(15.50 hodin)
(pokračuje Klas)

Mohu tady jmenovat bývalého krajského zástupce doktora Ctirada Löffelmanna, který raději odstoupil z funkce, než aby podstoupil proces prověřování své osoby.

Navrhuji, aby se navrhovatelé zamysleli nad tím, zda by nebylo logičtější složit tento orgán z lidí fundovaných, prověřených, například ve složení zástupce Poslanecké sněmovny, zástupce Senátu a zástupce vlády. Rozhodně ne státní zástupci.

Složení tří je málo. Vezměte si, jak vypadala "Baštova komise". Měla sedm členů a rozhodování probíhalo tak, že o lidech, kteří dopadli špatně v rámci lustračního zákona, se hlasovalo v poměru 4 : 3, jestli byl spolupracovník s StB, nebo nebyl, nebo 3 : 4. To není možné. Buď je to 0 : 7, nebo 7 : 0. V zákoně, který kolegové navrhují, je řečeno, že stačí dva hlasy ze tří, aby člověku byla zrušena negativní prověrka.

Jsem zásadně proti tomu, aby orgán tří státních zástupců měl pravomoc rušit výsledek prověrky, na které pracují všechny zpravodajské služby tohoto státu, které nesou hlavní odpovědnost za to, jestli člověk bude prověřen, a Národní bezpečnostní úřad.

Navrhuji, aby byla jediná pravomoc, pravomoc vrátit NBÚ k novému prošetření, nikoli zvrátit proces prověřování. Vedlo by to k zavření NBÚ, protože by to byl zbytečný úřad. Je nutno řešit pravomoci ředitelů zpravodajských služeb. Nebavíme se vůbec o tom, že ředitelé zpravodajských služeb rozhodují s konečnou platností o osudech svých podřízených, ať už se jedná o BIS, o českou rozvědku, o vojenské služby. Tímto zákonem to není řešeno. Považuji to za zásadní nedostatek. Lidé nemají odvolání. Dnes jste se mohli v novinách dočíst, že Mgr. Toman, bývalý příslušník BIS, musel táhnout svůj spor až k Ústavnímu soudu, který naštěstí vyhrál.

Připadá mi nepřijatelné, aby takovéto pravomoci byly zaklíněny do této novely.

Na kladné vyřízení prověrky, ať už fyzických, nebo právnických osob, firem, nemá žádný občan této země právní nárok. Znamená to, že kdo se nechá prověřit, musí počítat s tím, že dopadne dobře, nebo špatně, a ne si pokaždé stěžovat, že když dopadnu špatně, odvolám se ke třem státním zástupcům, případně k soudu, tam properu špinavé prádlo zcela veřejně, které souvisí s přísně utajovanými skutečnostmi, a dostanu osvědčení na stupeň T nebo přísně tajné. Myslím, že osvědčení je exkluzivní papír, který patří lidem, kteří se pohybují v exponovaných povoláních, a to jak v oblasti vnitřní, tak vnější bezpečnosti.

Rád podpořím tuto novelu, ale za předpokladu, že tam budou tyto logické věci, které jsem zde přednesl. Jinak takto předložená novela nemá smysl, nic neřeší, maximálně řeší osobní problémy některých lidí. Navrhuji, aby byl tento návrh propuštěn do druhého čtení, ale zcela zásadně přepracován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo požádal kolega Ondruš. Omlouvám se, pane poslanče, s faktickou poznámkou ještě předtím pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Žasnu nad tím, co jsme tady slyšeli, protože to vypadá, že kolega Klas žil v naprosto jiné zemi celých dvanáct let než my všichni. Pamatujeme se, že ve Federálním shromáždění komise, která lustrovala, byla složena z lidí, kteří dostali do rukou obrovskou moc, měli málo soudnosti, a hlasovala také v poměru 6 : 5. Skandalizovalo se veřejně, s televizním přenosem a byly zničené celé rodiny. Myslím, že konečně bychom měli pochopit, že tato země má naprosto jiné starosti, než se zabývat spiknutím neschopných proti zbytku národa.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za faktickou poznámku. Pan kolega Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci rozpoutávat debatu, neboť jsme se shodli se všemi vystupujícími, že návrh zákona je zralý na to, aby byl propuštěn do druhého čtení. Rád bych odpověděl na některé poznámky kolegovi Klasovi.

Zvolili jsme kolegium státních zástupců právě proto, že to nejsou osoby určené ze zákona, a tudíž musí procházet prověrkou. O počtu můžeme polemizovat, ale domníváme se, že je dostatečný. V žádném případě ale navrhovatelé nesouhlasí s tím, aby toto kolegium pouze navracelo k novému prošetření řediteli úřadu. Je to v přímém rozporu s nálezem Ústavního soudu, který říká, že to musí být nezávislý orgán, zpravidla soud.

Ještě k novele jako celku. Novela samozřejmě nemůže vyřešit všechny problémy spojené se zákonem 148 a s jeho aplikací. Nicméně si děláme ambici na to, abychom takzvaně ošetřili největší dopad zákona č. 148 na fyzické a právnické osoby, zejména na fyzické osoby, a tím poskytli čas k tomu, aby zákon jako celek byl znovu otevřen, důkladně zvážen a řádně přepracován v následujícím volebním období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do rozpravy nemám, rozpravu končím. Domnívám se, že můžeme přistoupit k návrhu na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Nemá. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 58. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 153 pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji panu navrhovateli a zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

22.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb.,
zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb.,
zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb.,
zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1002/1. Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, je na mně, abych jménem skupiny předkladatelů předložila a posléze obhajovala návrh zákona, jímž se mění zákon o správě daní a poplatků a další zákony uvedené v záhlaví a která není ve skutečnosti ničím jiným, žádnou zásadní ani ne daňovou reformou a ani ne zásadní daňovou úpravou, ale jen promítnutím potřebných změn, které mají za cíl zprůchodnit zákon o konkursu a vyrovnání, resp. nové instituty, které jsme přijali s účinností od 1. května 2000, a jejich promítnutí do daňových zákonů. Nic více a nic méně.

Zákon o konkursu a vyrovnání přivedl na svět nový institut takzvaného předčasného správce konkursní podstaty. Přestože před námi stojí rekodifikace úpadkového práva jako celku, počítá se dále s tímto institutem. Vláda neučinila do dnešního dne žádné kroky, které by provázely nové znění zákona a připravované znění zákona, které je v těchto bodech v souladu se stávajícím zněním, s daňovými zákony, a proto je tak činěno poslaneckým návrhem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP