doplňuje nové písmeno e), které zní: "U koalic podle odstavce 1 písmeno e) hranici takto vypočtenou sníží Český statistický úřad vždy o jedno procento."

Dámy a pánové, věřte, že i poslanecký klub KDU-ČSL si je vědom toho, že nějaký volební zákon musí být přijat. Proto ani my nebudeme navrhovat ani podporovat v případě, že by zazněl návrh na zamítnutí nebo vrácení k přepracování. Apeluji jenom na vás, abyste návrhy, které jsem přednesl, vzali vážně. Apeluji na slova pana místopředsedy vlády Rychetského, který tady ve své úvodní řeči sdělil, že bude dostatečný prostor pro jednání mezi politickými kluby a politickými stranami o návrzích, které budou předneseny v podrobné rozpravě druhého čtení. Opravdu se domnívám, že volební zákon by mělo podpořit co nejvíce politických klubů v Poslanecké sněmovně i v Senátu, aby byla zaručena dlouhověkost tohoto zákona a stabilita právního prostředí u této tak velevýznamné normy.

Děkuji vám za to, že jste měli trpělivost a vyslechli jste i ty technikálie, které k tomu byly nezbytné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Hovořit bude místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Připraví se pan poslanec a zpravodaj Zdeněk Koudelka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl v této rozpravě přednést dva pozměňovací návrhy, nicméně dovolte mi, abych jejich odůvodnění zahájil drobnou reakcí na proběhlou rozpravu, zejména na vystoupení mého kolegy Pilipa, která se týkala zejména problematiky násobků pro koalice. Kdybych chtěl použít slova klasika, řekl bych: cítím zvláštní rozechvělost čtyřkoalice, pokud hovoříme o podmínkách pro koalice, které musí splnit, chtějí-li se dostat do Poslanecké sněmovny. Já osobně se ptám, proč takováto zvláštní rozechvělost, když přeci logika věci je nesporná. Učili nás každého od první třídy základní školy, že 1 x 5 je 5, 2 x 5 je 10, 3 x 5 je 15, 4 x 5 je 20. Mají-li tedy platit rovné podmínky pro všechny, myslím si, že to, čemu se říká aditivní kvorum, je jasným splněním rovných podmínek pro všechny.

Zmínil-li kolega Pilip účelovost takovéhoto jednání, tak potom soudím, že účelovost může být dvojí - účelovost něco prosadit, účelovost zabránit něčemu, aby bylo prosazeno. A myslím si, že takovéto jednoduché počty, které jsem měl zde možnost předvést, myslím, že takovéto jednání je určitě poctivější a čestnější, než když si někdo náhodou splete písmenko jednoho zákona.

K pozměňovacímu návrhu číslo 1. Já se domnívám, že volební systém by měl být jednoduchý, srozumitelný, že by měl být pochopitelný a prakticky stejný, tak aby občané, kteří se účastní voleb, věděli, že se volí podle stejných pravidel, ať už se účastní voleb do zastupitelstev obcí, krajů nebo celostátních zastupitelských sborů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP