(18.20 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Ani toto tento návrh nesplňuje. Proto se přikláním k návrhu, o kterém jsem už hovořil před chvílí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, chtěl bych vás požádat, jestli bychom mohli ukončit rétorická cvičení, která tady slyším. Jsou opravdu hezká, ale prosím vás, jestli jste se opravdu rozhodli, že žádný návrh, který není z vaší dílny, nehodláte podpořit, řekněte to rovnou a nevykládejte tady něco jiného, než jste vykládali před rokem nebo před třemi lety. Já opravdu nevím, jestli si myslíte, že všichni jsou schopni tolik zapomínat, jako si myslíte, že jste zapomněli vy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Předseda výboru pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já si myslím, že připomínka předsedy klubu KSČM o paměti je více než signifikantní.

Prosil bych, abychom se vrátili k tomu, co máme před sebou, tedy k zákonu o obecně prospěšných bytových družstvech.

Vždy když stojím před některým zákonem, kladu si otázku, co se stane, když ten zákon bude přijat, protože to je elementární důvod ptát se na to, co se přihodí přijetím zákona, nikoliv co někdo míní, co někdo rétorickým cvičením zkouší, co někdo očekává, v co někdo věří.

Já za sebe říkám, že přijetím tohoto zákona o obecně prospěšných bytových družstvech se nestane naprosto nic. Nestane se nic nového, nepřihodí se nic zásadního, ani pan poslanec Křeček nebude moci uspokojit nájemníky v hlavním městě Praze. Já si myslím, že by bylo lepší se zamyslet nad tím, jakým způsobem opravdu zvýšit počet dostupných bytů. A tady už asi nebudu ve shodě s panem poslancem Křečkem, protože já si myslím, že regulace spočívá mj. v příliš velkém dědictví práva nájemního k bytům, ale to teď není důležité, protože to neprojednáváme.

Myslím, že tento návrh zákona, který sám ve svém obsahu říká, že pokud náhodou bude nějaký jeho pozitivní dopad, bude to v tom, že z fondu bydlení budou distribuovány nějaké prostředky, sám tento zákon říká, že se nepřihodí nic. A jestliže se nic nepřihodí, tak neslibujme, byť volby budou již velmi brzy - jestliže se nic nepřihodí, tak raději zamítněme, ať neabsolvujeme ta rétorická cvičení znovu a znovu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Pan kolega Beneš tady zmínil paměť komunistické strany. Myslím si, že je dobrá, a proto víme, že není Beneš jako Beneš.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, můžete odpovědět na dotazy, které vám byly v obecné rozpravě položeny.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedající.

Paní poslankyně Horníková se ptala, zda skutečně myslíme vážně, že to bude 536 tisíc na byt. Ano, ale rozloženo do časové řady dvaceti let, takže víme, o čem se bavíme.

Druhá věc, na kterou bych rád odpověděl, je to, že nesmí být větší příspěvek než těm, kteří si stavějí vlastnické bydlení. Pokud to bylo myšleno vážně, tak bych vás odkázal na příjmy lidí, pro které je určeno nájemní bydlení i družstevní bydlení. Prodavačka, která dělá v Carrefouru nebo někde jinde v řetězci, má 6000 Kč hrubého měsíčně a její manžel může například být nezaměstnaný. To jen abychom si trošku srovnali, kdo dosáhne na vlastnické bydlení a kdo ne. Proto je třeba, aby stát dal tolik peněz, byť za 20 let. Ti lidé nemohou bydlet pod mostem, to myslím uznáme všichni.

To, že vzniká deficit ve státním rozpočtu, není pravda, protože Státní fond rozvoje bydlení, jak všichni víme, byl koncipován tak, aby se státním rozpočtem nesouvisel. Používá jiných zdrojů.

O 540 tis. neobsazených bytů už tady byla řeč. To nejsou neobsazené byty. Nechci se opakovat. Chci jen upozornit na to, co tady nezaznělo. Jsou tam počítány i byty, které jsou v rekreačních chalupách, jsou tam počítány byty technicky nezpůsobilé, jsou tam počítány byty, ve kterých není nikdo přihlášen, což ale vůbec neznamená, že tam nikdo nebydlí, takže je to všechno trošku jinak.

Kdo bude schvalovat stanovy - rozhodně ne Ministerstvo pro místní rozvoj. Stanovy si schvalují družstevníci. To je notoricky známý fakt.

Proč ale je třeba, aby byly v určitém souladu s neziskovostí, to je zákon o veřejné podpoře. Ten, kdo chce veřejnou podporu, ať je to kdokoli, musí samozřejmě být z hlediska hospodaření transparentní. Tím už přecházím k námitkám pana poslance Hrnčíře. Myslím, že to je naprosto v pořádku, protože právě netransparentnost může být zdrojem pozdějších potíží.

Proč se nestavějí nájemní byty. Nájemní byty se stavějí. Čísla jsou samozřejmě k dispozici. Je otázka, které byty se rozestavují, které se dokončují, ale v zásadě čísla zůstávají docela stejná.

Jestli rodina bude nebo nebude mít 300 tisíc na vklad do družstva - nebude-li mít 300 tisíc na vklad do družstva, tím méně bude mít 600 tisíc, když jim nedáme vůbec nic. Nepochopil jsem smysl otázky. Pokud stát podporu nedá, tak rodina, o které já hovořím, buď bez příjmů, nebo s nízkými příjmy, nebo se středními příjmy, tím hůře dosáhne na byt, který dnes opravdu stojí 1,2 mil. Kč, a levnější to už nebude.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. I pan zpravodaj hodlá vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, já zde chci zmínit jen jednu věc, která padla z úst kolegyně Horníkové. Tento zákon neustavuje novou právnickou osobu. Tento zákon nikomu nenařizuje řídit se tímto ustanovením. Tento zákon není z kategorie sui generis. Tento zákon dává o jednu možnost více na trhu s byty, a to po svém vlastním svobodném rozhodnutí. Buď mám hypotéku, nebo mám na stavební spoření, nebo nechci bydlet, nebo mi stačí bydlet u rodičů, nebo využiji tohoto zákona, který mi dává možnost neziskového nájemního bydlení. Tam není žádné sui generis. Tento zákon nikomu nic nenařizuje.

Dámy a pánové, v rozpravě zazněl jeden jediný návrh ve dvojím provedení: podmíněný návrh na zamítnutí, a pakliže tento návrh nebude schválen, návrh na vrácení vládě k přepracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Jsou to tedy dva návrhy. První návrh na zamítnutí, a pokud nebude přijat, je tu návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 ze 153 přítomných 78 pro, 75 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP