(15.20 hodin)

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych využil příležitosti předložené novely zákona a položil důkaz této sněmovně o tom, že v tomto státě není rovnoprávnost mezi jednotlivými samosprávami.

Po roce 1989 byly převedeny místní komunikace a s nimi spojené stavby, jako jsou mosty a mostky, na samosprávy obcí. V loňském roce, resp. v letošním jsou převáděny silnice druhé a třetí třídy na samosprávy krajů. Faktem však zůstává, že investice na těchto silnicích druhé a třetí třídy, které jsou převáděny do majetku krajů, jsou hrazeny prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, kdežto investice do místních komunikací a s tím spojených staveb jsou mimo tento fond, jsou mimo jakékoliv státní peníze, jsou mimo jakékoliv státní programy. Tyto investice bohužel musí hradit samosprávy obcí a jsou to investice nemalé. Čili jestliže zde dnes někdo hovoří o zanedbanosti dopravní infrastruktury, neměl by vynechávat dopravní infrastrukturu spojenou s místními komunikacemi a se stavbami, které s tím souvisí. Zanedbanost těchto staveb, této dopravní infrastruktury je rovněž taková, protože rozpočty měst a obcí nedovolují financovat takto rozsáhlé investice.

Z tohoto důvodu chci avizovat, že pokud projde dnes předkládaný návrh, budeme se snažit předložit takový pozměňovací návrh, který by vytvářel program, nový program v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury, podle kterého by bylo možné použít alespoň část státních finančních prostředků na hrazení nákladů, resp. investic spojených s rekonstrukcí zanedbané sítě místních komunikací a staveb s nimi spojených.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Přihlášku avizoval také pan navrhovatel.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, já bych snad jenom stručně zareagoval na některé příspěvky. Dost dobře nevidím důvod, proč si ministr dopravy stěžuje na snížení vlivu ministerstva na fond dopravy. V podstatě nepředpokládám nic jiného, než že věci, které se komunikují mezi fondem a ministerstvem, že by měly být soustředěny na ministerstvu v jedněch rukou, a aby nedocházelo zbytečně k vícekolejnosti a k problémům. O nic víc mi nejde a není to skutečně rozhodující.

Dále jsem docela rád, že pan ministr mluvil o tom, že i výbor se bude snažit o vytvoření nějakého menšího polštáře, nějaké rezervy. Myslím, že potom ale neškodí, když bude zakotvena i v zákonu. Řekněme, že není problém tam v nějakém časovém sledu naskládat peníze v určitém čase, že není nutné, aby ty peníze se tam objevily hned v jednom roce. Také bychom se mohli bavit nad výší té rezervy.

Souhlasím s tím, že je kardinální otázkou tohoto návrhu převod peněz z dopravy, nebo převod kompetencí, oprav a údržby na kapitolu 327 ministerstva dopravy. Nemyslím si ale jako kolega Vymětal, že by mělo docházet k nějaké delimitaci, a že to tedy není možné. Já se tedy divím, že když vznikal fond dopravy, že nekřičel stejně tak, že jsme přišli o peníze ze státního rozpočtu. Je to prostě adekvátní tomuto procesu. Vrátili bychom se jenom do státního rozpočtu, který jsme zaujímali předloni a v letech předtím. Čili odmítám mluvit o tom, že by vlastně mělo dojít k nějaké delimitaci, prostě vrátit těch 10 miliard korun nebo možná 12, 14 miliard korun zpátky do státního rozpočtu a tam se ty peníze, tak jak se uměly ztratit, tak by se měly umět najít. Ale nemyslím to tak, že by na tu infrastrukturu najednou peníze přibyly ve fondu dopravy. Myslím si, že by se tím ulehčilo Fondu národního majetku. Vždyť všichni víme, v jakém stavu Fond národního majetku je. On má taky svoje problémy. Čili výše rozpočtu fondu dopravy by zůstala zhruba na 40 miliardách a jenom by se ulehčilo ne fondu dopravy, ale Fondu národního majetku.

Souhlasím s tím, že rozpočtové provizorium - na to jsme zapomněli a novela to skutečně neřeší. Myslím si, že právě v rámci druhého čtení taková věc by tam šla upravit.

Příspěvek pana poslance Urbana mi nedělá žádný problém. Myslím si, že takový program by vůbec neškodil tomu zákonu.

Snad jsem na nic nezapomněl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Karel Vymětal se ještě přihlásil do obecné rozpravy v rámci prvého čtení tohoto návrhu zákona.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Přece jenom musím reagovat na to, co říkal kolega Sehoř. To nemyslel doufám vážně, protože samozřejmě jsem nemohl křičet, když vznikal Státní fond dopravní infrastruktury, neboť silnice druhé a třetí třídy byly v majetku státu. Tak proč bych křičel? Ale dneska je předáváme do majetku krajů, to je přece něco úplně jiného. A v tom je problém. Ten je třeba dořešit. Dořešme ho ve výboru a pak přijďme do sněmovny s řešením, a já si myslím, že nemůže být problém. A pokud to nebudeme řešit, tak problém samozřejmě může vzniknout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu navrhovateli, i když soudím, že jeho poslední vystoupení vlastně bylo jakýmsi shrnutím rozpravy. Nyní pan zpravodaj.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jen bych zopakoval to, co jsem v rozpravě přečetl. Dávám návrh na zamítnutí předloženého návrhu. V případě, že neprojde, na vrácení navrhovateli k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže podmíněný návrh, dobře. Zazněly dva návrhy, resp. jeden návrh, druhý podmíněný návrh, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Nejprve tedy návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 53. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 124 pro návrh 50, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Pan zpravodaj předložil ještě podmíněný návrh: nebude-li přijat návrh na zamítnutí, potom vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Na žádost pléna vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Na základě připomenutí, abych více gongoval, tak více gonguji. Rozhodneme o návrhu na vrácení.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 54. Ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 151 přítomných poslanců pro návrh 61, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nikdo.

Zahájil jsem hlasování, které prohlašuji za zmatečné, neboť jsem nepostřehl přihlášku pana kolegy Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Chtěl jsem ještě navrhnout rozpočtovému výboru, poněvadž se jedná o peníze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro, přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro návrh 144, proti 2. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP