(11.30 hodin)
(pokračuje Exner)

Domníváme se, že není důvod k tomu, aby strany, které reprezentují dostatečné zastoupení mezi voliči na to, aby měly zastoupení v Poslanecké sněmovně bez kvor, se do sněmovny nedostaly. Navrhujeme proto proti předřečníkům radikální řešení, a sice § 49 vypustit.

Kdyby k tomu nebyla vůle, potom bych rád navrhl ještě dvě varianty snížení potřebných hranic pro vstup do Poslanecké sněmovny, a to takto:

Ve variantě A v § 49 odst. 1 písm. a) 5 % nahradit 3 %; písm. b) 10 % nahradit 5 %; písm. c) 15 % nahradit 7 %; písm. d) 20 % nahradit 9 %.

Ve variantě B ve stejném paragrafu a stejném odstavci v písm. a) 5 % nahradit 3 %; v písm. b) 10 % nahradit 6 %; v písm. c) 15 % nahradit 9 %; v písm. d) 20 % nahradit 12 %.

V obou těchto variantách zároveň v odst. 3 se text, který nyní je za slovem "sníží" obsahem písmen a) až d), nahradí textem: "potřebný počet hlasů podle odst. 1 písm. a) až d) vždy o 1 %".

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Poslední formálně přihlášený je pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, když jsem na minulé schůzi Poslanecké sněmovny navrhoval vrácení do druhého čtení, tak upřímně řečeno jsem ani nečekal, kolik pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě ještě zazní. Přiznám se, že drtivá většina se kupodivu točí kolem toho, kolikanásobek má být při kandidatuře kolika stran.

Protože jsem vnímal návrh pana poslance Kasala jako návrh, který označil za kompromisní, dovolím si ještě jednou předložit protinávrh do těch jednání, která nyní budou následovat. Protinávrh je takový, že v § 49, kde se hovoří o oněch násobcích při n-koalicích, si místo číslovek, které má pan poslanec Kasal 5, 9, 12, 14 a plus 1 za další koalice, dovoluji navrhnout čísla 5, 9, 13, 17 a plus 2.

Jenom vysvětlení. Znamená to, že čtyřkoalice by potřebovala nikoli 20 %, tak jako kdyby kandidovaly čtyři strany, ale 17 %. Kdyby kandidovala tříkoalice, nepotřebovala by 3 x 5 procent, ale 13 %. Kdyby náhodou došlo k nějaké změně, že by třeba kandidovala pětikoalice, neboť by se ukázalo, že je možné více, než máme zatím historickou zkušenost v naší demokratické zemi, že je tedy možné více než čtyřkoalice, tak v případě této změny by za každou další stranu přibývala další 2 %.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Žádné návrhy na vrácení nebo zamítnutí nebyly, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážení kolegové, ještě není 11.40, takže nemůžeme vzít bod 14, ale můžeme vzít bod 15… Nevidím zde však pana ministra Kužvarta. (Ministr Kužvart právě vstoupil do sálu.) Je tady pan ministr Kužvart, není na Pradědu, jak zde někdo říkal z vašich kolegů, pane ministře.

 

Dostáváme se tedy k bodu 15, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
/sněmovní tisk 960/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přikračujeme k druhému čtení návrhu zákona o integrované prevenci a snižování znečištění.

Vzhledem k tomu, že tento zákon, tento tisk, je na základě pozvánky předsedy výboru pro životní prostředí dnes od 19 hodin ještě předmětem dalšího jednání garančního výboru, považuji za vhodné, aby tento zákon byl projednáván až poté, co bude k dispozici stanovisko tohoto výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Co navrhujete, pane ministře? Navrhujete přesun?

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vzhledem k tomu, že z procedurálních důvodů je nutné navrhnout přerušení projednávání ve druhém čtení až do doby, než bude k dispozici stanovisko garančního výboru pro životní prostředí, dovoluji si sněmovně navrhnout tento procedurální postup.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Vážení kolegové, dám hlasovat. Odhlásím vás, abychom měli přesnější počty.

Zkoumám, zda pan ministr je poslanec. (Není poslanec.) Takže to nemůžete navrhnout. Prosím o návrh některého z poslanců. (Hlásí se poslanec Beneš.) Pan poslanec Beneš vám vyjde vstříc.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout odročení projednávání tohoto bodu do doby projednání výborem a předložení příslušného usnesení výboru sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Takto krkolomně to sice být nemůže, ale rozuměli jsme vám, pane poslanče.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 125 poslanců 122 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Stále ještě nemáme kýžený moment 11.40. Hlásí se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedo, dovolím si využít malé přestávky a navrhuji sloučit rozpravu v prvém čtení k bodům 16 a 18, poněvadž se týkají obdobného problému.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Počkejte tady, pane poslanče. Navrhujete spojit rozpravu k bodům 16 a 18. Mají předkladatelé stejný názor? (Předkladatelé mají stejný názor.) Dobře.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 134 poslanců 122 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP