(16.10 hodin)
(pokračuje Exner)

Vláda říká, že jinou úpravou podmínek, které umožní lepší odborovou organizovanost příslušníků Policie ČR, se zabývá a připravuje ji. Skutečně jsme v současné době dostali sněmovní tisk 1154, návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde se také řeší tato otázka. Musím říci, že mě potěšilo, že tam je úprava podmínek umožňující vykonávání práv odborů stanovena poněkud jinak než v dosavadním zákoně, a řekl bych lépe, spíše šířeji, avšak není žádná úprava umožňující lepší odborovou organizovanost. Naopak vláda přechází na pojetí, které jsme my navrhli, a žádná kvotace, žádná nezbytná reprezentativnost se v novém zákoně nestanovuje.

Protože projednávání nového návrhu zákona bude mít svůj čas, a tomu je přizpůsobena i účinnost zákona, domnívám se, že nic nebrání tomu, abychom námi navržený návrh zákona přijali, a to i ve zkráceném řízení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám přednesl zpravodajskou zprávu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, ve znění pozdějších předpisů, předloženému poslanci Exnerem a Štraitem. Předkladatelé navrhují Poslanecké sněmovně změnu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR. Navrhují změnu zákona v hlavě X., která definuje vztahy policie a odborových orgánů. Zde předkladatelé navrhují vypustit ze zákona § 143, který zní, že předcházející paragrafy zákona definující vztah policie a odborů se nepoužijí, je-li u příslušného útvaru policie členy odborové organizace méně než 40 % policistů tohoto útvaru.

Svůj návrh odůvodňují tím, že dochází k výraznému omezení činnosti odborů v Policii ČR, poukazují na diskriminační charakter ustanovení § 143 a na ztížení práce odborů. Já s tímto důvodem zásadně nesouhlasím, protože jsem přesvědčen, že dosavadní úpravu zákona není nutné měnit a že poskytuje dost prostoru pro činnost odborů v rámci policie. Osobně se domnívám, že odborové organizace by v bezpečnostních sborech státu vůbec neměly působit, protože všechny podstatné záležitosti, které jinde řeší odborové organizace, jsou řešeny v zákonech o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Připomínám, že i v řadě zemí Evropské unie policisté nesmějí být členy žádné odborové organizace či jakékoli organizace, která má ve svých zájmech anebo v jednom ze svých zájmů kontrolu nebo vliv na platy, penze či podmínky, za jakých by měla policie fungovat.

Dovoluji si sněmovnu upozornit na stanovisko vlády k návrhu novely zákona, které vyslovuje nesouhlas s návrhem a upozorňuje předkladatele na nepřesnosti, které uvedli v důvodové zprávě k návrhu zákona. Dále bych chtěl sněmovnu upozornit, že pod bodem 66, tisk 1154, schváleného programu 43. schůze budeme projednávat vládní zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že navrhovaná novela je nadbytečná, a já v rámci obecné rozpravy navrhnu její zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Dříve než otevřu rozpravu, připomenu, proč jsem vás přivolával gongem. Je navrženo, abychom projednávali tento sněmovní tisk podle § 90 odst. 2, to znamená, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jménem poslaneckých klubů ODS, Unie svobody a KDU-ČSL vznáším podle § 90 odst. 3 námitku proti projednání zrychleným způsobem podle § 90 odst. 2 našeho jednacího řádu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tím jste zjednodušil proceduru, pane kolego. Kdo se jako další hlásí do obecné rozpravy? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pane místopředsedo, já bych v rámci obecné rozpravy navrhl zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se jako další hlásí do rozpravy? (Námitky.) Omlouvám se panu poslanci Jaroslavu Štraitovi, mám zde jeho písemnou přihlášku, takže vám uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na adresu pana předsedajícího - není možné tu kůži tak lehce prodat, za tím zákonem je určitá práce i určité záměry.

Já se zaměřím na jednu věc, na stanovisko vlády. Jádrem nesouhlasu vlády s předlohou je argumentace mezinárodními smlouvami, které dovolují, a to je pravda, aby si příslušný stát přijal úpravy v této oblasti ve vztahu k armádě, policii, k námořníkům atd., které se od obecné úpravy odchylují.

Já bych tady mohl argumentovat, a nechci z toho dělat žádné školení, argumentací, která plyne z Listiny základních lidských práv a svobod. Mohl bych citovat článek 23, neudělám tak. Vláda odmítá argumentaci Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Mohl bych citovat, nebudu citovat. Vláda odmítá argumentaci Evropské sociální charty. I to bych mohl udělat, nebudu. Mohu pokračovat několika dalšími smlouvami Mezinárodní organizace práce. Jsem si vědom, že ve vnitrostátním zákonodárství lze některá práva omezit, ale ptám se, proč je budeme u některých skupin - u některých sociálních skupin, zaměstnaneckých skupin - omezovat. Tato práva jsou běžná v zemích Evropy a my váháme, zda je třeba policii v tomto případě udělíme.

Zkušenost mi praví, že omezovat demokracii se nevyplácí. Platilo to a platí. Měli bychom to i dnes v tomto směru respektovat. Ale blýská se na časy, jak tady zaznělo už několikrát. V současné době je ve sněmovně předložen zmíněný zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů, je to předloha 1154. Bude předmětem jednání. Nebudu předbíhat. Domnívám se ale, že i tam je potřeba se nad úlohou odborů zamyslet.

Na argumenty pana zpravodaje - a věřte mi, pane zpravodaji, já se omlouvám, ne přímo - bych chtěl říci, že jsem poznal práci řady odborových centrál v západní Evropě, a praxe na západ od našich hranic je řešena ve vztahu k fungování odborů v policejních sborech. Je to celkem běžné. Za špičku bych považoval Francii, i za takový osobní vzor.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Uvidíme, jestli pan kolega Štrait přesvědčil. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Pan poslanec Exner jako navrhovatel má ještě možnost vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Václav Exner: Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k průběhu poměrně jednoduché rozpravy. Pan zpravodaj ve své zpravodajské zprávě uvedl, že zásadně nesouhlasí s tím, že by u nás v souvislosti se současným zákonem byla činnost odborů v policii výrazně omezena. Já se zde omezím na dopis předsedy Nezávislého odborového svazu Policie ČR z 26. března letošního roku, kde nám mimo jiné sděluje následující - cituji: "Díky § 143, který se vztahuje i na § 144 tohoto zákona, je výrazně omezena činnost odborů v policii a odbory tím ztrácejí smysl své práce."

Pokud jde o to, že stát má právo upravit tyto věci, je to samozřejmé, nemáme proti tomu žádnou námitku. Také náš návrh zákona nesměřuje do této oblasti. Je to tak, že u nás práva civilních odborů stanoví především zákoník práce a celá řada dalších zákonů, zatímco pro činnost odborů v Policii ČR platí právě služební zákon, který přesně v paragrafech 139 až 142 vymezuje práva odborů v Policii ČR, která se výrazně liší od obecných práv odborů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP