(14.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Nezazněl žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám opět přihlášku pana kolegy Vojtěcha Filipa. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, budu stručný, resp. budu číst pouze změny, které by připadaly v úvahu, včetně těch, které mohou pro někoho být nepřijatelné z pohledu současné přijaté novely Ústavy České republiky.

Zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákonů pozměňujících, navrhuji změnit takto.

V § 11 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

2. V § 57 odst. 1 písm. a) se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

3. V § 57 odst. 2 se druhá věta zrušuje.

4. V § 64 odst. 10 v uvozovací větě za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

5. V § 64 odst. 2 se v uvozovací větě za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

6. V § 64 odst. 3, 4 a 5 se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

7. V § 66 se vkládá nový odstavec, který bych označil 1, který zní: "Návrh může být podán pouze do tří let ode dne, kdy byl vyhlášen zákon nebo jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž účinnost se navrhuje zrušit." Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

8. V § 66 odst. 2 se slova "jejichž zrušení je navrhováno" nahrazují slovy "jejichž účinnost se navrhuje zrušit".

9. V § 67 odst. 1 a 2 se slova "jejichž zrušení je navrhováno" nahrazují slovy "jejichž účinnost se navrhuje zrušit".

10. V § 69 odst. 1 se slova "jejichž zrušení je navrhováno" nahrazují slovy "jejichž účinnost se navrhuje zrušit".

11. V § 70 odst. 1 se slova "se zrušují dnem, který v nálezu určí" nahrazují slovy "pozbývají účinnosti dnem vyhlášení nálezu".

12. V § 78 odst. 2 se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

13. V § 70 odst. 2 se slova "která Ústavní soud zruší" nahrazují slovy "jejichž účinnost Ústavní soud zruší".

14. V § 70 odst. 3 se slovo "platnosti" nahrazuje slovem "účinnosti".

15. Za § 70 se vkládá nový § 70a, který zní - protože je označen nový § 71, tak jsem ho nazval 70a:

"1. Právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení, o nichž rozhodl Ústavní soud ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) ústavy a podle § 70, pozbývají účinnosti dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu.

2. Orgán, který je povinen uvést dotčený právní předpis do souladu podle čl. 87 odst. 2 ústavy, je vázán právním názorem vysloveným v nálezu Ústavního soudu.

3. Zánik platnosti právního předpisu nebo jeho některých ustanovení, které pozbyly účinnosti podle odst. 1, nastává nejpozději po uplynutí devíti měsíců od vyhlášení nálezu Ústavního soudu, pokud v této lhůtě nenabyl účinnosti právní předpis, kterým se dotčený právní předpis nebo některé jeho ustanovení mění nebo ruší."

16. V § 71 odst. 1 se slova "byl zrušen" nahrazují slovy "pozbyl účinnosti".

17. V § 71 odst. 2 slova "který byl zrušen" se nahrazují slovy "jehož účinnost byla zrušena".

18. V § 71 odst. 3 se slova "kdy byly zrušeny části právních předpisů, popř. některá jejich ustanovení" nahrazují slovy "kdy byla zrušena účinnost některých ustanovení právních předpisů".

19. V § 74 se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

20. V § 78 odst. 1 a 2 se za slovo "zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

21. V § 118 se za slova "návrh na zrušení" vkládá slovo "účinnosti".

"II. Návrhy na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu nebo jejich jednotlivých ustanovení, o nichž Ústavní soud nerozhodl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za návrhy na zrušení účinnosti podle tohoto zákona."

Potom je otázka, kdy by platila tato novela, to ponechávám na návrhu, který předložila vláda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod č. 19, to je

 

19.
Návrh poslanců Petra Nečase, Miloše Titze, Pavla Severy, Františka Ondruše
a Václava Franka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
/sněmovní tisk 992/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 992/1 a prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, byla provedena zcela nová úprava služebního poměru vojáků z povolání včetně právní úpravy výsluhových náležitostí. Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, přiznával při splnění stanovených podmínek vyplácení výsluhového příspěvku od propuštění ze služebního poměru po dobu jednoho roku, jestliže voják konal službu kratší než deset let, po dobu dvou let, jestliže voják konal službu v ozbrojených silách po dobu nejméně deseti let, avšak kratší než dvacet let, a do šedesáti let věku, jestliže voják z povolání konal službu v ozbrojených silách nejméně dvacet let. Nejvyšší výměra byla tímto zákonem stanovena na měsíčně 130 % částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro stanovení výpočtového základu pro vyměření důchodu z důchodového pojištění, která činila ke dni účinnosti zákona 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, maximálně 7930 Kč.

Při souběhu výsluhového příspěvku s příjmem z výdělečné činnosti nebo příjmy, jež nahrazují výdělek, se výsluhový příspěvek nekrátil, a pokud uživatel výsluhového příspěvku byl zaměstnán po splnění nároku na starobní důchod, zvyšoval si jeho procentní výměru. Při souběhu výsluhového příspěvku se starobním, plným invalidním nebo částečným invalidním důchodem náležel vojákovi z povolání podle jeho volby, a to až do šedesáti let věku, buď příspěvek, nebo důchod.

Nově přiznaný výsluhový příspěvek podle zákona 221/1999 Sb. není již tímto způsobem stanoveným v zákoně 76/1959 Sb. omezen. Jeho omezení je stanoveno pouze 55 % průměrného měsíčního hrubého platu vojáka z povolání, a koná-li voják službu zvláštní povahy nebo službu zvláštního stupně nebezpečnosti, tak až 60 % jeho průměrného měsíčního hrubého platu.

Poskytování výsluhového příspěvku po dobu dvou let od vzniku nároku na starobní důchod zabezpečuje poživateli výsluhového příspěvku v tomto období možnost výdělku bez omezení jeho výše. Z uvedeného vyplývá, že nově přiznané výsluhové příspěvky jsou vzhledem k omezení vázanému na určité procento průměrného měsíčního platu poskytovány ve vyšších částkách než příspěvky přiznané podle zákona 76/1959 Sb., u kterých do dne účinnosti nového zákona 221/1999 Sb. nenastal zánik nároku na výsluhový příspěvek z důvodu dovršení šedesáti let věku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP