(17.00 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Chtěl bych jim proto neméně upřímně popřát, aby toto břemeno je po volbách minulo.

A konečně za třetí. Chtěl bych všem bez rozdílu politického přesvědčení popřát bohaté Vánoce v prosperující české ekonomice.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím končím projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je bod 154 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

154.
Podpůrné programy zemědělství pro rok 2002,
poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)
/sněmovní tisk 1136/

 

Tento vládní návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova. (Hluk ve sněmovně.)

Prosím všechny přítomné o klid a slovo má ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, na dnešní jednání plenární schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předkládám návrh Podpůrné programy zemědělství pro rok 2002, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Návrh vychází z koncepce resortní politiky Ministerstva zemědělství pro období před vstupem České republiky do Evropské unie. Struktura programů a výše podpory je však odvislá od možností návrhu státního rozpočtu pro rok 2002. Proto jsou pro rok 2002 navrhovány pouze ty programy, které po konzultaci s odbornou zemědělskou veřejností považujeme za nezbytné pro udržení chodu zemědělského podnikání.

Podpůrné programy předložené podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb. neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podpůrné programy jsou účelové programy sloužící zejména k podpoře restrukturalizace, zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru, k ochraně životního prostředí a k vytvoření podmínek pro vstup do Evropské unie. U každého titulu je uveden účel, předmět podpory, subjekt, který o podporu může žádat, forma podpory a výše podpory.

V obecných podmínkách pro poskytnutí podpory je rozšířen okruh subjektů, vůči kterým musí mít žadatel vypořádány své splatné závazky, a to o Ministerstvo zemědělství a o splatné závazky související s pojistným na sociálním zabezpečení a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti, o splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové závazky.

V oddíle II. předkládací zprávy jsou uvedeny hlavní změny oproti stávajícím programům roku 2001. Nově jsou zařazeny podpůrné programy PP1Q - Podpora odbytu skotu. Titul si klade za cíl zajistit rovnováhu v potřebě zástavového skotu pro výkrm skotu a zároveň vytvořit podmínky pro zajištění výroby kvalitního hovězího masa. Program PP13 - Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu, a to formou podpory zavádění systému řízení jakosti a systému environmentálního managementu podle norem ISO a podpory zvyšování funkčnosti a účinnosti systému kritických bodů - odráží potřeby potravinářského průmyslu implementovat mezinárodně uznávané normy jakosti a zdravotní nezávadnosti. Zavedením norem ISO a zvyšováním účinnosti systému kritických bodů prostřednictvím -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Ráda bych poprosila diskutující skupinky, aby odešly diskutovat do předsálí. A myslím tím všechny diskutující skupinky.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Zavedením norem ISO a zvyšováním účinnosti systému kritických bodů prostřednictvím investic do výroby dojde nejen ke zlepšení úrovně řízení v potravinářském průmyslu, ale i k posílení konkurenceschopnosti našich výrobců. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání podpor budou upraveny samostatnými zásadami Ministerstva zemědělství. Vzhledem ke specifičnosti podpůrných programů Podpora chovu starokladrubského koně a Podpora zemských hřebčinců Písek a Tlumačov a genetické zdroje se předpokládá jako v minulých letech vydat samostatný předpis Ministerstva zemědělství.

Do prováděcích předpisů pro poskytování podpor bude zpracováno zmocnění pro Ministerstvo zemědělství v odůvodněných případech zpřesnit v průběhu roku i výše uvedené předpisy. Při projednávání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly k návrhu vzneseny některé pozměňovací návrhy podpůrných programů, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru č. 54 schůze ze dne 29. listopadu 2001. Proti duchu těchto pozměňovacích návrhů nemá Ministerstvo zemědělství České republiky zásadní připomínky. Beru tyto pozměňovací návrhy jako realitu.

Děkuji vám za vyjádření souhlasu s uvedeným materiálem a žádám vás o schválení návrhu podpůrných programů zemědělství pro rok 2002 poskytovaných podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Děkuji těm z vás, kteří jste mě vyslechli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na návrh organizačního výboru předložený tisk projednal zemědělský výbor. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1136/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Palas, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, zemědělský výbor projednal podpůrné programy zemědělství pro rok 2002 na své 54. schůzi dne 29. listopadu 2001. Zemědělský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně podpůrné programy zemědělství pro rok 2002, které jsou poskytovány podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, sněmovní tisk 1136, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Miloslav Kučera ml. má slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Paní předsedající, dámy a pánové, projednáváme podpůrné programy zemědělství pro rok 2002. Určitě by to měl být nejcitlivější nástroj zemědělské politiky, nástroj, který by měl stimulovat a vést jak prvovýrobce, tak zpracovatele k určitým cílovým krokům, abychom především v nadcházejícím očekávání našeho vstupu do Evropské unie zvládli tento vstup co nejméně bolestně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP