(16.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Tím se stává následně nehlasovatelným návrh pana kolegy Janečka na zkrácení lhůty, nicméně návrh na zamítnutí zůstává stále v hře.

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Kdo se do ní hlásí? Paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si navrhnout jednu legislativně technickou změnu, a to k účinnosti zákona. Navrhuji, aby zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 65, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 tento návrh nebyl přijat, když ze 134 přítomných se 20 vyslovilo pro a 103 bylo proti.

 

Nyní se ptám paní navrhovatelky i pana zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Lucie Talmanové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 1011, ve znění schválených úprav."

My jsme o úpravě nehlasovali, to byla chyba. Budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu paní poslankyně Talmanové, který se týká data účinnosti tohoto návrhu.

 

O tomto návrhu paní poslankyně Talmanové rozhodneme v hlasování pořadové číslo 66, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 tento návrh byl přijat, když ze 136 přítomných se 114 vyslovilo pro a 4 byli proti.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Lucie Talmanové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 1011, ve znění schválených úprav."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 67, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 tento návrh byl přijat, když ze 136 přítomných se 111 vyslovilo pro a 18 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona byl schválen.

 

Blahopřeji předkladatelkám. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

26.
Návrh poslanců Josefa Vejvody a dalších na vydání zahrádkářského zákona
/sněmovní tisk 1014/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1014/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Josef Vejvoda.

 

Poslanec Josef Vejvoda: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové, předstupuji poprvé před tuto váženou Poslaneckou sněmovnu jako jeden z předkladatelů návrhu zahrádkářského zákona, který jsme společně vypracovali na návrh Českého zahrádkářského svazu. Je to zákon velmi potřebný a jeho platnost je již v několika evropských zemích, např. v Německu, v Rakousku, Francii, ale také v Polsku a na Slovensku.

Důvody, které nás vedly, bych vám chtěl objasnit na několika skutečnostech, o kterých jsem přesvědčen, že jsou dostatečně významným argumentem.

Dne 21. srpna 2001 na mezinárodním semináři na téma Agenda 21 za účasti Českého zahrádkářského svazu bylo mj. také jednáno o přijetí tohoto zákona v České republice a o tom, jak mohou přispět i čeští zahrádkáři k jeho uvedení do praxe. Účastníci jednání přijali s potěšením, že Český zahrádkářský svaz přijímá Agendu 21 jako nedílnou součást svého dlouhodobého programu k vytvoření právních podmínek pro ochranu pozemků, na kterých v současné době působí cca 250 tisíc členů této organizace, ale zatím právními jistotami zabezpečeni nejsou.

Český svaz usiluje o řešení právních jistot pro celé zahrádkářské hnutí několikaletým úsilím o schválení zahrádkářského zákona, který předpokládá zajištění budoucnosti českého zahrádkářského hnutí v souladu s německým zahrádkářským zákonem, který nejlépe odpovídá jeho podmínkám.

Na závěr bych rád citoval několik pasáží z tohoto jednání: "Představenstvo a plénum Office International, tvořené patnácti národy, z nichž deset patří k Evropskému společenství, se připojují k názoru Českého zahrádkářského svazu, že s ohledem na dlouholetou zahrádkářskou tradici ve vaší zemi, která u vás podobně jako v jiných evropských zemích přetrvává pro lidi, kteří si přejí udržet ji pro sebe, pro svá města a pro zdravou přírodu. Proto vaše zahrádkářské hnutí zasluhuje všestrannou podporu všech, kteří o jeho budoucnosti rozhodují."

Naše stanovisko se také opírá o prohlášení bývalé generální tajemnice paní Catherine Lalumierové: "Zahrádky představují neocenitelnou vymoženost našich měst. Jsou v prvé řadě zelenou zónou a každý chápe jejich palčivou nutnost v našich městech. Už z tohoto hlediska si zaslouží pozornost místních úřadů. Nadto dávají našim občanům příležitost vykonávat užitečnou činnost. Pro mnohé je to vášeň, jejíž sociální funkce nesmí být z tohoto hlediska přehlédnuta."

Domníváme se, že by bylo vhodné postupovat podobně jako při sjednocení obou německých států, kdy ke dni účinnosti sjednocovacího zákona obdržely všechny zahrádkářské osady v NDR právní zajištění a ochranu stávajících zákonů SRN. V parlamentě k tomuto problému nevznikly žádné rozdílné názory. Rovněž spolkový zahrádkářský zákon, favorizovaný také Českým zahrádkářským svazem, byl stejně jako jeho novela v roce 1996 německým parlamentem jednohlasně přijat v zájmu zahrádkářů.

Milé kolegyně a vážení kolegové, jsme si vědomi, že tento navrhovaný zákon má jisté nedostatky, a jsem pevně přesvědčen, že ctěná Poslanecká sněmovna ve druhém čtení, o které velmi prosím, udělá vše pro zahrádkáře, aby mohli ve sdružení Office International na jejich úrovni plnit své zájmy, podílet se na plnění úkolů Agendy 21 ve prospěch řešení sociálních a ekologických problémů světa v novém tisíciletí.

Ještě jednou prosím a zároveň děkuji za propuštění tohoto zákona do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP