(18.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 ze 170 přítomných 160 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Končím projednávání bodu 147. Děkuji panu senátorovi Topolánkovi za jeho účast.

 

Budeme pokračovat bodem

 

149.
Návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní
nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)
/sněmovní tisk 959/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 959/4.

Vítám mezi námi senátora Vladimíra Schovánka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení páni poslanci, při projednávání návrhu zákona o státní pomoci při obnově území Senátem bylo doporučeno v této předloze formulovat pozměňovací návrh zaměřený na podmínky poskytování státní pomoci. Pozměňovací návrh lze rozdělit do dvou částí.

První část směřuje k úpravě první věty § 2 odst. 2 návrhu zákona a je zaměřena na zpřesnění způsobu prokazování toho, že dotčená osoba není schopna vlastními prostředky obnovit majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí území. Podle senátního návrhu by měla být tato skutečnost doložena dotčenou osobou způsobem stanoveným nařízením vlády, na jehož základě má být poskytována státní pomoc. Tuto část návrhu podporuji, neboť vhodným způsobem upřesňuje původní ustanovení předlohy.

Cílem druhé části pozměňovacího návrhu, směřující k úpravě druhé věty § 2 odst. 2 návrhu zákona, je odstranit při výkladu zákona možné pochybnosti o tom, zda státní pomoc musí být vázána na obnovu téhož majetku v téže podobě a na tomtéž místě. To často není možné ani účelné, má-li se zamezit obdobným ničivým účinkům případné budoucí pohromy. Navrhovaná úprava ustanovení podle mého názoru plně odpovídá celkové koncepci zákona. V praxi by nově navrhované znění napomohlo obnově majetku takovým způsobem a v takovém rozsahu, který by byl nezbytný k obnově základních funkcí v území, aniž by vznikl spor o možný výklad zákona, např. při kontrole využití státní pomoci. Proto doporučuji uplatnit i tuto část pozměňovacího návrhu.

Věřím, že stejně jako já při hlasování zvážíte věcné přínosy navrhovaných úprav obsažených v senátním pozměňovacím návrhu a podpoříte je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Zeptám se, jestli se chce vyjádřit zpravodaj výboru pan František Chobot. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Jako první vystoupí pan senátor Vladimír Schovánek.

 

Senátor Vladimír Schovánek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, na své 11. schůzi Senát Parlamentu České republiky dne 29. listopadu 2001 projednal návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na této schůzi přijal pozměňovací návrh, který uvedu v závěru své řeči. Ještě předtím si dovolím vysvětlit vlastními slovy, o co se v tomto pozměňovacím návrhu jedná.

Česká republika před několika lety zažila živelní pohromu v podobě povodní. Při této události rovněž byla státem přiznána pomoc postiženým osobám, avšak v některých případech se ukázalo, že tato pomoc byla danajským darem. Uvedu příklad. Například obec, která přišla při povodni o most přes potok, který spojoval dvě části obce, dostala státní dotaci na obnovení tohoto mostu v ceně dle ohodnocení znalců dejme tomu 2 mil. Kč. Pak přišlo stavební řízení, které mělo vyřešit, jaký nový most bude na tomto místě postaven. Při projednávání se staly například tyto události. Povodí si stanovilo, že nový most bude mít mostovku o půl metru výše, protože musí být navržen na stoletou vodu. Například referát dopravy okresního úřadu si mohl stanovit podmínku, že v rámci narovnání směrových oblouků k tomu přilehlé komunikace bude tento most posunut o dvacet metrů po toku nebo proti toku. Rovněž mohl být povolen pouze za podmínky, že bude širší, aby umožnil oboustrannou dopravu. Most byl vybudován nejen se státní pomocí, ale i z příspěvku vlastních obecních financí - a pak přišlo rozčarování v podobě finančního orgánu nebo Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že most nebyl postaven v daném místě a nebyl shodného druhu a kvality, a obec musela obdrženou dotaci vrátit a navíc jí byla vyměřena sankce.

(V sále je velký hluk.)

Já nevím, jestli jste schopni ještě po rozpočtovém maratonu vnímat, co tady vůbec říkám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane senátore. Žádám vás všechny, abyste to ještě vydrželi.

(Hluk v sále neutichá.)

 

Senátor Vladimír Schovánek: Budu proto velice stručný. Když Poslanecká sněmovna přijímala návrh tohoto zákona, jistě měla na mysli pomoc osobám postiženým živelní pohromou, nikoliv to, aby jim bylo ubližováno. Proto vás moc prosím o přijetí pozměňovacího návrhu, který přečtu.

Paragraf 2 odst. 2 upravit takto: Státní pomoc podle odstavce 1 může být poskytnuta, pokud dotčená osoba doloží způsobem stanoveným nařízením vlády podle § 4 odst. 4, že není schopna vlastními prostředky obnovit majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí území. Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou.

Vypadla tam slova "v daném místě a shodného druhu", která způsobovala tento problém.

Děkuji za pozornost a věřím, že tento návrh podpoříte.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území), podle sněmovního tisku 959/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 959/4."

Opět vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 ze 163 přítomných 92 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP