(11.20 hodin)
(pokračuje Gongol)

Za prvé. Kapitola Ministerstvo zdravotnictví. Zvýšit program 335 210, tj. podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení, o novou položku Nemocnice v Motole, rekonstrukce dětské části, o 300 milionů korun zvýšení této kapitoly a snížit rozpočet kapitoly Ministerstva obrany na program č. 307 210, modernizace tanků.

Předpokládám, že zejména signatáři poslaneckého návrhu na rekonstrukci dětské části Nemocnice v Motole mě určitě podpoří.

Za druhé. Kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj. Zvýšit rozpočet v kapitole 317, systémově určené výdaje státního rozpočtu neinvestiční, o částku 800 milionů korun, a to včleněním

a) 500 milionů korun jako podpora tvorby nových pracovních příležitostí na severní Moravě, kraj Moravskoslezský,

b) 300 milionů korun podpora tvorby nových pracovních příležitostí v NUTS 2 - severozápad. Oproti tomu snížit částku o 800 milionů korun v kapitole VRR.

Za třetí. Kapitola VPS, program 398 810, dotace poskytované obcím - čistička odpadních vod Březová nad Svitavou, okres Svitavy, o částku 15 milionů korun a o tuto částku snížit kapitolu VRR.

Za čtvrté. Kapitola Ministerstvo kultury. Zvýšit účelově vázanou částku na program veřejné informační služby knihoven - VISK - o částku 30 milionů korun na celkovou částku 80 milionů korun. O tuto částku snížit kapitolu VRR.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Ekert, připraví se pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Milan Ekert: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Vážení členové vlády, dámy a pánové, mám jenom jedno malinké technické zpřesnění, a to v pořadovém čísle v usnesení rozpočtového výboru pod číslem 208 v předposlední položce je uvedeno "výstavba vodovodu obce Horky u Rokycan" a já bych chtěl "o" nahradit písmenem "ů". Díky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Nečas, připraví se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi v podrobné rozpravě podat dva pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu.

První by se týkal kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy programu 398 210 - výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí, kde by se jednalo o zařazení položky individuální dotace - Komunitní škola Vigantice v částce 9 milionů korun. Dále dávám podle § 63 jednacího řádu podmíněný pozměňovací návrh, to znamená v případě, že by nebyl přijat návrh na 9 milionů korun, aby tam byla uvedena částka 5 milionů korun. Tyto prostředky by byly převedeny z vládní rozpočtové rezervy.

Další pozměňovací návrh se týká kapitoly 334 Ministerstvo kultury, kdy do programu č. 334 030 - záchrana architektonického dědictví - by byla zařazena položka rekonstrukce objektu Sušák ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v částce 39 milionů korun. A opět podle § 63 zákona o jednacím řádu dávám podmíněný pozměňovací návrh, to znamená v případě, že nebude schválen návrh na 39 milionů, aby bylo hlasováno o návrhu 20 milionů, a pokud nebude schválen ani tento, dávám další podmíněný návrh na 5,7 milionu korun. Opět na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Evžen Snítilý, připraví se paní kolegyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jenom dvě technické změny.

Za prvé bych prosil v kapitole Ministerstvo zdravotnictví program 335 210 u položky Nemocnice Broumov, okres Náchod - rekonstrukce slovo "Broumov" nahradit slovem "Náchod".

Za druhé v téže kapitole Ministerstvo zdravotnictví u položky Státní slezská nemocnice v Opavě, chirurgické pavilony, doplnit text o znění "a to včetně vybavení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Václav Pícl.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesla dva pozměňovací návrhy.

Za prvé navrhuji zařadit do kapitoly VPS program dotace poskytované obcím 398 810 novou položku nákup zásobníku plynu, obec Bořenovice, ve výši 400 tis. korun. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte, abych stručně tento návrh zdůvodnila. Jedná se o částku, která jakoby nezapadá do dosavadních návrhů, které se pohybují v milionech až miliardách, ale přesto se jedná o částku, která je životně nutná pro další existenci malé podhorské obce v okrese Kroměříž. Tato obec provedla plynofikaci s pomocí prostředků Státního fondu životního prostředí formou, která je v České republice poměrně málo obvyklá. K tomuto účelu získala do dlouhodobého pronájmu zásobník na plyn. Ukázalo se však, že majitel zásobníku, který je pro tuto obec i takto nuceně monopolním dodavatelem plynu, hodlá navyšovat cenu plynu tak, že pro odběratele se stává nepřijatelný a zbytečně v obci toto vytápění prodražuje. Zásobník celkem stojí 457 500 korun, tak jak se uvádí v posledním dopise adresovaném ministru životního prostředí. Musím říci, že ministerstvo se snažilo vyhovět a pomoci této obci, ale pravidla Státního fondu životního prostředí mu skutečně neumožňují, aby i v této fázi obci k zakoupení zásobníku plynu pomohlo. Proto prosím vás, kolegy, abyste tento návrh ve státním rozpočtu podpořili.

Druhý můj návrh se týká kapitoly ministerstva školství. Sdílím obavy, které zde kolega Brousek na adresu efektivnosti vynakládání prostředků na chod ministerstva školství přednesl, lišíme se však v názoru na řešení této neefektivnosti. Vadí mi, že v kapitole ministerstva školství byla na rok 2001 určena jedna celá miliarda korun na státní informační politiku ve vzdělávání, které nebyly využity na realizaci této informační politiky, a že stejná situace se má opakovat v roce 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP