(18.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Já v tomto ohledu nevidím rozdílu, a pokud nebude vůle sněmovny, aby to bylo součástí toho zákona, předkladatelé jsou ochotni návrh zákona natolik zúžit, aby vyhovoval integrovanému záchrannému systému a aby neměli členové záchranné Horské služby žádná oprávnění, a všechna oprávnění, která se týkají blokového řízení, aby zůstala v rukou Policie ČR. Na takovou variantu a na komplexní pozměňovací návrh jsme připraveni a také jsme ochotni o něm diskutovat v rámci druhého čtení.

Pokud jde o dopis, který přišel předsedovi Poslanecké sněmovny a který podepsal pan Milan Gracias, náčelník Horské služby, myslím 19. září letošního roku, já jsem o tom hovořil s panem Chladem, pan Gracias není už náčelníkem Horské služby, vyměnily se tam ty pozice. Samozřejmě projednání uvnitř Horské služby, projednání s těmi jednotlivými subjekty existovalo. Myslím, že těžko lze zpochybnit to, že bych já nebo kolega Kuneš či kolegyně Svobodová dělali něco, co bychom neměli konzultováno s konkrétním odborným prostředím. Podotýkám, že ta část, kterou si sněmovna vynutila, byla konzultována nikoliv pouze mnou, ale právě zástupci Horské služby na Ministerstvu financí. A to je ten případný komplexní pozměňovací návrh, který jsme ochotni přijmout.

Myslím, že to je v tuto chvíli pro druhou variantu zákona o Horské službě vše, co je potřeba sdělit Poslanecké sněmovně. Rád bych, abychom návrh zákona z těch řekl bych politických důvodů neodmítli, pokusili se nad ním zamyslet a sami si položili otázku, jestli integrovaný záchranný systém, tak jak jsme ho schválili, je ve všech jeho částech dostatečně zajištěn zákonnými normami a zda takový zákon má vzniknout. Nečiním si ambici, že tento text je jediný správný. Nečiním si ji ani já, ani kolega Kuneš, ani kolegyně Svobodová. Chceme text upřímně diskutovat ve výborech Poslanecké sněmovny a rád bych, abyste nám k tomu svým hlasováním dali možnost.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, bylo mi přisouzeno zpravodajovat nové znění návrhu zákona o Horské službě poslanců Filipa, Kuneše a kolegyně Svobodové. Jak už tady bylo řečeno, je to druhý pokus, protože první pokus pod parlamentním číslem 350 jsme projednávali zhruba před rokem a půl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já bych požádal i kolegy z vašeho poslaneckého klubu, pana kolegu Martínka: pánové, je vás tam pět a půl a děláte randál jako celá sněmovna. Děkuji.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že opravdu třeba reforma veřejné správy je pro kolegu Martínka důležitá, nicméně i Horská služba má své oblasti, které potřebuje dořešit. Ale abych pokračoval ve své zprávě.

Nynější tisk 1030 doznal určitých změn, jak už tady koneckonců uvedl můj předřečník kolega Filip. Když to zrekapituluji velice jednoduše, tento nový návrh má 23 paragrafů proti původním 20. Nový je § 5, kde se hovoří o zřízení Sdružení horských služeb. Částečné dílčí změny jsou v § 10, což je dříve § 9, kdy v odst. 2 písm. a) se přidává - je to v kapitole financování Horské služby - příjem z kapitol státního rozpočtu, a je zrušeno písmeno g) vedlejší hospodářská činnost Horské služby. Dále je nový § 11, kde se hovoří o výdajích Horské služby, a nový je § 13 - rada Horské služby České republiky. Jinak veškeré paragrafy nového tisku 1030 jsou totožné s původním zněním paragrafů, tisk 350, a to beze změny.

Podle mě právě to, že pouhé mechanické zařazení nových paragrafů, popř. nového odstavce, vedlo k tomu, že vláda v některých věcech podala téměř totožné negativní vyjádření. Bohužel já se musím s těmito názory ztotožnit, a to jak už je to názor na to, že Horská služba by neměla mít postavení správního úřadu. Musím se také ztotožnit s vysvětlením kolem první lékařské pomoci, i když samozřejmě tato věc může být odborně diskutována a řešena jinak, nicméně tak, jak je tady popsána a z jakého důvodu to vláda odmítá, je skutečností. Taktéž nepovažuji za rozumné, aby členové Horské služby ukládali pokuty v blokovém řízení apod.

Prostě některé ty věci nebyly dořešeny, byť to, že předkladatelé se snažili vylepšit původní tisk dodatkem některých paragrafů, si myslím, že nevyřešili bezezbytku právě to, na co bylo upozorňováno.

Možná že to vypadá úsměvně, jak tady řekl můj předřečník, nicméně závěr je takový, že se domnívám, že v každém případě bude třeba celý tento návrh přepracovat, nejlépe úplně od začátku, neboť i vývoj a konzultace s jednotlivými činovníky Horské služby se měnily, což tady také bylo vzpomenuto. Také jsem hovořil s některými příslušníky a členy Horské služby. Jejich názor na tento návrh je trošku jiný, ale to sem nepatří, teď hodnotíme tisk 1030. Takže já si dovoluji připojit se k návrhu vlády na zamítnutí této předlohy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Já jsem ještě žádný jiný takový názor neslyšel. Vy jste byl pouze zpravodaj a tyto návrhy musí zaznít v obecné rozpravě, kterou tímto otevírám, a mám do ní přihlášku paní kolegyně Fischerové, poté pan poslanec Beneš, poté pan poslanec Doktor.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nebudu zde hovořit o historii ani zásluhách Horské služby jako občanského sdružení. O tom bylo již řečeno dostatek dříve.

Úvodem mi dovolte pouze zmínit: 7. 12. 1999 jsme projednávali parlamentní tisk 350, zákon o Horské službě, navržený stejným kolektivem předkladatelů, jako je dnešní projednávaný tisk 1030. Oba návrhy jsou z mého podhledu, kterým se hodlám zabývat, téměř identické. Budu se věnovat pouze § 10 písm. b) odst. 2 - platby zdravotních pojišťoven za výkony provedené v rámci odborné přednemocniční péče, a to s odkazem na § 28 zákona 48/1997 Sb. Jde totiž pro mne o nosný problém. Považuji za vhodné tuto otázku probrat v rovině obecné poněkud podrobněji, abychom se vyhnuli do budoucna třetí a v této oblasti opět shodné a neprůchodné verzi.

Za prvé. Horská služba České republiky nemůže poskytovat přednemocniční neodkladnou péči ani žádnou jinou formu zdravotní péče, a proto nemůže být ani jako občanské sdružení spolufinancována z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP