(11.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Vím, že toto je ideál, kterého asi v tuto chvíli není možné dosáhnout. Nicméně si myslím, že to je ideál srozumitelný a poctivý a že bychom se měli pokusit alespoň krok k jeho dosažení učinit. Proto v prvním pozměňovacím návrhu navrhuji sladit a harmonizovat volební systém, podle kterého se volilo do krajských zastupitelstev v roce 2000, s volebním systémem, podle kterého bychom měli volit do Poslanecké sněmovny v roce příštím. Myslím tedy, že to, co se osvědčilo, je možné kopírovat, že na to, co se osvědčilo, že na to, co nebylo napadeno, že na to, co nebylo zpochybněno je možné navázat.

Proto tedy v prvním pozměňovacím návrhu navrhuji: V bodě 25 se v § 50 odst. 1 mění číslovky 1, 2, 3, na číslovky 1,42, 2, 3. Opakuji ještě jednou, že přijetím tohoto pozměňovacího návrhu bychom zharmonizovali volební systém do Poslanecké sněmovny s volebním systémem do krajských zastupitelstev, neboť bychom volili ve 14 krajích podle stejného volebního dělitele, jak se tomu stalo v loňském roce.

Pozměňovací návrh číslo 2. Velmi často se hovoří o tom, nakolik má mít možnost volič, občan rozhodovat o tom, koho chce, aby ho zastupoval v příslušném zastupitelském sboru. Je nepochybné, že maximálním prostorem pro rozhodování voličů je ve volebních systémech volební systém prostý a většinový, kdy se voliči v jednom kole jasně rozhodnou mezi navrženými kandidáty, kdo z nich má největší důvěru, kdo by je měl tedy zastupovat v zastupitelském sboru. Bohužel koncept většinových jednokolových voleb, tedy prostého většinového systému do Poslanecké sněmovny, je možná pouze mým ideálem nebo ideálem některých členů Poslanecké sněmovny, ovšem ideálem vskutku vzdáleným a v tuto chvíli nedosažitelným. Přesto si ale myslím, že bychom neměli rezignovat na posílení možnosti voličů o tom, vybírat si nejen samotnou politickou stranu, ale také vybírat si jednotlivé kandidáty, které tato politická strana, případně koalice nabízí jako své nejlepší zástupce, aby ji reprezentovali v zastupitelských sborech. Toho je možné dosáhnout při stávající konstrukci volebního zákona tím, že se umožní tzv. preferenční hlasování, které je přítomno, ale zejména že se stanoví určité podmínky pro to, kdy preferenční hlasování má možnost - a samozřejmě jakou možnost - změnit ono pořadí na kandidátce.

Pokud se tedy domníváme, že by voliči měli mít možnost volit nejenom politickou stranu, ale také více rozhodovat o tom, kdo z nabídky politické strany nebo koalice je má zastupovat v zastupitelském sboru, potom prosím zvažme můj další návrh, který zní: "Vkládá se nový bod 29a, který zní: v § 50 odst. 5 se číslovka 10 nahrazuje číslovkou 7." Je to tedy snížení procenta preferenčních hlasů, které umožňují rozhodování voličů a posun jednotlivých kandidátů na kandidátce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Jako další pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já si dovolím podat jako zpravodaj ústavně právního výboru pozměňovací návrhy, které byly podány ústavně právním výborem a které jsou obsahem sněmovního tisku 969/1 a 969/2. To za prvé. Za druhé určité technické změny, které vyplynuly z toho, že nebyl úplně přijat zákon o volbách do obcí tak, jak předpokládal ústavně právní výbor.

První bod mého pozměňovacího návrhu spočívá ve změně bodu 14 vládního návrhu, § 7 odst. 1 písm. e), které by znělo: "okresní úřad v sídle volebního kraje (§ 26), v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Středočeském kraji Okresní úřad Praha-západ, v kraji Plzeňském Magistrát města Plzně, v kraji Jihomoravském Magistrát města Brna, v kraji Moravskoslezském Magistrát města Ostravy (dále jen okresní úřad v sídle volebního kraje pro volby do Poslanecké sněmovny)".

Další pozměňovací návrh se týká bodu 16 vládního návrhu, za který se vkládá nový bod 17, který by zněl: "V § 14g odst. 1 věta první zní: Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje 30 dnů před dnem voleb do Poslanecké sněmovny předsedu a nejméně dva členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou státními občany České republiky, v den složení slibu dosáhli věku nejméně 18 let a ovládají český jazyk."

Dále v § 15 se doplní odst. 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5g zní: "V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona, se oznámení podle odstavců 1 a 2 zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny. Poznámka 5g zní: § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb."

Dále za nový bod 20 vládního návrhu se vkládá nový bod 21, který zní: "V § 19 odst. 3 včetně poznámek pod čarou č. 7, 7a, 7b zní: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky - poznámka č. 7 - platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem - poznámka 7a - dále jen cestovní pas, nebo platným občanským průkazem - poznámka 7b. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Poznámka 7 v textu pod čarou zní: § 20 zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Poznámka 7a. § 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR (zákon o cestovních dokladech). Poznámka 7b. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech."

Dále jsou změny, které se týkají části čtvrté, což je změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů. V § 3 odst. 2 zní: "Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin."

Další pozměňovací návrh se týká § 35, kde se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: "Po prvním dnu voleb zajistí volební okrsková komise zapečetění volební schránky, popř. přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je."

Poslední pozměňovací návrh se týká toho, že se vkládá nový § 64a, který zní: Dnem voleb podle tohoto zákona se rozumí první volební den, nestanoví-li tento zákon jinak."

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Jako čtvrtá vystoupí paní poslankyně Volfová. Potom pan poslanec Exner.

 

Poslankyně Jana Volfová: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem velmi ráda, že vystupuji po panu kolegovi Langerovi, který tady zdůvodňoval ve svém bodu 2 možnost voličů říci si, koho skutečně v Poslanecké sněmovně chtějí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP