(10.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

Je prostě naprostým nepochopením fungování aktivní politiky zaměstnanosti, pokud si myslí pan poslanec, že dochází ke zneužívání této politiky v tak obrovském rozsahu. Musím jasně říci, že právě aby nevznikala zdánlivá místa, aby nedocházelo pouze k substituci jedněch míst druhými, věnujeme této části aktivní politiky mimořádnou pozornost.

Musím připustit, že ojediněle k tomu dochází. To ojediněle se počítá na desítky nebo stovky tisíc, nepočítá se to v žádném případě na miliony nebo desítky milionů, o miliardách ani nemluvě. Pan poslanec Kalousek neřekl, že jedna a půl miliardy z aktivní politiky zaměstnanosti znamená likvidovat aktivní politiku zaměstnanosti v příštím roce. V pravém slova smyslu likvidovat a likvidovat ji v plném rozsahu, nikoliv v té části, která se týká tzv. společensky účelných míst. Znamená ji likvidovat ve veřejně prospěšných pracích, ačkoli obecně zastáváme názor, že je velmi správné nenabízet dávky a dávat spíše příležitost, byť omezenou, k tomu se uživit.

V situaci, kdy jsou lidé ve velmi těžkém životním období, by to znamenalo praktickou likvidaci aktivní politiky zaměstnanosti v tzv. absolventských místech, to znamená zhruba 20 nebo 30 tisíc dětí by nemělo otevřenou cestu po ukončení přípravy na povolání do zaměstnání. I to by mělo tento následek. Znamenalo by to praktické zlomení páteře rekvalifikacím, které představují v minulém roce 20 tisíc úspěšných případů a mají asi 90% nebo 86% účinnost.

Pan poslanec Kalousek ví, co dělá. Ví, že přednáší nerealistický návrh, který má za úkol zasáhnout politiku zaměstnanosti v její aktivní složce, mimořádně tím zdůraznit podíl pasivní složky. Znamená to návrh, který ve svém důsledku by znamenal zvýšení nezaměstnanosti o 1 až 1,5 %. Nevím, co ho k tomu vede, ale myslím si, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že je to pouze povrchní politická úvaha. Chtěl-li pan poslanec Kalousek otevřít prostor pro větší rozsah státního rozpočtu, pro lepší financování rozpočtové sféry, měl příležitost jako politický a ekonomický expert své strany zahájit vážná jednání a navrhnout podpoření jiné architektury rozpočtu. Tato architektura rozpočtu zásahy předložené panem poslancem Kalouskem neumožňuje a musím říci, že to je postup, který je demagogický, nezodpovědný a směřuje nikoli k dobrému, ale ke zlému.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Očekával jsem to a mé očekávání bylo naplněno. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně. Nevedeme tuto debatu poprvé a pro mě v tom není žádný osobní osten. Já jsem prostě hluboce přesvědčen o neefektivnosti takto prováděné politiky v době ekonomického růstu. Neříkám to tady poprvé a nenavrhuji podobné pozměňovací návrhy poprvé. Je to prostě jiný názor na boj s nezaměstnaností, na to, zda máme odstraňovat spíše příčiny, nebo mírnit důsledky. Já skutečně, pane místopředsedo, velmi nechápu ten osobní tón.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, takže teď se snad konečně dočkala paní kolegyně Sehnalová. Připraví se pan poslanec Tešnar.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych přednesla svůj pozměňovací návrh, který se týká pouze změny v titulu u položky 251 sněmovního tisku 1060/4, to je usnesení rozpočtového výboru. Zde se Základní škola Drnovice dostala do okresu Kroměříž, ačkoli se nachází v okrese Zlín. Takže správný titul položky bude ZŠ Drnovice, okres Zlín, oprava vytápění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Tešnar, připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout v kapitole 328 Český telekomunikační úřad zvýšení položky 5166 - nákup služeb - o 5 mil. Kč na vrub kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa a snížení vládní rozpočtové rezervy o 5 mil. Kč.

Dovoluji si pronést zdůvodnění. Podle skutečných výsledků kapitoly ČTÚ za 3. a část 4. čtvrtletí roku 2001 v oblasti rozpočtových vlastních příjmů se předpokládá zvýšení příjmů v roce 2002 o 15 mil. Kč. Současný stávající návrh vlastních příjmů je 450 mil. Kč a současné výdaje kapitoly jsou 250 762 000 Kč. Pro pokračování úloh úřadu spojených se zaváděním vysílání digitálního rozhlasu a digitální televize je nutné, jak jsem avizoval, zvýšit stávající návrh výdajů o 5 mil. Kč, a to na zpracování technických podkladů a zajištění účasti ČR na plánovací konferenci v rámci evropských poštovních správ nutných pro získání podstatné části kmitočtů potřebných pro přechod na digitální vysílání. Dále na zpracování podkladů pro rozšíření kmitočtů nutných pro vysílání digitálního rozhlasu a zajištění účasti ČR na plánovací konferenci, na dokončení prací v rámci skupiny kmitočtového plánování Konference evropských poštovních správ a zpracování metodiky na přidělení kmitočtů pro vysílání digitální televize. Dále na zpracování studie o využití kmitočtů přidělených ČR mezinárodní koordinační dohodou Stockholm pro analogové televizní vysílání a zhodnocení její další využitelnosti z pohledu nových technických podmínek pro vysílání digitální televize. Chtěl bych kolegyně a kolegy upozornit, že vysílání, informační technologie a telekomunikace společně konvergují do významného ekonomického odvětví, a chtěl bych rovněž kolegyním a kolegům připomenout včerejší dlouhou debatu o licencích o vysílání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Palas, připraví se pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já rovněž nechci nic v rozpočtu povyšovat ani snižovat. Chci pouze jednu položku rozdělit, a proto podávám pozměňující návrh k usnesení rozpočtového výboru číslo 560 ze dne 11. prosince 2001, sněmovní tisk 1060/4. V části II. změny v číselných položkách v návrhu zákona o státním rozpočtu a ve státním rozpočtu na rok 2002 na straně jedna pořadové číslo 4 text pod přerušovanou čarou se mění. Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství - zvýšení ukazatele "Podpora APK" v částce 136 mil. Kč se rozděluje na částky 102 mil. Kč do kapitálových výdajů a 34 mil. Kč do neinvestičních výdajů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Ježek, připraví se pan poslanec Zvěřina.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP