(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Je však korektní přiznat to, že navýšením pojištěného vkladu vznikne nutnost posílit fond o 1,2 mld korun, přičemž získání těchto dodatečných prostředků je předmětem paralelně předkládaného návrhu zákona o dluhopisovém programu, který je zařazen jako následující bod.

Přijetí a následná aplikace navrhované novely zákona o spotřebních a záložních družstvech napomůže finalizovat konsolidaci českého peněžního družstevnictví a jeho postupné transformaci na integrální součást českého finančního sektoru. Navíc odstraňuje zcela zřejmou nerovnost a nespravedlnost mezi vkladateli bank na jedné straně a kampeliček na straně druhé.

Proto vás v tuto chvíli jménem všech předkladatelů prosím, abyste propustili novelu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Milan Kuneš.

 

Poslanec Michael Kuneš: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, má úloha zpravodaje je poměrně jednoduchá. Budu navrhovat, aby tento návrh byl propuštěn do druhého čtení, a spíš dám prostor pro ty, kteří by eventuálně chtěli oponovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Hofman, připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, budu velmi krátký. V předkládané zprávě zazněla jedna obrovská nepřesnost. Pánové družstevníci a družstevnice v kampeličkách jsou spolumajitelé a akcionáři těchto peněžních ústavů, když už tady toto trošku přeženu. Ale neznám žádného klienta banky, který by tam vlastnil účet, který by byl zároveň vlastníkem banky. To jenom na vysvětlenou a podle toho se zachovám v hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, byť jsem předkladatelem a zároveň chci říci z hlediska střetu zájmů, že jsem byl členem družstevní záložny, tak chci z tohoto místa podpořit projednání tohoto zákona. Myslím si, že přes problémy a složitosti, které jsou v tomto sektoru, si zaslouží členové poškozených družstevních záložen, aby odškodnění bylo zvýšeno ze 100 tis. Kč na 400 tis. Kč. Jako jeden z argumentů chci uvést, že vklady v bankách byly pojištěny na výši 400 tis. Kč, výplata odškodného byla do 4 mil. korun, to znamená desetinásobek této pojistné částky. U družstevních záložen je to pouze jednonásobek této částky, pojištění 100 % a výplata do 100 % částky. Jsem přesvědčen o tom, že zvýšení tohoto limitu ze 100 tis. na 400 tis. je ještě možné akceptovat.

Chci zároveň ubezpečit, že je to jeden z posledních zásahů do tohoto současně platného zákona o družstevních záložnách nejenom z důvodu, že končí volební období, ale i proto, že je připraven zcela nový zákon o družstevních záložnách, který vláda předložila do Poslanecké sněmovny a kde se zcela radikálním způsobem změní režim fungování družstevních záložen. Pokud bude přijat tento návrh zákona, který je plně v souladu s legislativou Evropských společenství, tak samozřejmě kontrola přejde z Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami do kompetence zákona o bankách. To samozřejmě je už zcela jiná kategorie, zcela jiná váhová kategorie v oblasti finančního peněžnictví, kde se mění jak výše základního jmění, výše pojištění vkladů, tak samozřejmě i otázka garancí za pojištěné vklady.

Chci vás ještě jednou jménem svým, předkladatelů a asi 89 000 družstevníků, kterých se to týká, požádat o podporu a o propuštění tohoto zákona, to znamená sněmovního tisku 1058, ale i o propuštění následujícího tisku 1059, do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vím, že nikoho z vás nepřekvapuje moje přihláška do diskuse. Po pravdě řečeno, váhal jsem, jestli tak mám učinit, protože z vystoupení mých předřečníků je zcela zřetelné, jaká politická dohoda byla na půdě Poslanecké sněmovny ustanovena, jaké je klima, které předchází projednávání tisku 1058, ale protože je mým zvykem odpracovat kauzy, na kterých jsem byl účasten, tak nepovažuji své vystoupení za předem ztracené a budu se zabývat především tím, abych ozřejmil a vysvětlil, že konstrukce, na které stojí filozofie tisku 1058, je zavádějící, lživá a podvodná. Přestože používám tak silná slova, jsem ochoten dostát tomu, co zde říkám, a také to dokázat konkrétními důkazy.

Myslím, že je to téměř symbolické, protože právě před rokem si k naplnění téměř prázdného fondu pojištění družstevních záložen vláda sociální demokracie prosadila vládní dluhopisy ve výši 6 mld. korun. Tato poslanecká iniciativa je předzvěstí dalších 1,2 mld. Kč použitých k témuž účelu. Přestože tyto dvě události odděluje minimálně právě ona roční zkušenost, mají velmi mnoho společného. Je mi velmi líto, že se předkladatelé právě projednávaných tisků 1058 a souvisejícího tisku 1059 vydali stejně chybnou cestou, kterou se před rokem vydala vláda ČSSD. Je mi rovněž velmi líto, že k prosazení svého návrhu používají stejně zavádějící a klamavou argumentaci. Kdyby věnovali alespoň trochu času ověření některých zcela doložitelných faktů, věděli by, že se jejich návrh netýká ani tak pomoci konkrétním lidem, jako spíše potvrzení a dokončení vědomé a kruté hry, která se velmi vymyká skutečným, prokazatelným, ověřitelným a základním charakteristikám celého sektoru družstevních záložen.

Jsem si vědom vážnosti obsahu svých slov, a proto dovolte, abych obhájil jejich opodstatněnost. Vzpomínám si totiž na atmosféru závěru roku 1999. Absolutní krize družstevních záložen, zhruba 11 mld. korun a téměř 130 tisíc členů, odkryla úplnou nahotu jednoho finančního dobrodružství, jehož aktéři - a bylo zde naprosto správně řečeno, nikoliv klienti, ale akcionáři - zjišťovali, jaký byl skutečný obsah jejich rolí. Klienti zjistili, že jimi vůbec nejsou. Jinými slovy, jsou naprosto reálnými spoluvlastníky něčeho, co okrádá a dále okrádalo je samotné. Báječní předsedové představenstev, ještě báječnější členové kontrolních a úvěrových komisí reálně zjistili, že opravdová potíž letícího tělesa těžšího vzduchu spočívá právě v tom, že dojde-li mu palivo, dopadne přímo na nos.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP