(9.10 hodin)
(pokračuje Brousek)

Vláda vypsala výběrové řízení pro bezúplatné převody a byla vytvořena komise, která připravila návrh na bezúplatné převody. Komise měla devět členů: pět poslanců - jednoho z každé politické strany - likvidátora, kterého vláda jmenovala, jak jí ukládal zákon, předsedou této komise, a tři zástupce z ministerstev - jednoho z Ministerstva školství, jednoho z Ministerstva financí a jednoho z Úřadu vlády.

V nabídce vlády bylo 138 objektů, které mohly být převedeny bezúplatně. Komise nejprve určila, které objekty nejsou vhodné k bezúplatnému převodu, například hotely, které jsou vhodné ke komerčnímu využití. Následně komise vytvořila seznam objektů, který doporučila převést někomu.

Protože usnesení vlády bylo velmi přísné, tak některé organizace měly být vyřazeny z projednávání kvůli formálním nedostatkům. Tak se stalo, že komise vytvořila tři seznamy. Jeden, kde organizace splnily a vyhrál nejlepší projekt, druhý, kde nesplnil nikdo, ale byl doporučen nejlepší projekt s tím, že nedostatky v přihlášce organizace jsou pouze formální, a třetí seznam, kde komise přehodnotila pořadí, tzn. nevybrala nejlepší projekt. Tyto tři seznamy následně vláda projednala a do Poslanecké sněmovny předložila a doporučila pouze první seznam, ostatní dva nedoporučila. Poslanecká sněmovna schválila 1. 11. 2001 bezúplatný převod 62 objektů, což byl seznam 1, ještě upravený o tři objekty.

Komise zároveň konstatovala, že je ještě mnoho objektů, které jsou vhodné pro práci s dětmi a mládeží a vhodné pro bezúplatný převod a že je třeba s tímto seznamem dále pracovat. Kdyby nebylo navrženo druhé kolo, tak další postup je aukce a prodej většiny majetku, a to počínaje 1. 1. 2002. Pravda je, že všechno, co bude vybráno v aukci k prodeji, přijde sem do Poslanecké sněmovny, ale už není možné, aby nastal bezúplatný převod.

Druhé kolo umožní ještě nějaký majetek, samozřejmě pouze vhodný pro děti a mládež, převést bezúplatně a zbytek se pak zlikviduje způsobem, který jsem již naznačil.

Ještě bych se rád vyjádřil ke stanovisku vlády. Vláda nesouhlasí a má tři připomínky: návrh není komplexní. Já již teď dopředu mohu říci, že v čl. 1 v bodě 3 to při přepisu vypadlo za bodem 6 a bod 11 a budu navrhovat legislativně technickou úpravu, protože to samozřejmě vzniklo pouze při přepisu. Je zcela jasné, když to v jednom článku změníme, tak ve druhém článku také a při přepisu to tam pouze nebylo dodáno.

Potom je tam řečeno, že část 3 a část 5, do kterých se to nepromítá - ty jsou o zrušení návazných předpisů a tyto předpisy se mohou od 1. 1. 2003 bez problémů zrušit, protože do té doby již bezúplatné převody proběhnou, a stejně je to s účinností.

Co se týče rozjednaných bezúplatných převodů, ty přece v nabídce, která je součástí výběrového řízení, být nemohou. Budou tam jen ty, které nejsou již v procesu úplatného převodu.

Termíny, které jsou v zákoně, byly konzultovány s pracovníky Ministerstva školství a jejich názor byl plně akceptován.

Vzhledem k možnosti likvidace prodeje majetku je nebezpečí z prodlení, a proto předkladatelé navrhují přijmout novelu podle § 90a jednacího řádu ve zkráceném projednávání. Věřím, že tento zákon podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova nyní ujala zpravodajka pro prvé čtení paní kolegyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, na 39. schůzi Poslanecké sněmovny jsme přijali usnesení č. 1834, ve kterém žádáme vládu, aby mj. v co nejkratší době předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který by umožnil další bezúplatný převod majetku ve správě Fondu dětí a mládeže ve smyslu článku 1 bod 5b) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže, a to na základě nového výběrového řízení. Současně, aby v návrhu zákona byly navrženy nové termíny pro žádost předmětných osob a nový termín pro výběrové řízení.

Poslanecký návrh zákona je právě tím návrhem, který jsme žádali vládu, aby předložila do Poslanecké sněmovny, je tím návrhem, kterým se mění zákon 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů uvedených v tisku č. 1141.

Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, předkladatel zdůvodnil návrh této novely. K jejímu zdůvodnění se připojuji a z těchto důvodů doporučuji projednání předloženého tisku podle § 90 odst. 2, to znamená ve zkráceném řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan kolega Brousek. Nicméně chce-li přednést svůj pozměňovací návrh, tak ho odkáži na podrobnou rozpravu.

Byla otevřena obecná rozprava, do které nemám žádnou přihlášku, proto ji končím. Nyní musíme rozhodnout podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1141 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Tak zní návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 3. Kdo je pro takovýto návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 135 pro návrh 107, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP