(11.50 hodin)
(pokračuje Grůza)

Jestliže vnímáme, že v současné době je náš trh zásoben zhruba z 50 % dovozovými víny, tak se jedná o částku zhruba 50 až 70 mil. Kč, která bude každoročně do tohoto fondu přispívat z těchto prostředků.

Dále zákon zaznamenal jednu důležitou změnu. Do fondu nebudou přispívat pěstitelé a výrobci vína takzvaně malí, kteří uvádějí méně než tisíc litrů do oběhu nebo kteří pěstují vinice na ploše menší než jeden hektar. Chtěl bych upozornit, že jestliže v našem státě je podle poslední registrace zhruba 17,5 tisíce pěstitelů vína, tak zákon se bude vztahovat jen asi na 500 těch skutečně větších, takže většiny malých vinařů se zákon vůbec nedotkne, nebude se na ně vztahovat žádná povinnost odvodu koruny z vína.

Dále jsme do fondu prosadili tzv. rakouský model, kdy stát bude přispívat do fondu ve stejné výši, v jaké dojde k výběru prostředků ve fondu, to znamená takzvaně korunu ke koruně. Protože si uvědomujeme, že je to složité především pro příští rok, tak jsme tam dali pevné ustanovení, že v příštím roce stát za rok 2002 propůjčí do tohoto fondu 100 mil. Kč přímo. Odhadovaná částka výběru do fondu se ročně pohybuje kolem 100 mil. Kč, to znamená, že za rok 2002 stát přispěje pevnou částkou a od dalších let by přispíval tak, jak budou nabíhat příjmy fondu.

Další změna, která byla prosazena zemědělským výborem, se týká toho, že dnešní dotace vinařům na výsadbu nových vinic jsou stoprocentní, kdežto zemědělský výbor se rozhodl, že do budoucna bude konstrukce dotace tvořena tak, že z 50 % se bude jednat o dotaci a z 50 % to bude dlouhodobá bezúročná půjčka. Pravidla, jakým způsobem bude tato půjčka poskytnuta, stanoví vláda svým nařízením. Naše představa je taková, že prostředky by měly být poskytnuty zhruba na dobu dvaceti let, s tím, že by je začal podnikatel splácet zhruba od pátého roku po výsadbě vinice.

Do Vinařského fondu se také prosadily některé změny ve složení rady fondu a ve složení dozorčí rady. Zásadní změna je ve složení dozorčí rady. Domníváme se, že dozorčí radu musí volit Poslanecká sněmovna, protože se svým způsobem jedná o veřejné prostředky, které budou vybírány formou zákona do tohoto fondu, a měla by tedy Poslanecká sněmovna mít dozor nad těmito prostředky.

Rada fondu se změní tím způsobem, že tam budou zastoupeni čtyři zástupci pěstitelů vína, čtyři zástupci výrobců vína, dva zástupci dovozců vína a dále tam bude zastoupen jeden zástupce zastupitelstva Jihomoravského kraje a jeden zástupce sdružení zastupujícího vinařské obce jihomoravského regionu. Domníváme se, že je třeba, aby i z komunální sféry byli ve fondu zástupci a tito zástupci aby rozhodovali o prostředcích, které fond bude rozdělovat. To, že jsme zvolili přímo zástupce Jihomoravského kraje, vyplývá právě z toho, že větší část vinic - 90 až 95 % - je umístěna na ploše Jihomoravského kraje, a je to tedy opodstatněný návrh.

Zvýšili jsme také některé pravomoci dozorčí rady, která bude do budoucna schvalovat např. statut nebo finanční plán fondu. Tím chceme dosáhnout toho, aby skutečně rozdělování prostředků podléhalo jasné kontrole sněmovnou.

Domnívám se, že Vinařský fond v podobě, jak jsme ho přetvořili v zemědělském výboru, je již velmi vhodný k přijetí, i když předesílám, že připomínky, že fond bude muset být přeměněn, co se týče vlastní obsahové náplně po vstupu naší země do Evropské unie, jsou samozřejmě na místě. Uvědomujeme si, že fond je jen dočasný, nicméně současně si také uvědomujeme, že je třeba hledat všechny zdroje pro to, aby v České republice právě do období vstupu do Evropské unie narostly plochy vinic, protože poté v naší zemi již nebudeme moci vysazovat další vinice. Proto také doporučuji sněmovně, aby přijala návrhy zemědělského výboru, a dovolím si ještě v podrobné rozpravě přednést dva drobné pozměňovací návrhy, kterými pozměním některé části usnesení zemědělského výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím sestavu kolem paní poslankyně, jestli by nás mohla méně rušit. (V sále je hluk.)

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dovolte mi, vážené kolegyně, vážení kolegové, abych jen lehce reagoval na diskusní příspěvek kolegy Papeže. Nevím, v jakém prostředí se pohybuje on, asi se každý pohybujeme v trošku jiném prostředí. Já mám informace, že vinaři fond chtějí, protože vědí, že opravdu - jak řekl pan poslanec Grůza - po vstupu do Evropské unie není možné rozšiřovat plochy vinic a je to jedna z možností, jak co nejrychleji dosáhnout alespoň rozumné výměry zhruba 16 tisíc ha.

Další jeho argument je finanční podpora státu, ale ta už dnes je. Je v podpůrných programech, v dotacích. V současné době je to 150 mil. Kč, takže stát investuje do výsadby a obnovy vinic, takže to není žádné novum.

Pokud se týká rozporu s asociační dohodou, pokud by došlo ke zvýšení pouze u dovozců, tak je rozpor zcela jasný, ale pokud je to plošně u všech, kteří uvádějí na trh víno, tak to není v rozporu, protože potom zvýšení jakýchkoliv daní by rovněž zhoršilo stejně jako toto uplatňování jiného zahraničního zboží na našem trhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu na zamítnutí, který přednesl pan poslanec Papež.

Pro pořádek vás odhlásím, abych měl jistotu, že víte, o čem hlasujete.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 153 poslanců 68 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, podávám jeden pozměňovací návrh, a to k § 18 odst. 1 písm. a), který by měl znít: Odvod ve výši 1 Kč z litru všech druhů vín vyrobených na území České republiky nebo do České republiky dovezených při jejich prvním uvedení do oběhu. Odvod se nevztahuje na vína vyrobená na území České republiky výrobcem vína z vlastní produkce hroznů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Grůza je druhým, kdo se přihlásil do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jan Grůza: Jak jsem již avizoval, předkládám pozměňovací návrhy k pozměňujícím návrhům zemědělského výboru, a to k bodu 12 usnesení zemědělského výboru, kde v textu za písmenem d), sdružení zastupující vinařské obce moravského regionu, se první dvě věty nahrazují novými větami, které zní:

Navrhovatelé uvedení v písmenech a) a b) předkládají návrhy nejméně šesti kandidátů, navrhovatelé uvedení v písmenech c) a e) předkládají návrhy nejméně tří kandidátů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP