(12.50 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Ptám se, zda je to záměr pana poslance Starce, resp. vlády, která k tomuto návrhu dala negativní stanovisko. Ptám se z toho důvodu, že v původním záměru vlády, novely živnostenského zákona, která by měla být účinná od 1. 1. 2003 - je asi zjevné, že tato vláda již nestihne Poslanecké sněmovně ji předložit - bylo, že například zmizí ze živnostenského zákona všechny koncesované živnosti. S tím samozřejmě bude spojena další výměna živnostenských listů, protože právo Evropských společenství nezná koncesované živnosti. Přiznejme si, že fakticky, de iure ano, ale de facto nikoli, nezná koncesovanou živnost ani české právo, protože koncesované živnosti jsou vykládány tak, resp. úřady postupují tak, jako by se jednalo o činnost nárokovou. Splní-li žadatel stanovené podmínky, má nárok na vydání koncesní listiny. Tímto způsobem probíhá praxe živnostenských úřadů v České republice. Takže já považuji za správný záměr, aby koncesované živnosti ze zákona o živnostenském podnikání zmizely a byly přeskupeny do vázaných živností, což se může projevit i dalším přeskupováním mezi živnostmi volnými a vázanými.

Je pravda, že v posledních záměrech vláda zřejmě upustila od toho velkého, ambiciózního návrhu rekodifikace živnostenského práva, a pokud máme informace, tak se na ministerstvu připravuje skromnější novela. Nicméně s těmi otázkami, o kterých jsem hovořil a které jsou předmětem právní úpravy Evropských společenství, se bude muset jistě vypořádat, a tato novela přinese další nároky na výměny živnostenských oprávnění.

Já si proto myslím, že není správné tyto dva návrhy zákonů zamítat. Hovořil jsem o tom, že jsem připraven obhajovat tento návrh ve výborech. Bohužel nemám možnost zde argumentovat proti důvodům pro zamítnutí návrhu pana kolegy Starce, protože podle mého názoru žádné argumenty, se kterými by bylo možné polemizovat, neuvedl.

Já ještě silněji - a to už bude konec mého vystoupení v obecné rozpravě - ocituji další část ze stanoviska Parlamentního institutu k polemice o ústavnosti vládního znění živnostenského zákona. Nařízení č. 209/2001 Sb. stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení. Zde jde nikoli o omezení podnikání, ale o stanovení podmínek podnikání v tom smyslu, že činnost v rámci těchto živností mohou vykonávat jen kvalifikované osoby. Podle názoru Parlamentního institutu jde o závažnou podmínku pro výkon povolání nebo činností jak živnostníka, tak i jeho zaměstnance, kterou by měl jednoznačně na základě čl. 26 Listiny stanovit přímo zákon, nikoli tedy vládní nařízení. Podle novely zákona je podnikatel omezován ve svém základním právu pouze nařízením vlády, což není přípustné.

Dále se stanovisko opírá o judikaturu Ústavního soudu, s tím, že Ústavní soud u práva na podnikání zastává názor, že meze základního práva je možno stanovit na základě zákona a v jeho mezích, nikoli podzákonnými právními předpisy.

Dámy a pánové, já jsem se pokusil přesvědčit vás o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a polemizovat s nevyřčenými argumenty pana poslance Starce. V tuto chvíli vám v rozpravě děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Pane předsedo, já jsem teď chtěl přerušit rozpravu na polední přestávku, protože nutně máme organizační výbor. Proto přerušuji rozpravu a budeme pokračovat ve 14 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP