(14.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Jako bývalý ministr financí prohlašuji, že tomu nerozumím. (Smích v sále.) Bylo by možné použít jednodušší formulace pro lidi s nižším IQ nebo něco takového?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano. Navrhuje-li jeden poslanec, pane předsedo, aby na nějakou akci bylo přidáno deset milionů korun, vzápětí jiný poslanec navrhuje, aby pět milionů bylo ubráno a aby vzápětí třetí poslanec navrhoval, že má být dvacet milionů přidáno, aby výsledná částka u dané akce byla dána součtem kladných a záporných návrhů, jak budou přijaty.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď jste promluvil srozumitelným způsobem.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento postup, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 394 z přítomných 189 bylo 169 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní k proceduře. Navrhuji, aby po hlasování o legislativně technických úpravách bylo hlasování o pozměňovacím návrhu 59 a 72 z návrhů poslanců, neboť tyto dva návrhy navrhují vyřadit určité položky z usnesení rozpočtového výboru a nahradit je jinými.

Poté navrhuji, aby s výjimkou položek 2, 147, 201, 202, 203, 204 a 243 bylo hlasováno o celém usnesením rozpočtového výboru ve všech jeho částech I, II a III. Ony vyjmenované položky navrhuji z tohoto jediného hlasování vyjmout proto, že vůči nim byly vzneseny alternativní pozměňovací návrhy, které musí být hlasovány dříve než návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru.

Poté bychom postupně hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly předloženy v Poslanecké sněmovně, a to v principu téměř vždy v pořadí, v jakém byly předloženy. Jedinou výjimkou jsou návrhy pana kolegy Vlčka a Recmana, které se týkají téhož. Proto navrhuji, aby po návrhu pana poslance Vlčka následovalo hlasování o návrhu pana kolegy Recmana.

To je postup, jakým bychom postupovali. To je můj návrh na postup hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doufám, že sněmovna pochopila tento princip, resp. doufám, že jednotlivci, kteří mají nějaký speciální zájem, pozorně poslouchali.

Pan poslanec Kohlíček - máte polemický návrh s tímto?

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, možná že jsem v tom ruchu, který zde je, přeslechl, ale mně tam chybí zvláštní hlasování o bodu 325 návrhu usnesení výboru a 336. To jsou dvě položky z usnesení rozpočtového výboru, které - protože jsou proti nim protinávrhy - by měly být také zvlášť vyčleněny. Protinávrhy jsou položky 73, u položky 325 je 72, dále je tam 71, 69 a 73 jako položka 336 návrhu rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To jsou ovšem návrhy, které dále zvyšují nebo snižují položky, a proto byly vyřešeny hlasováním o sčítání a odčítání.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Čili budou vyčleněny z rozpočtového výboru a budou zvlášť hlasovány?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Budou hlasovány jak v usnesení rozpočtového výboru en bloc, tak jako samostatné návrhy z návrhů poslanců ze druhého čtení, protože zasahují tím, že přičítají nebo odečítají, do usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Potom bych se chtěl zeptat, který z návrhů bude definitivně uznán za platný - jestli to bude usnesení rozpočtového výboru, nebo případně přijatý protinávrh, který bude později hlasován. To mi není jasné.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Výsledkem, pane kolego, bude součet, přičemž neumím předpovědět, jakých položek, protože to závisí na hlasování.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Dobře, děkuji. Začíná svítat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane předsedo, ještě se hlasováním musíme vypořádat s procedurálním návrhem pana kolegy Recmana, který ve třetím čtení navrhuje, aby celkem o deseti položkách usnesení rozpočtového výboru bylo hlasováno individuálně. Na začátku druhého čtení jsem ovšem výslovně, a to třikrát, upozornil na to, že usnesení rozpočtového výboru je součástí předlohy stejně jako původní vládní návrh. Chtěl-li individuální hlasování, měl tak učinit jako pozměňovací návrh druhého čtení. V tuto chvíli nezbývá, než se s tímto požadavkem vyrovnat jediným způsobem, a to je hlasováním o námitce pana kolegy Recmana proti postupu, který jsem navrhl já už ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Recman chce namítat proti tomu, abychom vzali toto za východisko?

 

Poslanec Svatomír Recman: Ne, pane předsedo. V případě, že nebude samostatné hlasování o těch bodech, vznáším formálně námitku proti proceduře hlasování. Chtěl bych požádat, aby o mé námitce bylo rozhodnuto hlasováním ve sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, dám hned hlasovat o námitce pana poslance Recmana vůči tomu, co jsme si zde odhlasovali minulý pátek.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 190 poslanců bylo 26 pro, 142 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že u pozměňovacího návrhu pana poslance Škromacha 43/1 a 43/2 na straně 9 pozměňovacích návrhů vznesených ve druhém čtení by se mělo nejprve hlasovat o orientačním hlasování, to znamená rozhodnout, o které částce se bude hlasovat jako o první, protože se jedná o tutéž věc, pouze částky jsou rozdílné. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím znovu pana poslance Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nic tomu nebrání, nicméně návrhy byly předloženy v pořadí autorem. Respektoval jsem pořadí, které on navrhl. Orientačnímu hlasování vzhledem k rozdílným částkám nicméně nic nebrání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Dal bych hlasovat o návrhu procedury, jak byla s těmito drobnými změnami navržena zpravodajem.

Ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, rád bych si ujasnil jednu věc. Vy jste prohlásil - nejsem si jist, jestli přesně také pan zpravodaj - že ve druhém čtení se odsouhlasilo, že usnesení rozpočtového výboru je součástí návrhu. Moji kolegové skoro všichni říkají, že se nepamatují, že by proběhlo nějaké takové hlasování. Chtěl bych vyjasnit, jestli skutečně to bylo odsouhlaseno tím, že to prohlásil zpravodaj, nebo jestli taková věc byla odhlasována. Kdyby nebyla odhlasována, domnívám se, že by bylo potřeba to odhlasovat na samém začátku, než o té věci budeme jednat jako o výchozí předloze.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Objasnil jsem. Citoval jsem přesně paragraf jednacího řádu, který to uvádí jako fakt. Upozornil jsem na to, že tento fakt je nezpochybnitelný. Vystoupení kolegy, který právě hovořil, může být jediným, a to opět námitkou proti paragrafu jednacího řádu. Jinými slovy - považuji za nepochybné, že jednací řád určuje, že společnou předlohou je jak vládní návrh, tak usnesení rozpočtového výboru.

Trvá-li pan kolega na námitce, nezbude nic jiného, než o ní hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP