(15.00 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Odráží to zejména hluboké neplnění kapitálových výdajů, které tradičně výrazně finišují až v posledním čtvrtletí roku. Z běžných výdajů vybočuje zejména čerpání transferu veřejných rozpočtů územní úrovně, to znamená obcím a krajům, když i výrazně navýšený schválený celoroční rozpočet 37,2 miliardy byl již přečerpán za první tři čtvrtletí na 105,1. Toto vysoké čerpání souvisí s postupnou realizací veřejné správy, s přechodem zřizovatelských funkcí zejména ke školským a zdravotnickým zařízením z příslušných kapitol státního rozpočtu na obce a kraje, a tím i s převodem finančních prostředků. Nad úrovní tři čtvrtiny alikvotního čerpání sociálních dávek - to plnění bylo za tři čtvrtletí 76,1 %, a to zejména v důsledku vyššího čerpání výdajů důchodů - 76,9 % - a výdajů na ostatní sociální dávky - 77,2 %, zejména však na nemocenské dávky, kdy vlivem zvýšení hranice vyměřovacího základu od 1. ledna letošního roku došlo opět k nárůstu čerpání těchto dávek.

Naproti tomu nižší čerpání vykazovaly výdaje na platy zaměstnanců. Tam hrál určitou roli i vliv posunu účtování. Dále pak investiční transfery příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery těmto organizacím - tam byla spojitost s přesuny na kraje a obce, o tom jsem již hovořil - a výdaje na dluhovou službu jednak z důvodů pomalejšího růstu státního dluhu, než se předpokládalo v návrhu rozpočtu, a jednak z důvodů lepších úrokových podmínek.

Velmi stručně ještě k vývoji za leden až listopad. Plnění upraveného rozpočtu v příjmech 86,6 %, ve výdajích 87,2 %. Hospodaření ke konci roku včetně všech dluhopisových programů skončilo ztrátou 59,8 miliardy korun, ale toto výrazné prohloubení bylo ovlivněno zejména tím, že došlo k úhradě ztráty Konsolidační banky za rok 1999 v souladu s dluhopisovým programem ve výši 20 miliard korun. Dále pokračoval v měsíci říjnu a listopadu negativní vývoj inkasa daně z přidané hodnoty. O něco se snížilo ono alikvotní neplnění, za 11 měsíců kleslo pod 15 miliard, nicméně stále je výrazné.

Samozřejmě, že plnění příjmů výrazně ovlivní v konečném výsledku i výpadek příjmu z prodeje licencí. Místo plánovaných 20 miliard v tomto roce inkasujeme pouze 2 miliardy, nicméně tyto příjmy budou nahrazeny jinými příjmy, resp. snížením jiných výdajů.

Při hodnocení plnění záměru schváleného rozpočtu je však nezbytné přihlížet k dodatečným výdajům. Jak jsem už řekl, to byly výdaje na kampeličky 6 miliard, sucho 4,1 miliardy, ztráta Konsolidační banky rozpočtovaná v dluhopisovém programu 36,1 - ke konci listopadu bylo použito celkem 29,2 z této celkové sumy, která potenciálně činí 46,2. Bez těchto výdajů by činil schodek zhruba 30 miliard korun.

Dámy a pánové, předeslal jsem již na začátku svého vystoupení, že jsem přesvědčen o tom, že na konci roku bude výsledek rozpočtového hospodaření odpovídat schváleným záměrům, a bude dokonce o něco lepší. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1120/1. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1120/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 562 z 54. schůze ze dne 10. prosince 2001 ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2001, kterou máme v tisku 1120.

V tomto usnesení rozpočtový výbor bere na vědomí Zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2001, kterou máme v tisku 1120, a dále doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 2001, tisk 1120."

Tolik zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, kolegyně a kolegové. Mám připravenu zprávu, vystoupení k této problematice, plnou věcných argumentů a byl jsem připraven předložit ji dnes bez emocí, v klidné atmosféře před zaplněným auditoriem Poslanecké sněmovny, jak bývá někdy zvykem. Ale cítím a vnímám, že vánoční atmosféra se blíží mílovými kroky, tak své vystoupení omezím jen na návrh usnesení a velice stručné zdůvodnění.

Pan ministr hovořil o tom, že tato zpráva, kterou odůvodnil a kterou jsme obdrželi, je skutečně neadekvátní - neaktuální, pardon. Je to historie a navíc tuto zprávu navrhuje rozpočtový výbor vzít jenom na vědomí, nikoliv ji schválit.

Já chci, než přednesu návrh usnesení, upozornit na dvě kritická místa. Tím jedním je otázka příjmů státního rozpočtu a zejména naplňování plánovaného inkasa nedaňovými příjmy, zejména z prodeje licence sítě UMTS, tak jak o tom hovořil ve svém expozé i ministr financí.

Tím druhým, podle mého soudu velice rizikovým místem je zvyšující se podíl zdrojů Fondu národního majetku na krytí výdajů státního rozpočtu. Já jsem přesvědčen, že zdroje z Fondu národního majetku jsou zdroje jednorázové, neopakovatelné a že by neměly být pravidelně zapojovány do běžných výdajů státního rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že by současná vláda měla tuto situaci řešit, že by měla připravit určitý návrh a způsob, jak využívat finanční zdroje Fondu národního majetku, a předložit určitý harmonogram z dlouhodobého hlediska, jak tyto prostředky využívat. A k tomu, aby vláda takovýto materiál, koncepci zpracovala, by mělo sloužit usnesení, které chci teď navrhnout a o jehož podporu bych vás chtěl požádat.

Usnesení Poslanecké sněmovny by znělo: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o zpracování dlouhodobého výhledu finanční bilance Fondu národního majetku ve vztahu k závazkům, které by měl hradit, a dále ve vztahu k dlouhodobé bilanci státních fondů, které Fond národního majetku finančně saturuje - v závorce by bylo: (Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení), případně k dalším uvažovaným titulům účasti zdrojů Fondu národního majetku v rozpočtovém hospodaření, a jeho předložení Poslanecké sněmovně v termínu do 31. března 2002.

Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu tohoto usnesení s tím, že samozřejmě bychom to stihli ještě projednat - tuto informaci - v průběhu tohoto třetího volebního období.

Já si myslím, že je potřebné, aby vláda takovýto materiál zpracovala, s tím, že samozřejmě už ho nevyužije, že by to byl podkladový materiál, který by využila vláda, která by vzešla z voleb do Poslanecké sněmovny v červnu příštího roku.

Jinak přeji příjemné svátky a chtěl bych vás ještě jednou požádat o podporu tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Měli bychom teď přistoupit k podrobné rozpravě, kdy by v této podrobné rozpravě mělo zaznít usnesení pana poslance Recmana. Pan poslanec Recman mě neposlouchá. Já jsem předtím měl otevřenou pouze všeobecnou rozpravu a nyní je podrobná, kde by měly zaznít změny k usnesení rozpočtového výboru a vy navrhujete ještě doplnění. Teď je právě otevřená podrobná. Teď musíte přednést návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP