(11.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k výsledku hlasování o sloučení rozpravy bodů 16 a 18 navrhuji předřadit bod 17 před body 16 a 18 a projednávat bod 17 jako první z prvních čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Návrh předřadit bod 17 bodu 16.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 135 pro 112, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní doufám, že jsme se těmito hlasováními dostali k 11.40, a proto se dostaneme k bodu, kterým je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
/sněmovní tisk 621/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení na 39. schůzi, vrátili jsme ho k novému projednání. Zemědělský výbor návrh zákona projednal, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 621/1.

Chtěl jsem se dotázat pana ministra zemědělství Fencla, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit, ale pochopil jsem, že ministrem vinohradnictví a vinařství se stal ministr zdravotnictví, což je zajímavá zápletka, a jestli tímto pan ministr zdravotnictví deklaruje něco o blahodárném vlivu vinařství a vinohradnictví na zdraví populace České republiky, tak je to překvapivý a zajímavý závěr.

Pane ministře, vy jste pověřen vládou, abyste zastoupil ministra Fencla? Chcete vystoupit v úvodu druhého čtení?

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Ano. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v zastoupení ministra zemědělství pana Fencla si dovoluji tlumočit stanovisko Ministerstva zemědělství k projednávanému návrhu zákona, kterým se zřídí Vinařský fond.

Návrh Vinařského fondu byl již několikrát projednáván Poslaneckou sněmovnou a jeho opodstatnění pro zachování našeho vinařství i po vstupu České republiky do Evropské unie bylo zdůvodněno předchozími vystoupeními pana ministra Fencla. Dlouhá doba projednávání návrhu Vinařského fondu, tj. od poloviny minulého roku, umožnila, aby se důkladně zkonfrontovaly názory na tuto problematiku mezi vinaři, ale zejména mezi poslanci napříč politického spektra.

Na 53. zasedání zemědělského výboru dne 14. listopadu byla tato problematika komplexně projednána a přijata řada pozměňovacích návrhů. Ministerstvo zemědělství je toho názoru, že více než dvě desítky těchto pozměňovacích návrhů v rozhodující míře zkvalitňují původní vládní návrh, tj. sněmovní tisk 621, a proto nemá námitek k jejich přijetí. Část pozměňovacích návrhů zemědělského výboru obsažených v usnesení číslo 170 se zabývá úpravami některých ostatních ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Vzhledem k tomu, že jde o formulaci a technické doladění zákona, Ministerstvo zemědělství s těmito úpravami souhlasí.

Já děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se zpravodaj zemědělského výboru poslanec Ladislav Skopal ujal slova.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělský výbor se zabýval touto novelou na své 53. schůzi 14. listopadu a přijal doporučující stanovisko Poslanecké sněmovně přijmout tuto novelu ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou v tisku 621/1. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, myslím, že většina argumentů proti záměru vlády zřídit Vinařský fond zde již zazněla, přesto mi dovolte několik málo poznámek.

Od doby, kdy byl návrh poprvé předložen do Poslanecké sněmovny, uplynula dlouhá doba, během níž jsme si navzájem vyměňovali argumenty a přesvědčovali se. Je dobře, že se o Vinařském fondu začalo více mluvit i mezi samotnými vinaři, kteří nyní pochopili, o čem je vlastně tento zákon, a dobrou zprávou pro Poslaneckou sněmovnu je to, že vinaři Vinařský fond nechtějí. Nechtějí další složitý aparát, který bude rozdělovat peníze z hromádky, nechtějí další korupční prostředí, kam budou muset chodit poníženě prosit o přízeň. I ti drobní vinaři, kterými se obhájci fondu tak rádi zaštiťují, postřehli, že fond pro ně žádným přínosem nebude. Zdá se, že jediným, kdo v tuto chvíli bojuje za Vinařský fond, je pouze vláda a hrstka těch, kteří se již vidí na křeslech v orgánech fondu. Ministr zemědělství říká, že rozhodovat si budou sami vinaři, ale zároveň si ponechává pravomoc jmenovat radu fondu.

Zemědělský výbor přijal k vládní předloze několik pozměňovacích návrhů, které celý vznik Vinařského fondu podle mého názoru ještě více komplikují. Například členy rady fondu by měli být také zástupci Jihomoravského kraje a sdružení vinařských obcí moravského regionu. Znamená to tedy, že české vinařské oblasti z podpor vypadávají? Oprávněně by se měli ozývat zástupci z Žernosecka a dalších oblastí a upozorňovat na možnou diskriminaci.

Dalším sporným momentem je finanční podpora státu, která by měla být ve výši sto milionů korun převedena na účet fondu již v roce 2002. Zakládá se tady na zřejmé mandatorní výdaje státního rozpočtu a je třeba na to upozornit. Podle návrhu v usnesení zemědělského výboru by měli odvody fondu ve výši jednu korunu za litr vína platit i dovozci vín. V rámci vyváženého zatížení domácích výrobců a jejich zahraniční konkurence je to jistě v pořádku, ale mám vážné obavy, že se tímto návrh dostává do rozporu s asociační dohodou, Dohodou o přidružení České republiky k Evropské unii, jmenovitě pak článku 26 a 27, kde se kromě jiného říká: "Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvím nebudou zavádět žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem." Myslím si, že to byl také důvod toho, proč toto ustanovení v původním vládním návrhu neprošlo přes Legislativní radu vlády.

Ještě mi dovolte připomenout, že předchozí výběr spotřební daně z vína měl asi jen 60procentní úspěšnost, vybíraly se 2,50 Kč a přestalo se proto, že byl tento výběr nerentabilní. Nyní by se podle návrhu měla vybírat jedna koruna.

Přednesl jsem několik závažných připomínek, které mě opět vedou k tomu, že podle § 93 odst. 2 jednacího řádu podávám návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení po obecné rozpravě. Děkuji vám za jeho podporu, prospějeme tím vinařské a vinohradnické obci nejvíce. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Papežovi. Jako druhý se přihlásil do obecné rozpravy pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych několika větami stručně zrekapituloval to, k čemu došlo v zemědělském výboru, i ty návrhy, které prošly zemědělským výborem a byly přijaty jeho usnesením.

Za prvé je to, jak zmiňoval kolega Papež, otázka dovozců vína. Dovozci vína se dostali do režimu zákona a budou platit jednu korunu z vína uváděného do oběhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP