(16.40 hodin)
(pokračuje Janeček)

Proto chci podat oba tyto návrhy. První návrh je o tom, že navrhuji zamítnutí tohoto návrhu. Pokud nebude přijat, navrhuji, aby byl projednán ve zkrácené lhůtě deseti dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zkrátit na deset dnů. Dalším přihlášeným je pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, mám pocit, že můj předřečník se dopustil velmi elegantního posunu tématu, kterým se zabýváme, a jenom chci upozornit, že se jej dopustil zcela vědomě a že tak učinil již podruhé, nikoliv verbálně, ale skutkově, neboť když se podíváte na průběh hlasování o tomto návrhu zákona, tak zjistíte, že při návrhu na vypuštění textace z výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který mimochodem je velmi blízký poslanecké iniciativě, tak strana lidová zcela záměrně hlasovala pro vypuštění textace, aby mohla používat tuto textaci. Chtěl bych poprosit pana kolegu Voláka, kterého zde nevidím, vaším prostřednictvím, aby více přesvědčil a více apeloval ve svém klubu, neboť toto je výsledek hlasování ve sněmovně a doufám, že strana sociálně demokratická se svými kolegy si uvědomí, že někdy zdánlivé projednávání technické normy je nástrojem k cílům výrazně političtějším, než se zdá. Myslím si, že vystoupení pana poslance Janečka, které před chvílí skončilo, je toho více než důkazem.

Vážené dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych se u příležitosti tohoto zákona zamyslel nad legislativní smrští, která vyhlášku o pohřebnictví rozdělila do dvou návrhů zákona, přičemž toto se zabývá spíš pohřebnickou problematikou, zdravotnickou se bude zabývat ještě nový zákon. Legislativní smršť způsobila, že vznikl - jak to bývá zvykem ze smrští - paskvil. Očekával jsem, když jsem připojoval svůj podpis pod tuto iniciativu, že Ministerstvo zdravotnictví a koneckonců i Ministerstvo pro místní rozvoj, protože se ho to také týká, předloží návrh novely tohoto zákona prostě proto, že si to vyžaduje. Úprava, kterou kolegové předkládají, je úprava velmi kosmetická. Zákon o pohřebnictví, byť je legislativní smrští, potřebuje - to vám garantuji - úprav výrazně více, neboť ve snaze zavádět etické věci zavádí nesmysly. Jsem připraven o tom mluvit, ale říkám, že není příjemné o tom mluvit na plénu Poslanecké sněmovny, neboť zákon o pohřebnictví není o procházce růžovým sadem, ale o nakládání s ostatky pozůstalých. Myslím si, že to je spíš na jednání výborů než na jednání Poslanecké sněmovny, a mám velkou prosbu, abychom zákon pustili do dalšího čtení a dali koneckonců prostor k nápravě omylů a chyb, ať už nechtěných, nebo chtěných.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Janeček, potom paní kolegyně Emmerová.

 

Poslanec Josef Janeček: Chtěl bych upozornit pana kolegu Beneše, že nemluvil pravdu, když říkal, že jsme podporovali vypuštění této části z návrhu zákona. My jsme hlasovali proti usnesení výboru, které navrhovalo vypuštění, čili si myslím, že by bylo korektní, kdyby pan kolega přišel a omluvil se. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na faktickou reaguje pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, pan poslanec Janeček měl pravdu a já se mu omlouvám za tu část, neomlouvám se mu za to, jakým způsobem tady s námi manipuloval.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, původně jsem nemínila k návrhu novely zákona o pohřebnictví vystupovat, protože se mi zdálo, že v poslaneckém návrhu je řešen srozumitelněji než v původním přijatém zákonu fakt, který byl tak často kritizován v médiích, že by se měly snad pohřbívat části lidského těla, například amputované končetiny. Šlo však jenom o nesprávnou interpretaci původního znění, a tak předkladatelky vyjádřily to, že se pohřbívá mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, kde je jasně zdůrazněno, že se hovoří o mrtvém těle a jeho eventuálních částech.

A nyní k plodu po potratu. Poslanecký návrh to řeší tím, že plod po potratu v tomto znění zcela vynechává. V důvodové zprávě je správně argumentováno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky, kde je také vymezen pojem "potrat", takže původní požadavek ve vládním stanovisku, že by se měly různé výrazy upřesnit, tak toto splňuje vyhláška č. 11. Bohužel jsem nucena částečně toto citovat:

"Mrtvě rozené dítě nad porodní hmotnost 1000 gramů porozené po 28. týdnu těhotenství je považováno za mrtvě narozeného jedince, který obdrží rodný list, a tedy musí být pohřben. Živě narozený plod jakékoli hmotnosti, který přežije 24 hodin, je považován za porod. Obdrží rodný list a musí být pohřbený. Plod do hmotnosti 500 gramů, a nepřežije-li 24 hodin, je považován za potrat a nevyžaduje se pohřeb. Mrtvě narozený plod do hmotnosti 1000 gramů porozený do 28. týdne těhotenství je považován také za potrat a nevyžaduje se pohřeb."

Takže toto je v citované vyhlášce a není ani dokonce nutné, jak jsem se informovala v legislativním odboru, se na tuto vyhlášku odvolávat nebo ji vynechávat, prostě ta existuje a k výkonu těchto ustanovení, nyní obsažených v zákonu o pohřebnictví, prostě slouží.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Nyní musíme rozhodnout podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Připomínám, že bylo navrženo vyslovení souhlasu s tímto návrhem zákona již v prvém čtení a postupujeme při jednání podle § 90 odst. 2.

Nyní budeme hlasovat podle § 90 odst. 5. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Přednesu návrh usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1011 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 133 poslanců pro návrh 107, proti 22. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP