(18.30 hodin)
(pokračuje Patočka)

Zatím se tak stalo v deseti případech. Pro oblast bankovnictví tuto funkci vykonává dánská bankovní asociace, pro oblast ostatních finančních služeb je zřízen jiný výbor. Vrcholní představitelé tohoto národního výboru jsou vesměs soudci Nejvyššího soudu, čili zase trochu jiná struktura.

Ve Švýcarsku nezávislý prostředník čili bankovní ombudsman je mezi zákazníkem a bankami a existuje již od roku 1993. Jeho služby jsou zdarma a je financován nadací Swiss Banking Ombudsman. Prezident a viceprezident nadace jsou voleni výborem ředitelů švýcarské bankovní asociace. Ombudsman je vybrán výborem nadace.

Kanada - kanadský bankovní ombudsman je nezávislá instituce k řešení problémů, zejména drobných zákazníků, s bankami. Služba je poskytována zdarma. Nerespektování rozhodnutí ombudsmana však silně pošramotí pověst banky, a tak není znám případ, že by někdy došlo k nevyhovění tomuto rozhodnutí.

V Řecku je úřad bankovního ombudsmana rovněž zřízen. V Austrálii mají ombudsmana bankovního průmyslu založeného od roku 1990. Ve Španělsku tuto funkci zajišťuje speciální oddělení pro vyřizování stížností při centrální bance.

Ve Francii tento úřad bankovního ombudsmana neexistuje, nicméně některé velké banky, např. Crédit Lyonnais nebo Société Générale, si vytvořily vlastní skupinu, která tyto funkce vlastně nahrazuje.

Ve Skandinávii je samozřejmě tradičně rozvinutý systém ombudsmanů, tam je tato funkce velmi zavedená, a pozoruhodná je aplikace této funkci ve Velké Británii, kde předpokládají zřízení cca 15 až 20 ombudsmanů v tomto tzv. finančním průmyslu, kteří by se touto problematikou zabývali.

Myslím, že pro dokreslení tohoto prostoru to stačí. Předpokládám, že jsme schopni další případné věci logicky věcně a formálně upravit, čili nenavrhuji tento zákon k zamítnutí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, budu velice stručný. Chci se vyjádřit k tomuto návrhu zákona. Jestli jsem správně pochopil, je to zákon, který vyžaduje po státech čl. 10 směrnice 97/5/ES o přeshraničních platbách v rámci podnikání. To znamená, aby zajistila existenci vhodných a účinných nápravných postupů pro řešení stížností klientů v oblasti upravené příslušnou směrnicí. Totéž je v oblasti elektronických platebních prostředků obsahem jiného doporučení Evropských společenství pod číslem 98/257/ES, která je rovněž předložena Poslanecké sněmovně k projednání jako sněmovní tisk 1082.

Chci upozornit na skutečnost, že tímto zákonem zřizujeme nový úřad, právnickou osobu, která bude zapsána do obchodního rejstříku a jejímž sídlem bude Praha. Pan ministr tady hovořil o tom, že Poslanecká sněmovna bude volit arbitra, jeho zástupce, že Poslanecká sněmovna bude projednávat rozpočet arbitráže za příslušný kalendářní rok. Přiznám se, že z hlediska systémového si vzpomínám, že v 90. letech v České republice fungovala krajská arbitráž. Neznám detailně celkovou náplň této instituce. Vím, že se potom transformovala na obchodní soudy, z obchodních soudů se dále transformovala k normálním soudům. Teď se mi zdá, že zřizujeme instituci, kterou jsme zrušili, a teď ji opět zavádíme. Přiznám se, že argumenty, které uvedl pan ministr, nejsou pro mě zcela jasné, potřeboval bych podrobněji a kvalifikovaněji vysvětlit některé problémy.

V závěru svého vystoupení se odvolám na některé své kolegy předřečníky, kteří v minulém týdnu upozorňovali na to, aby příslušnému sněmovnímu tisku nebo zákonu byla dána šance o něm diskutovat a nezamítnout ho hned v prvém čtení. Rovněž se kloním k této myšlence. Nenavrhuji zamítnout v prvém čtení, vím, že ta šance bude ve druhém nebo třetím čtení. Mám připravenu celou řadu dotazů a připomínek právě do jednání v rozpočtovém výboru, které, jak předpokládám, bude garančním výborem pro tento tisk.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan profesor Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, moje vystoupení bude krátké. Bude mít spíš charakter faktické poznámky k tomu, co tady říkal kolega Recman. Samozřejmě existují určité instituce, které mají shodný název, ale obsahově je to něco jiného. V tomto směru tato arbitráž, kterou projednáváme na základě vládního návrhu zákona, je institucí jiného řádu, než bývaly arbitráže jako orgány, které řešily hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi a které se neřídily jen právním řádem, ale i hospodářskou účelností. Nesmíme se nechat svádět shodou jména. Není to obnovení instituce, kterou jsme tu měli a kterou jsme zrušili. Je to prostě instituce spojená s novým významem finančních trhů, která má řešit problémy na finančních trzích se objevující rychleji, pružněji, než je to cestou soudního řízení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce využít svého závěrečného slova. (Ne.) Pan kolega Patočka také ne.

Žádný návrh na vrácení ani zamítnutí nezazněl. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 129 poslanců pro 102, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím tak prvé čtení tisku 1097 a končím projednávání bodu č. 36.

 

Vzhledem k tomu, paní poslankyně a páni poslanci, že jsem byl upozorněn, že návrh zákona o finanční prokuratuře bude mít daleko delší projednávací čas, než nám zbývá do konce dnešního jednacího dne, a pan ministr se na zítřek omlouvá ze zasedání Poslanecké sněmovny, končím dnešní jednací den a chtěl bych připomenout, že zítra se sejdeme v 9 hodin a začínáme písemnými interpelacemi. Myslím, že první je přerušená interpelace na pana ministra Kužvarta ohledně sjezdovek na Pradědu, a poté je tam ještě jedna písemná interpelace. Po vyčerpání těchto interpelací budeme projednávat body 49, 50, 51, což jsou zákony, které předkládá ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, zákony pod čísly 38, 39 a 40 se přesouvají na konec prvních čtení.

Všem přeji dobrý večer, dobrou noc a zítra v 9 hodin na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP