(10.20 hodin)
(pokračuje Kučera ml.)

A protože mi ji nedal kvůli projednávání činnosti vlády a programového prohlášení, ale když jsme na této schůzi tento bod projednávali, tak ze zprávy, zelené zprávy o stavu zemědělství za rok 2000, citoval v této sněmovně a napadal můj projev a projev pana předsedy této sněmovny, že nemáme argumentaci v pořádku, protože se opíráme o čísla, která nejsou správná, pak zneužil ministr Fencl svého postavení i v tom případě, který obhajuje pan ministr Grégr anebo premiér vlády. Stalo se tak sice v jednom případě, kdy zelená zpráva za rok 1999 má jiné argumenty, jiná čísla v jednom bodě než zpráva za rok 2000, protože jedna metodika byla přepočtena za tři roky zpátky. V tomto bodě jsem zde skutečně uváděl nesprávná čísla a pan ministr Fencl mě za to napadal.

Dámy a pánové, chce někdo toto považovat za korektní jednání a obhajovatele takového jednání za korektní ministry? Já ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má kolegyně Dundáčková, poté pan poslanec Palas.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, projednáváme interpelaci opozičního poslance Miloslava Kučery, který vyslovil podezření z porušování pravidel hry ze strany ministra zemědělství. Považuji to za situaci mimořádně vážnou. Pan ministr mění zcela zjevně pravidla hry tak, jak se mu hodí, a to zcela bez ohledu na povinnosti a zcela bez ohledu na usnesení a vůli Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pan poslanec zde položil celou řadu otázek, na které se nikdo během hodiny a půl nesnažil odpovědět ani jednou, ani pan premiér neodpověděl ani na jednu z těchto domněnek. Nesnažil se vyvrátit téměř ani jediné tvrzení, které zde bylo řečeno.

Ministr Grégr řekl, že význam interpelací je vystoupením poslance Kučery devalvován. Jestli někdo tady v tuto chvíli devalvuje význam interpelací, tak je to tato vláda a její členové, členové sociální demokracie, kteří posměšky, úšklebky a dalšími posunky vytvářejí atmosféru, která je zcela nedůstojná projednávání takového závažného bodu.

Pan ministr hovořil o činorodosti této vlády. Ráda věřím, že má na činorodost úplně jiný názor. Hovořil také o tom, že se nepokusil pan Kučera o seriózní objasnění problematiky resortu. Myslím si, že pan poslanec Kučera už se celou řadu měsíců pokouší seriózně diskutovat s touto vládou a jejími představiteli o problematice resortu zemědělství. Bohužel dostává-li odpovědi typu, které si můžeme přečíst v jeho interpelaci, které jsou prosím na hlavičkovém papíře ministra zemědělství a jsou také vlastní rukou ministra zemědělství podepsány - prosím, mohu citovat: "Číslo jednací 1062/2000, v Praze 29. 3. 2000. Vážený pane poslanče, po zvážení všech rizik vyplývajících z vašeho chování a možné nežádoucí medializaci dílčích výsledků potvrzuji stanovisko svého prvního náměstka pana Ing. Antonína Kaliny předané vašemu asistentovi ve věci neposkytnutí" - opakuji neposkytnutí - "vámi požadovaných aktuálních údajů tvořících tabulkové přílohy zprávy o stavu zemědělství, zejména pak tabulky čisté výdaje na podporu agrárního sektoru" atd. atd.

Jestli prosím toto není porušování pravidel hry a porušování zákona, tak já tvrdím, že ano a že by se poslanci sociální demokracie neměli smát, ale měli by si interpelaci na vlastního ministra přečíst a měli by se také zajímat o to, jakým způsobem reprezentuje vládnoucí stranu.

Pokusím se odkázat na § 11 jednacího řádu, kde je zcela jasně řečeno, že poslanec je oprávněn požadovat od členů vlády a vedoucích správních úřadů informace a vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce. Interpelace a vysvětlení jsou členové vlády a vedoucí správních úřadů povinni poskytnout poslanci do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.

V tomto případě zcela evidentně žádné zákony upravující mlčenlivost či zakazující zveřejnění takových údajů neexistovaly. Pan ministr se pouze rozhodl, že tento jeden poslanec, který ve smyslu zákona žádá nějaké údaje, se mu nelíbí, on s ním nebude komunikovat, nebude mu odpovídat a údaje, které mu podle zákona má povinnost poskytnout, mu prostě neposkytne. Jestli se toto někomu zdá málo na to, abychom vyjádřili nesouhlas s odpovědí premiéra na interpelaci Miloslava Kučery, tak já si myslím, že je to dost.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl přihlášen pan kolega Palas, ale s faktickou poznámkou pan ministr Dostál. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, nebudu komentovat rozhorlené vystoupení paní poslankyně Dundáčkové. Já jenom upravím její časové údaje. Ona tvrdí, že tady již hodinu a půl nikdo neodpověděl panu poslanci pořádně na jeho interpelaci. Já bych ji chtěl upozornit, že je v této sněmovně pouhých 40 minut, protože jsem to byl já, kdo jí jako dámě dával přednost ve dveřích. Takže co se tady dělo před hodinou a půl, nemohla vědět. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: No, mám pocit, že to bylo vystoupení k věci.

Pan kolega Palas má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, myslím si, že náš čas je velmi drahý a že bychom měli přistoupit k dalšímu programu. Nicméně jsem povinen reagovat jakožto předseda zemědělského výboru a člen sociální demokracie. Té strany, za niž ministr Fencl působí ve vládě jako ministr zemědělství.

Myslím si, že pokud - a tím navazuji na slova kolegyně Dundáčkové - pokud pan ministr odmítl v minulosti poskytnout údaje na základě žádosti pana poslance Kučery, pak byl bezesporu motivován chováním pana poslance Kučery, jehož jsme svědky zde v této sněmovně, kdy i… (Bušení do lavic a výkřiky hanba).

Já bych prosil o klid. Pane poslanče, vy nemáte právo mě oslovovat přímo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyjasněme si to společně. K tomu, kdo sděluje někomu jinému vaše názory, pane poslanče, jsem určen já. Stejně tak to platí pro kolegy, kteří nejsou u řečnického pultu.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Proto, pane předsedající, poučte pana kolegu Vidíma v této věci, protože se mnou hovoří přímo.

Takže dovolte, abych pokračoval. Pan kolega Kučera v řadě svých vystoupení i mě jako předsedu výboru tady nazval lhářem a celou řadu dalších kolegů a domnívám se, že i nevybíravým způsobem v řadě případů napadl ministra zemědělství. Mě to velmi mrzí, že pan kolega Kučera používá tento způsob komunikace, a myslím si, že kdyby se volila jiná slova, že by vztah mezi ministrem a stínovým ministrem byl více pracovní a nebyl by takto napjatý.

Myslím si, že výsledky této vlády v oblasti agrární politiky jsou pozitivní. Aspoň pozitivně tyto výsledky a kroky, které vláda a ministr zemědělství provedli, vnímá celá veřejnost velmi pozitivně. Myslím si, že se podařila ministrovi zemědělství celá řada dobrých kroků, ať už v oblasti oddlužení sektoru, a jsem rád, že tuto aktivitu pochopila podstatná část zemědělského výboru a že jsme byli také nápomocni bez rozdílu stranické příslušnosti v těchto krocích. Myslím si, že je potřebné - a tato interpelace mi dává tuto možnost, abych vzpomenul tyto pozitivní kroky. Byla to kompenzace sucha a mne velmi mrzí, že pan poslanec Kučera zpochybňuje kompenzaci sucha. Byla to velmi významná pomoc agrárnímu sektoru, kterou jsme udělali, a nese na tom zásluhu i tato sněmovna, která pro tyto kompenzace hlasovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP