(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jiří Drda. Připraví se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Jiří Drda: Znovu zopakuji to, co jsem už tady začal. Chci ještě navrhnout jedno doplnění toho, k čemu se hlásím, tedy k mým pozměňovacím návrhům, jak jsem je tady posledně načetl.

V § 48 odst. 1 zavést nové písmeno v), které zní: "stanovuje v pochybnostech způsob zjišťování emisí znečišťujících látek podle § 9 odst. 1". Zdůvodnění k tomu je velmi krátké. My jsme přenesli jisté kompetence z České inspekce životního prostředí na kraje, protože jsem přesvědčen, že inspekce by měla být pouze kontrolním orgánem a kraje by měly být tím, co určují některé parametry.

Dovolím si vrátit se ještě k § 11, kde navrhuji odst. 2 změnit následovně: "Provozovatelé zvláště velkých stacionárních zdrojů jsou povinni provozovat zdroj v souladu s provozní dokumentací, kterou jsou povinni na vyžádání předložit kontrolním orgánům ochrany ovzduší, dále jsou povinni vypracovat plán opatření ke zmírnění průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami ochrany ovzduší (dále jen havarijní plán) a předložit jeho návrhy i návrh jeho změn ke schválení orgánu ochrany ovzduší. Stanoví-li tak prováděcí předpis, vztahuje se tato povinnost také na provozovatele stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném rozsahu. Po schválení havarijního plánu jsou provozovatelé jím vázáni. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle zvláštního právního předpisu."

Tady je odvolávka na exponentu 6, tedy na podčárník. To je změna § 11, tak jak ji navrhuji, protože myslím, že v tomto znění bude lépe vyhovovat provozu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Vlastimil Aubrecht.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já se tímto přihlašuji a potvrzuji pozměňovací návrhy uvedené ve sněmovním tisku 912/3 pod písmenem J s tím, že bych poprosil o vzetí na vědomí, že bude-li tento můj pozměňovací návrh pod číslem J1 přijat, pak bude muset být provedena řada legislativně technických úprav, a to v textu celého zákona se bude muset zrušit definice pachových látek a výrazy spojené s touto definicí. Tedy slova "stanovení pachového čísla, míra obtěžování obyvatelstva zápachem" apod. Zároveň bude muset být provedena úprava mluvnická v souvislosti s rušením těchto pojmů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Aubrecht. Připraví se pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolím si předložit dva pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tisk 912/2.

Za prvé v příloze č. 1 část B článek I doplnit nový odst. 5 ve znění: "Emise amoniaku a metanu vznikající jako vedlejší produkt při zemědělské výrobě se nezpoplatňují." Tento text by měl zrušit navrženou platbu za chov hospodářských zvířat. Čili to, co potřebují naši zemědělci.

Za druhé navrhuji, aby v části 6, účinnost, § 61 se změnil tak, aby účinnost zákona byla od 1. 6. 2002. Současná úprava je poněkud nejasná. Říká se tam, že účinnost by měla být dva měsíce po vydání. Myslím, že je lepší, když je tam jasné datum.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Koháček, připraví se pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jen formálně potvrdil platnost svého návrhu předneseného v prvém a druhém čtení, který je uveden v tisku 912/3 pod písmenem E. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče, hovořit bude pan poslanec Ambrozek, připraví se pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si přednést dva drobné pozměňovací návrhy. První se týká sazby poplatků pro malé spalovací zdroje. Abychom předešli obavám mnohých starostů ze zpoplatnění drobných živnostníků, to znamená těch, kteří mají na domě ceduli, že tam něco provozují, tak navrhuji v příloze č. 1 písmeno B II, kde je tabulka sazeb poplatků za malé spalovací zdroje, vypustit levý sloupec nadepsaný "do 50 kW včetně", to znamená u topných olejů 500 - 1000 Kč, u topných olejů s obsahem síry do 1 % 1000 - 1500, u jiných kapalných paliv 4000 - 6000, u černého uhlí 500 - 1500, u hnědého uhlí, tříděného a paliva z hnědého uhlí 1200 - 2500, u hnědého uhlí energetického a lignitu 2000 - 4000, u uhelných kalů a proplástků 10 000. To znamená celý levý sloupec v rozmezí sazeb, z těch tří.

Druhý pozměňovací návrh opět v příloze 1 v písmenu B, odst. pod číslem 3, navrhuji znění: "U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů je sazba poplatku 200 Kč za m2 hořící plochy nebo zapařené (?) objemu, u hořících skládek a výsypek je sazba poplatku 2000 Kč za m2 hořící plochy." Domnívám se, že to nejsou souměřitelné věci, že hořící skládka a výsypka je záležitost velmi vážná a takto symbolický poplatek nenutí provozovatele s tím vůbec něco dělat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jan Bláha, připraví se paní poslankyně Emmerová.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si přihlásit se ke svým pozměňovacím návrhům pod písmenem I tisku 912/3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Hovořit bude paní kolegyně Emmerová, připraví se pan poslanec Sehoř.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, chtěla bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem udělala k tisku 912/3. Šlo o sedm pozměňovacích návrhů. Navíc chci uvést pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, tedy k tisku 912/3, k části 5 § 60.

§ 60 zní. Za prvé v § 37 odst. 1 se na konci věty druhé tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou číslo 33a zní: "hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpisy".

Poznámka 33a pod čarou: zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozměňovacích předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 505/200(?) Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP