(12.40 hodin)
(pokračuje Vávra)

Nesmíme dále zapomenout, že úředníci budou znepříjemňovat různě život podnikatelům, tj. žadatelům o nová živnostenská oprávnění.

Z jedné z důvodových zpráv poslanecké novely vyplývá, že se připravuje nový živnostenský zákon, který se má opět přiblížit normám Evropské unie. Prozatím je k dispozici návrh zákona k připomínkování, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a je na sekretariátech klubů pod jednacím číslem PK 25/1001/1989 a je z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu. Já jsem přesvědčen, že obě poslanecké novely po celém zákonodárném procesu budou vhodnou inspirací pro budoucí prvé čtení návrhu zákona předloženého Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Stávajícím stavem dle novely č. 356/1999 Sb. vzniká nerovnost mezi tzv. starými a novými živnostenskými listy, kdy nařízení vlády umožňuje pod původní činnost přiřazovat další, a to i na rozdílné činnosti. V tisku č. 991 je ve zvláštní části uveden příklad na předmětu podnikání "úklidové práce", kde dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb. se tento předmět promítá do více oborů a vzniká tím chaos a jakási promíchanost. Může dokonce nastat situace, že stará živnostenská oprávnění musí být nahrazena více oprávněními, jelikož má podnikatel na ně nárok. Ale co když nebude chtít všechna oprávnění, co nastane? Zanikají ze zákona, nebo podnikatel musí ihned žádat o jejich zrušení?

Další problémy mohou nastat tehdy, když se nahrazení živnostenských oprávnění nevydaří, a tedy zda zanikne ze zákona, nebo co se stane, nedojde-li k dohodě mezi podnikatelem a živnostenským úřadem. Výměna je jistě náročná práce pro živnosti volné, a proto navrhovatelé tisku č. 978 navrhují zrušení obou nařízení a pro řešení situace po jejich zrušení navrhují přechodná ustanovení.

Závěrem doporučuji sněmovně, aby oba tisky propustila do druhého čtení a případné pozměňovací návrhy aby se dotýkaly jen dané problematiky bez navrhování dalších komplikujících situací. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Vzhledem k času, který máme do 13. hodiny, budu velmi stručný. Máme před sebou tisky 991 a tisk 978. Jeden uvedl pan kolega Doležal, druhý pan kolega Němec a byla k nim pochopitelně předložena stanoviska vlády. Byla tady dokonce ta stanoviska i určitým způsobem diskutována. Já k oběma tiskům navrhuji návrh na zamítnutí v duchu návrhu vlády a v případě, že by tento návrh neprošel, tak potom podmíněně návrh vrátit navrhovateli k dopracování, a to samostatně k tisku 991 a samostatně k tisku 978. Žádám oddělené hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se někdo další? Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, přítomní členové vlády, dámy a pánové. Když jsem si přečetla stanovisko vlády k návrhům, k oběma návrhům, které tu byly předloženy, a v obou případech se jedná o poslanecké návrhy a poslanecké iniciativy, nabyla jsem dojmu, že jde o jakýsi právní spor o výklad možných legislativních pravidel a že se v podstatě jedná o spor o právníky. Ono tomu tak ve skutečnosti není. Pravda je taková, že stávající úprava zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění, a to zejména po poslední úpravě provedené zákonem č. 356/1999 Sb., a navazující nařízení č. 209/2001 Sb. je úprava, která je likvidační pro celou řadu podnikatelů a je přímým útokem na svobodu podnikání v České republice.

Nová úprava nejen zpřísňuje podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro nové žadatele, ale také dodatečně stanovuje nové, další podmínky, za kterých je možné podnikat, pro ty, kteří již dlouhou dobu úspěšně podnikání provozují. Úspěšně rozumím, jsou to podnikatelé, po jejichž službách je poptávka a kteří plní veškeré své povinnosti vůči státu. Přesto za těchto nových podmínek řada z nich musí přestat podnikat, a já se ptám proč. Navíc nový podrobný katalog živností volných nikdy nemůže být úplný a vyčerpávající a ve skutečnosti praxe momentální živnostenských úřadů je taková, že celou řadu probíhajících živností, na které existovala dosud živnostenská oprávnění, podřazují zcela uměle pod příslušnou kolonku příslušného katalogu a ve skutečnosti pod úplně jiné kategorie podnikání, které se skutečnou činností konkrétního podnikatele nesouvisejí. Já se ptám, není-li to náhodou záměr, protože připomínám, že jsme nedávno projednávali také novelu trestního zákona a v rámci této novely trestního zákona vláda navrhovala, aby sazby za tzv. nepovolené podnikání v České republice byly zvýšeny z jednoho roku - napřed na dva a posléze až na tři roky.

Je to velké přitvrzení podmínek a ústavně právní výbor tento návrh nepřijal a doufám, že ho nepřijme také sněmovna. Navrhovatelé v případě podání tohoto návrhu na úpravu trestního zákona v paragrafu, jenž se týká nedovoleného podnikání, argumentovali tím, že se jedná o takové podnikání, na které neexistuje žádné oprávnění. Ale já se ptám, dokáže-li příslušný soud, že podnikatel ve skutečnosti vykonává jinou činnost, než na kterou je mu podle nového vládního nařízení uměle vydáno oprávnění. Nebude se náhodou také dopouštět skutkové podstaty tohoto trestného činu?

Proto vás prosím, abyste celý problém vnímali čistě v racionální rovině a abyste propustili oba tyto návrhy do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Jak se ukázalo v rozpravě, tím, že pan poslanec Starec podal návrh na zamítnutí, se ukázalo, že zřejmě je třeba záměr předkladatelů vysvětlit lépe a použít ještě některé další argumenty, které v úvodním slovu nezazněly. Přiznám se, že jsem se domníval, že vláda stejně jako skupina poslanců si v období mezi stanoviskem vlády, u kterého jsme si vědomi, že bylo negativní, a dnešním projednáváním uvědomila, že to, co se snaží skupina poslanců řešit, je opravdu problém, a že vláda alespoň určitým kooperativním postojem k této novele si přizná svou odpovědnost za nekvalitní a problémy způsobující, vážné problémy způsobující velkou vládní novelu živnostenského zákona.

Musím říci, že skupina poslanců si svou odpovědnost uvědomuje, a právě proto s touto novelou přichází, protože minimálně řada z nás předkladatelů pro ten živnostenský zákon hlasovala. Já se k tomu přiznávám, řada z nás. Řada z nás, někteří z nás pro tento živnostenský zákon hlasovali. Já se k tomu přiznávám a říkám - obcházel jsem zpravodaje jednotlivých klubů, obcházel jsem předkladatele tohoto návrhu, tohoto vládního návrhu zákona, pana ministra Grégra a upozorňoval jsem na problémy, které vzniknou s aplikací katalogu živností, s překotnou výměnou živnostenských oprávnění a navíc v souvislosti s tím, že od 1. ledna 2003 se připravuje - s účinností od 1. ledna 2003 se připravuje velká novela živnostenského zákona, resp. novela živnostenského zákona, která by měla být plně slučitelná s právem Evropských společenství. Já se proto ptám - zavede nám tato další novela změnu živnostenských oprávnění, další výměnu? Budeme mít nyní tříleté přechodné období, budeme živnostenské listy vyměňovat poprvé, a v době, kdy toto přechodné období akorát skončí a živnostenské listy budeme mít vyměněny, tak začneme po 1. lednu 2003 znovu?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP