(15.00 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Ve druhé řadě se z toho financují například havárie, potom provoz a v podstatě to, co zbude, teprve je na investice. Myslím si, že tento trend je velice špatný, protože tím, že příjmem fondu je také příjem z Fondu národního majetku, tak se v podstatě dostáváme k tomu, že z Fondu národního majetku hradíme někdy i například mzdy Českým drahám. Myslím, že to je velice špatný trend. Byli jsme toho svědky například při rozdělování posledního balíku 3,6 mld. Kč z Fondu národního majetku, kdy nešla ani jedna koruna do investic. To je hlavní nedostatek fondu.

Dalším nedostatkem je, že dostáváme v příjmech peníze v určitých balících a jsou období, kdy hradíme pouze provozní náklady, které musíme hradit, aby lidé dostali mzdy, a zhotovitelé děl na dopravní infrastruktuře dlouho čekají na zaplacení svých faktur. Fond dopravy nemá vyrovnané měsíční cash flow a musí nakonec uvažovat nad půjčkami, aby vlastně vyrovnal svoji platební schopnost. To je další nedostatek dnešního stavu.

Proces schvalování financí, provozu a údržby se dostává tak daleko, kdy si kraje určí při dnešním vlastnictví silnic druhé a třetí třídy, které by chtěly opravovat, a přitom nejsou tím rozhodujícím orgánem, který o tom rozhoduje. Rozhoduje o tom napřed výbor fondu, pak vláda, a pak dokonce sněmovna, a nikde není napsáno, že se v kraji bude opravovat to, co si kraj původně určil.

Teď jsem popsal v rychlosti to, co považuji za nedostatek stávajícího stavu. Jak by se tyto nedostatky daly odstranit. Myslím si, že nedostatky by se v převážné míře daly odstranit tím, že by fond dopravní infrastruktury přestal hradit provoz a údržbu. Stal by se jenom investičním fondem. Nemohlo by se pak stávat, že by například docházelo k tomu, o čem už jsem mluvil, že peníze z Fondu národního majetku jdou do provozu. To je rozhodující změna.

Také jsou tam další úpravy, například vytvoření polštáře pro to, aby fond mohl průběžně platit svým dodavatelům a aby nezakládal problémy druhotné platební neschopnosti.

Další věcí, která se tam může ještě objevit, která tam sice není obsažena, ale bylo by dobré ji dopracovat ve druhém čtení, a sice vyřešit problém, kdyby sněmovnou nebyl rozpočet fondu schválen, to znamená nějakým způsobem ošetřit rozpočtové provizorium.

Poslední věc, kterou bych uvedl, je definice rozpočtových opatření, která by mohla být přímo v zákoně, aby se potom výbor nedohadoval, co se má započítávat do rozpočtových opatření a co nemá.

Stanovisko vlády pro tento návrh je zamítavé. Já bych chtěl okomentovat ty body, které jsou ve stanovisku uvedeny.

Píše se tady, že ve financování dopravní infrastruktury by došlo k rozporu se záměry, pro které fond byl ustaven. Já bych se rád zeptal, jaké záměry vláda měla, když ne ty, aby právě probíhaly investice v dopravní infrastruktuře a aby byly řádně placeny. Návrh není doprovázen příslušnou delimitací příjmů z fondu. V minulosti nás stála doprava asi 30 mld. Kč ročně ze státního rozpočtu. Pro rok 2001 se zachovalo zhruba 30 mld. s tím, že 20 mld. byly vlastní příjmy z daňových příjmů a poplatků a přes 10 mld. bylo stanoveno z Fondu národního majetku. Tímto způsobem vlastně doprava uvolnila 10 mld. Kč ve státním rozpočtu a tuto mezeru celkem ochotně zaplnily všechny ostatní resorty. Myslím si, že stejným způsobem by se tato částka měla vrátit i do státního rozpočtu, aby se z toho daly financovat provoz a údržba, a není důvod k delimitaci z fondu dopravní infrastruktury.

Dále vláda nesouhlasí ani s vyloučením financování výdajů spojených se zajištěním dluhové služby. Tady musím říci, že jsem trochu překvapen. Myslím si, že to je starší náhled, protože již na rok 2002 dluhová služba je skutečně vyloučena z fondu dopravní infrastruktury.

Pak se tady říká, že by došlo ke zrušení podřízenosti fondu Ministerstvu dopravy. Já si myslím, že tomu tak není, protože předseda výboru fondu je pořád ministr dopravy.

Nebudu to všechno komentovat. Píše se tady také něco proti rezervnímu fondu, který jsem tam napsal jako polštář pro vyrovnávání cash flow. Pro mne není důležitá forma, jestli to bude fond, jestli to bude rezerva, jestli to bude cokoli. Důležité je, aby polštář existoval a aby dodavatelé dostávali včas placené příslušné faktury.

V závěru bych uvedl, co s fondem můžeme dělat, aby splnil představy, které jsme do něho vkládali. Buď ho můžeme zrušit a můžeme používat starou metodiku a byli bychom na tom zhruba stejně, nebo za b) bychom fond nechali tak, jak dnes je, ale s nedostatky, o kterých jsem mluvil, nebo za c) můžeme přehodnotit jeho cíle tak, jak je uvedeno v návrhu.

Rád bych přesvědčil tuto sněmovnu, že c) je správně, a požádal bych o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega František Vnouček.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednávaný návrh zákona poslance Karla Sehoře a dalších, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, sněmovní tisk č. 993, je zaměřen na úpravy některých ustanovení výše uvedeného zákona. Pro dokreslení bych jen uvedl, že předkladatel se v návrhu snaží vyřešit zejména některé problémy spojené s podřízeností Státního fondu dopravní infrastruktury Ministerstvu dopravy ČR, dále se pak snaží vyvést z fondu financování oprav a údržby silnic a dálnic a údržbu cyklistických stezek, upřesňuje ustanovení týkající se fondem sjednávaných úvěrů a výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, dále pak se snaží upravit pořadí v příjmech Státního fondu dopravní infrastruktury vytvořením rezervního fondu do výše 5 mld. a ustanovení týkající se tvorby rozpočtu a jeho projednávání, kde zároveň i zařazují níže definovaný § 5a) týkající se rozpočtových opatření. Zároveň i v návrhu se upravuje § 9 týkající se činnosti dozorčí rady fondu.

Po posouzení tohoto návrhu bych chtěl uvést, že určitě vychází ze zkušeností pana poslance Karla Sehoře jako předsedy dozorčí rady fondu, které z činnosti tohoto fondu za uplynulé období získal. Po prostudování stanoviska Ministerstva dopravy a spojů ČR a stanoviska vlády ČR k tomuto sněmovnímu tisku, které je nesouhlasné, musím však konstatovat, že stanoviska v nich uvedená mají svá opodstatnění. Jako příklad bych uvedl, že předložený návrh novely zákona ve své podstatě omezuje rozhodování Ministerstva dopravy a spojů ČR jako orgánu státní správy zodpovědného za rozvoj dopravní infrastruktury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP